TASR, 10.09.2010

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
J. Martinková: Duties from the profit of the health insurance companies can be systematically insufficient

Bratislava, 10 September 2010

The health insurance companies had and still have an opportunity to generate and freely dispose of profit of the individual health insurance.

"This must be a misunderstanding. The health insurance companies had and still do have an opportunity to generate and freely dispose of profit from the individual health insurance. A health insurance company is since 2005 obliged to manage separately the public and individual health insurance, and the 2007 changes regarding a so called ban on profit only were in regard to the public health insurance," said in an interview for TASR Jana Martinková of the Advocatus Martinková law office, who has reacted on the media reports that the new minister of health Ivan Uhliarik was going to give the health insurance companies back the opportunity to generate and use their profit, especially regarding the individual health insurance. The minister has for various media stated, that "he is willing to allow the health insurance companies generate and use profit, but under some precisely set rules, that will be stipulated in a statute."

Attorney Martinková, as she said "neither the extremely liberal approach of statute 581/2004, nor the absolute ban on profit introduced by the 530/2007 Amendment, does she consider ideal." First, we allowed the insurance companies to keep all their profit as a total of inputs and outputs, as if the health insurance companies were established for the generating of profit rather than the exercise of public health insurance, by which they only redistribute on a basis of solidarity the public funds, and then we banned them from generating any profit. In any case, the insurance companies should even within the exercise of public health insurance, have in addition to the consideration of operational expenses an entitlement for some award, but not so liberal, as they could have had under the 581/2004 statute," she answered a question about her opinion on the generating of profit in the public health insurance sphere.

To the question, what will the fact, that now the charges should be charged from all the income, including the profit, will bring to the insured, she said: "I do ask this question as well. As the insuree has no control over the amount of charges paid to the health insurance company, unlike within other insurances, the state should take care of that this step will not only have an effect of heightened inputs in the health insurance companies, but also will end up in positive changes in the extent of health care provided for the public health insurance resources. This duty should have priority over the ability of a health insurance company to generate profit."

"First, what needs to be said, is that the changes should not only concern the act on health insurance companies, but also at least the act on health insurance, system of insurance, act on healthcare and the services connected with the provision of healthcare, act on the extent of healthcare and the act on the providers of healthcare. The solution must be a complex one, to avoid the extremes that we had in years 2004 and subsequently in 2007. The best thing to do would be to also legislatively support the individual health insurance, which is at the time possible in Slovakia, however it does not play any significant role yet. The exercise of this type of insurance is for the insurance companies definitely a commercial activity, within which they should act as real business entities and accordingly also generate profit. Then they probably wouldn't focus on the endeavors to generate profit within the public health insurance, which should not be deemed to be a commercial activity oriented on profit," reacted attorney Martinková on the TASR's question about how the health insurance companies act should be amended so that the insurers would be able to generate profit.

To the question about her opinion on the fact, that the coalition has decided that the new regulations concerning the extent of income subjected to charges will not affect the foreign owners of Slovak enterprises, she said: "It is true, that the charges could have been avoided by undertaking through a business entity but not being its employee. I'm just worried about that, when there will not be a lowered tariff rate by these charges, if the statute will not be overcome by that the Slovak subjects will (as they already do it with larger investments) hide their participation in Slovak legal persons by "foreign" investors that is a business entity set up abroad. So this measure would only affect small, non-speculating entities, who would consider it discriminatory. If by this measure the losses of VšZ, which has a large part of unemployed and retired insurees, a question should be asked, whether entrepreneurs and people in productive age create a majority in it's insurance portfolio. As they don't, perhaps another measure should be considered, or they should be cumulated, respectively." TASR has engaged in this topic on 25th July of the last year interview named "The health insurance companies act has weak points."

The legislative regulation on the ban on profit has been introduced by the Fico's government in 2008. The new coalition considers it to be a bad measure that needs to be reversed. According to it's program proclamation the opportunity for the health insurance companies to generate profit should be renewed. "This is the objective, to have in system an opportunity for a profit, but my personal opinion is that it should rather be taken from the private insurance than the management of public funds," stated in the end of August the Minister of Health.

TASR: Odvody zo zisku môžu byť systémovo nedostačujúce

Mgr. Jana Martinková
J. MARTINKOVÁ: Odvody zo zisku môžu byť systémovo nedostačujúce
Dátum: 10.09.2010 10:46 Autor: KRIZ Kategória: Zdravotníctvo

Bratislava 10. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne mali a majú možnosť tvoriť i použiť zisk vykázaný z individuálneho zdravotného poistenia.

"Tu asi ide o nedorozumenie. Zdravotné poisťovne mali a majú možnosť tvoriť i použiť zisk vykázaný z individuálneho zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa je od roku 2005 povinná viesť oddelenú správu pre verejné a individuálne zdravotné poistenie a zmeny v roku 2007 týkajúce sa tzv. zákazu zisku sa týkali len správy verejného zdravotného poistenia," uviedla v rozhovore pre TASR Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, s.r.o., ktorá zareagovala na mediálne správy, že minister zdravotníctva Ivan Uhliarik chce zdravotným poisťovniam vrátiť možnosť tvoriť a použiť zisk, predovšetkým u individuálneho zdravotného poistenia. Minister sa pre viacero médií vyjadril, že "chce umožniť poisťovniam tvoriť a použiť zisk, ale za presne stanovených pravidiel, ktoré budú definované zákonom".

Advokátka Martinková podľa vlastných slov "ani extréme liberálny prístup zákona 581/2004, ani absolútny zákaz zisku novelou 530/2007 nepovažuje za ideálny". "Najskôr sme poisťovniam dovolili nechať si ako zisk celý rozdiel vstupov a výstupov, ako by boli poisťovne založené za účelom dosahovania zisku a nie za účelom výkonu verejného zdravotného poistenia, pri ktorom len prerozdeľujú na princípe solidarity verejné zdroje a potom sme im zakázali akýkoľvek zisk. Každopádne by poisťovne i pri výkone verejného zdravotného poistenia mali mať okrem úhrady prevádzkových nákladov aj nárok na odmenu, ale nie takú liberálnu, ako mohli mať v zmysle zák. 581/2004," odpovedala na otázku, aký má názor na dosahovanie zisku v sfére verejného zdravotného poistenia.

Na otázku, čo prinesie poistencom skutočnosť, že najnovšie by sa mali zdravotné odvody platiť zo všetkých príjmov, aj z podielov na zisku, uviedla: "Aj ja si kladiem túto otázku. Keďže na výšku príspevkov do zdravotnej poisťovne nemá poistenec na rozdiel od iných druhov poistenia žiadny vplyv, mal by sa štát postarať aj o to, aby tento krok nemal za následok len zvýšené vstupy pre zdravotné poisťovne, ale priniesol aj pozitívne zmeny v rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Táto úloha by mala mať prioritu pred možnosťou zdravotnej poisťovne tvoriť zisk."

"V prvom rade treba povedať, že zmeny by sa nemali týkať len zákona o zdravotných poisťovniach, ale minimálne aj zákona o zdravotnom poistení, o poisťovníctve, zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Riešenie musí byť komplexné, aby sme sa vyhli extrémom, ktoré priniesli zmeny v roku 2004 a následne v roku 2007. Najlepšie by bolo paralelne legislatívne podporiť aj rozvoj individuálneho zdravotného poistenia (pripoistenia), ktoré je síce možné, ale sa Slovensku zatiaľ nehrá takmer žiadnu úlohu. Výkon tohto druhu poistenia je pre poisťovne jednoznačne komerčnou, hospodárskou činnosťou, pri ktorej by sa mohli správať ako skutočné podnikateľské subjekty a podľa toho aj dosahovať zisk. Potom by sa pravdepodobne prioritne neorientovali len na zisk pri verejnom zdravotnom poistení, ktoré nemožno považovať za hospodársku činnosť orientovanú na zisk," reagovala advokátka Martinková na otázku TASR, ako by sa mal novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach, aby mohli opäť dosahovať zisk.

Na otázku, aký má názor na to, že koalícia sa dohodla, že zdravotné odvody sa budú platiť zo všetkých príjmov, aj z podielov na zisku a odvodová povinnosť sa však netýka zahraničných vlastníkov slovenských spoločností, advokátka uviedla: "Je pravdou, že odvodovej povinnosti sa bolo možné vyhnúť, ak ste podnikali prostredníctvom právnickej osoby, ale neboli ste jej zamestnancom. Len mám obavy, ak nebude pri odvodovej povinnosti z podielov na zisku znížená sadzba, aby nedochádzalo k obchádzaniu zákona tým, že slovenské subjekty budú (tak ako to už robia pri väčších investíciách) zakrývať svoju účasť v slovenských právnických osobách „zahraničnými“ investormi, teda v zahraničí založeným subjektom. Takže by tento krok postihol len malých, nešpekulatívnych podnikateľov, ktorí by ho mohli oprávnene považovať za diskriminujúci. Ak sa týmto spôsobom majú kryť straty VšZP, ktorá má veľkú časť neproduktívnych poistencov (nezamestnaných a dôchodcov), treba si položiť otázku, či výkonní podnikatelia a osoby v produktívnom veku tvoria väčšinový poistný kmeň v tejto poisťovni? Keďže nie, bolo by vhodné zvoliť iné systémové opatrenie, prípadne ich kumulovať." TASR sa tejto problematike venovala aj v rozhovore z 28. júla minulého roku pod názvom "Novela o zdravotných poisťovniach má slabé miesta".

Legislatívnu úpravu zakazujúcu zdravotným poisťovniam tvorbu zisku zaviedla od roku 2008 predchádzajúca vláda pod vedením Roberta Fica (Smer-SD). Nová vládna koalícia, ktorá vznikla po tohtoročných parlamentných voľbách, to považuje za zlé opatrenie, ktoré treba zvrátiť. Podľa jej programových téz by sa mala tvorba zisku zdravotných poisťovní za jasne stanovených pravidiel opäť obnoviť. "Zámer je taký, že sme zato, aby bol v systéme daný primeraný zisk, ale môj osobný názor je, aby bol ten zisk viac bratý z doplnkového pripoistenia ako z povinného správcovania verejných peňazí," uviedol koncom augusta v rozhovore pre TASR minister zdravotníctva.