TASR, 18.10.2010

TASR: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
"Martinková: Slovakia has a chance to succeed in the arbitration"

in: http://www.pluska.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/martinkova-slovesnko-ma-sancu-uspiet-arbitrazi.html

Source: TASR 18 October 2010, 15:48

The Slovak republic has, with good legal representation, a chance to succeed in the arbitration proceedings involving approximately one billion euros with shareholders of health insurance companies, at least in the dispute with the highest claimed amount, thinks Jana Martinková of the Advocatus Martinková law office.

In the claim from the shareholders of Dôvera it's €750 million, along with the compensation for Union health insurance company, one billion is involved. "In arbitration proceedings, the success to a high degree depends on the chosen tactics and strategy within the choosing of procedural defence means. With a good legal representation, Slovakia has a chance to succeed, at least in the dispute with the highest claimed amount in my opinion. Furthermore, I think that the claimed amount is very far away from justifiable demands and if Slovakia loses these disputes, then in regard to the economical parameters of the insurance companies it should not pay more than 100 – 200 million," the attorney pointed out.

She says the shareholders of the insurance companies are using for their defence an above-standard treatment of the encouragement and reciprocal protection of investments, which however after the SR becoming a member of the European Community, have lost their meaning, albeit not validity, and rather lead to abusing the law than to its exercising.

Bilateral investment protection treaties establish a right for damages in the case a contractual party would breach some of its obligations, in this case the obligation not to adopt measures depriving, directly or indirectly, the investors of their investments, and the following requirement would not be met: the measures are adopted in the public interest and are carried out in compliance with the law, the measures aren't discriminatory and lastly, the measures are accompanied by a provision of paying out a just compensation representing the real value of the involved investments.

On the other hand, as Martinková stated further, SR will refuse the claims of the shareholders also based on that the health insurance in Slovakia has a character of public, obligatory, social and solidary insurance, funded by the obligatory duties from the income of citizens and therefore the public health insurance funds can only be used for this purpose.
"The insurance company is hereby actually carrying out an administration of public affairs and not an activity of an economical nature – purchase of the healthcare is not a profit-oriented economical activity, it is only a mediatory function within the exercising of the state functions," she explained.

"I don't think that at this stage of the dispute a settlement would be a good solution, especially after the European Commission upheld the argumentation of Slovak republic. Such disputed usually last for 3 – 4 years, therefore I believe that the biggest expenses have already been incurred, at least in the case of Eureko, which's expenses represented approximately 3/4 of the stated amount. In principle, the biggest expenses are incurred in the initial phase, while getting familiar with the case, related to translations of documents, conducting analyses, etc. The settlement would now save minimum on the lawyers, even more money could be lost on the amount of settlement that the parties would be willing to agree upon in this time," she answered the question, whether it would not be "economically more favourable" for Slovakia to settle, as Slovakia has over the last two years, according to the media information, over 11 million euros for the law offices representing it.

"Also in the arbitration proceedings there is a principle that the losing party would pay the proceedings expenses for the successful party, however not automatically, only after a proposal, this proposal is decided upon in every respective case only by the arbitration court, which also states, in what extent the losing party refunds these expenses. In the given investment disputes, in the case of win of the investor – claimant, SR could be bound to remunerate maximally ten percent of their expenses, in the case of the win of the state – the defendant, Slovakia could get slightly less than twenty percent of its legal representation expenses remunerated," she added.

In the billion-euro dispute with shareholders of health insurance companies, a substantial change can occur. TA3 television informed, that the present government might allow a chance of tactics. In the case of settlement with the owners of health insurance companies, the damages is believed to be less than the claimed billion, and money could also be saved on lawyers, to whom Slovakia has already paid more than the mentioned 11 million euros.
"We want to minimise the damages incurred by the previous government," said for the television the Minister of Finance, Ivan Mikloš. Since 2008 the health insurance companies can use their profit from the public health insurance only for the payments for the healthcare, in other words, the profit has been banned for them. The owners of the health insurance companies disliked this, as in the time they came to Slovakia, the legislation allowed them to create profit. Therefore they turned to an arbitration court.
 
Martinková: Slovensko má šancu uspieť v arbitráži
in: http://www.pluska.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/martinkova-slovesnko-ma-sancu-uspiet-arbitrazi.html

Zdroj: TASR 18. október 2010, 15:48
Slovenská republika má v arbitrážnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní o približne jednu miliardu eur pri dobrom právnom zastúpení šancu na úspech a to minimálne v spore s najvyššou žalovanou čiastkou, domnieva sa Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková.
Pri žalobe zo strany akcionárov Dôvery sa hovorí o 750 miliónoch eur, spolu s odškodným za poisťovňu Union ide približne o jednu miliardu eur. "V arbitrážnom konaní vo veľkej miere úspech závisí aj od zvolenej taktiky a stratégie pri voľbe procesných prostriedkov obrany. Pri dobrom právnom zastúpení podľa môjho názoru má Slovensko šancu na výhru, minimálne v spore s najvyššou žalovanou čiastkou. Navyše si myslím, že požadovaná suma je veľmi vzdialená oprávneným nárokom a ak Slovensko tieto spory nevyhrá, tak vo vzťahu k ekonomickým parametrom poisťovní viac ako 100 - 200 miliónov by nemalo zaplatiť," zdôraznila advokátka.
Akcionári poisťovní využívajú podľa jej slov na svoju obranu nadštandardný režim dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií, ktoré však po začlenení SR do európskeho spoločenstva stratili svoje opodstatnenie, i keď nie platnosť, a vedú skôr k zneužívaniu práva ako k jeho uplatňovaniu.
Bilaterálne dohody o ochrane investícií zakladajú nárok na odškodnenie v prípade, že zmluvná strana poruší niektorý zo svojich záväzkov, v tomto prípade povinnosť neprijať opatrenia zbavujúce priamo alebo nepriamo investorov druhej zmluvnej strany ich investícií, ak nebudú splnené nasledovné podmienky a to opatrenia sa prijímajú vo verejnom záujme a sú vykonané podľa zákona, opatrenia nie sú diskriminačné a napokon opatrenia sprevádza ustanovenie o vyplatení spravodlivej náhrady, ktorá predstavuje skutočnú hodnotu dotknutých investícií.
Na strane druhej, ako ďalej uviedla Martinková, nároky akcionárov bude SR odmietať aj z dôvodov, že zdravotné poistenie na Slovensku má charakter verejný, povinný, sociálny a solidárny, financovaný povinnými odvodmi z príjmov obyvateľov a preto prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť môžu byť použité len na tento účel.
"Poisťovňa tu vykonáva v podstate správu vecí verejných a nie činnosť ekonomickej povahy - nákup zdravotnej starostlivosti nie je hospodárska činnosť orientovaná na zisk, ide len o sprostredkovateľskú činnosť pri plnení úloh štátu," objasnila.
"Myslím si, že dohoda v tomto štádiu sporu, navyše potom, ako Európska komisia podporila argumentáciu SR, by nemusela byť šťastná. Takéto spory trvajú obvykle 3-4 roky, preto verím, že najväčšie náklady na právne zastúpenie pri týchto sporoch už boli vynaložené, aspoň v prípade Eureko, ktorého náklady predstavovali asi tri štvrtiny uvedenej sumy. V princípe sú najväčšie náklady na začiatku sporu, pri oboznamovaní sa s prípadom, súvisiace s prekladmi dokumentov, vypracovávaním analýz a podobne. Dohodou strán by sa teraz na právnikoch ušetrilo minimum, o to viac by sa mohlo stratiť na výške odškodného, na ktorej by sa v tomto čase strany boli ochotné dohodnúť," odpovedala na otázku, či by nebolo pre Slovensko "ekonomicky výhodnejšie" sa dohodnúť, keď SR za posledné dva roky podľa medializovaných správ vyplatilo na advokátske kancelárie, ktoré ju zastupujú viac ako 11 miliónov eur.
"Aj v arbitrážnom konaní platí princíp, že neúspešná strana uhradí trovy konania úspešnej strane, avšak nie automaticky, len na návrh, o ktorom nároku v každom jednotlivom prípade rozhodne len arbitrážny súd, ktorý zároveň určí, v akej výške neúspešná strana tieto výdavky úspešnej strane refunduje. V daných investičných sporoch by v prípade výhry investora – žalobcu mohlo byť SR zaviazané k refundácii maximálne desiatich percent ich nákladov, v prípade výhry štátu – žalovaného by Slovensku mohlo byť refundovaných nie viac ako 20 percent nákladov na právnikov," dodala.
V miliardovom spore s akcionármi zdravotných poisťovní môže prísť k podstatnej zmene. Televízia TA3 informovala, že súčasná vláda v spore pripustila zmenu taktiky. V prípade dohody s majiteľmi zdravotných poisťovní by odškodné vraj mohlo byť nižšie ako požadovaná miliarda a ušetriť by sa malo aj na právnikoch, ktorým Slovensko doteraz vyplatilo viac ako spomínaných 11 miliónov eur.
"Chceme minimalizovať škody, ktoré boli minulou vládou napáchané," povedal pre televíziu minister financií Ivan Mikloš. Od roku 2008 môžu zdravotné poisťovne zisk zo zdravotného poistenia použiť len na uhradenie zdravotnej starostlivosti, teda im v podstate bol zisk zakázaný. Majiteľom zdravotných poisťovní sa to nepáčilo, pretože v čase, keď na Slovensko prišli, im legislatíva zisk dovoľovala. Obrátili sa preto na arbitrážny súd.