Topky.sk, 23.10.2010

TOPKY: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Arbitration: €1,2 billion depend on the Constitutional Court
source: http://www.topky.sk/cl/7/822667/ARBITRAZ-Od-Ustavneho-sudu-zavisi-1-2-miliardy-eur

24.10.2010, 12:35

BRATISLAVA. The outcome of the arbitrations that Slovakia is involved in against the private health insurance companies, now also depends on the ruling of the Constitutional Court. That is currently deliberating on a motion from a group of members of the parliament headed by Iveta Radičová, who submitted a proposition for examination, whether the Health insurance Companies Act amendment that introduced an obligation to the insurance companies to use their profit solely for the payment for the health care, is in compliance with the Constitution. At the moment, data are being processed for the deliberation, within which also the standpoint of Radičová's government will be taken into account.

Interesting about this situation is, that the very same people, who in October 2008 as opposition deputies submitted the constitutional complaint, will now in the name of the government deliver their standpoint to that complaint, which they submitted themselves. The deliberation of the Constitutional Court will now not be easy. According to the spokeswoman of the Constitutional Court, the court will within deliberation in this case consider not only the position of the government, but also the position of the European Commission, which started to be concerned in this case in 2009. According to the EC, which upheld the position of Slovakia in the arbitrations with the shareholders of the health insurance companies, the legal regulation banning the profit for the health insurance companies is not in a contradiction with the EU law.

The minister of Finance Ivan Mikloš has stated for TA3 TV, that the present government wants to minimize the damages incurred by the previous administration. He said, that it could be solved by a settlement with the insurance companies. Presently the shareholders of the health insurance companies are leading three arbitration proceedings, in which they claim from the state their lost profit in the amount of more than €1,2 billion. The arbitrations with the shareholders of the health insurance companies were allowed based on the above standard treaties on the protection of investments, that are being criticized continuously by the European Commission for discriminating against the other entrepreneurs and prevailing the EU law.

According to the statement of attorney Jana Martinková for the media, the state has so far advocated the "ban on profit" by the fact, that "the health insurance in Slovakia has a public, obligatory, social and solidary character, is funded by compulsory duties from the income of citizens. The insurance company here actually manages the public funds, only exercises a mediation of the fulfillment of the duties of the state and not an activity of an economic nature oriented towards profit. In other words the insurance company takes money from all the citizens for health insurance, it redistributes the money according to a statutory key among the providers of the healthcare, and the undistributed residual funds it keeps as its profit. That is why the insurance companies were not sufficiently motivated to develop the individual health insurance, as it is common abroad and to create profit out of it."

The present government however has a different opinion not only about the generating of profit, but also on the arbitration disputes. It sees a solution most likely in a settlement, also pointing out the savings on legal services. The attorney however says, that the settlement would now save minimum on the lawyers, much more could be lost in the amount of settlement, on which at this point of time the parties could be willing to agree. She thinks, that "if Slovakia loses these disputes, then in regard to the economical parameters of the insurance companies it should not pay more than 100- 200 million."

As the attorney said, "finding of the Constitutional Court will not actually have a direct effect on the deliberation of the arbitration courts, but the arbitrators will definitely take it into account as an exhibit." On a question whether the win or loss in the arbitrations depends on this ruling, Martinková said it was possible. "In the case that the Constitutional Court will find that the contested provision of the Health Insurance Companies Act is in contradiction to the Constitution, the Convention for the Protection of Human Rights and the Fundamental Freedoms, or the EU law respectively, and its position will be upheld by strong and clear arguments without any possible political influence, there is a strong assumption, that the arbitrators will adopt these arguments."

If the Constitutional Court ruled on accordance of the amendment with the Constitutiton, "it is not conditional that Slovakia will win, but the chances for the success of the state will raise. It could also serve as a means of procedural defence against the execution of the international ruling of the arbitration court." However until the court decides, it will take some time.

"Taking into account the fact, that when accepting the submission of the deputies for further proceedings in February 2009, the court did not cease the effect of the contested provisions, most likely it was not in that time concerned, that further exercise of these provisions in practice could threathen fundamental rights or freedoms or the human rights and fundamental freedoms implicit from the international treaty, or, that in consequence of their exercise a substantial economic damage or other serious incorrigible consequence could incur. An opposite position in the final finding would then from this point of view be a surprise," attorney Jana Martinková added.

ARBITRÁŽ: Od Ústavného súdu závisí 1,2 miliardy eur
Ilustračné foto
Ilustračné foto
24.10.2010 12:35

BRATISLAVA - Aj na rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky momentálne záleží osud arbitráží, ktoré Slovensko vedie so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Ten sa aktuálne zaoberá návrhom skupiny poslancov parlamentu, ktorí na čele s Ivetou Radičovou podali podnet na preskúmanie, či je novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou im bola uložená povinnosť použiť zisk z verejného zdravotného poistenia len na úhrady zdravotnej starostlivosti v súlade s ústavou. Momentálne sa spracovávajú podklady pre rozhodnutie, pri ktorom bude zohľadnené aj stanovisko Radičovej vlády.

Zaujímavé na celej situácii je, že tie isté osoby, ktoré v októbri 2008 ako opoziční poslanci podávali ústavnú sťažnosť, sa budú teraz v mene vlády vyjadrovať k sťažnosti, ktorú sami podali. Rozhodovanie ústavného súdu v tomto prípade preto nebude jednoduché. Podľa vyjadrenia hovorkyne ústavného súdu bude súd pri rozhodovaní o veci vychádzať nielen z vyjadrenia súčasnej vlády, ale aj zo stanoviska Európskej komisie, ktorá sa o vec začala zaujímať v roku 2009. Podľa Európskej komisie, ktorá podporila postoj Slovenska v arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní, nie je právna úprava zakazujúca zisk zdravotným poisťovniam v rozpore s právom EÚ.

Minister financií Ivan Mikloš pre TA3 konštatoval, že súčasná vláda chce minimalizovať škody, ktoré boli minulou vládou napáchané. Podľa jeho slov by to vyriešila asi dohoda s poisťovňami. Momentálne vedú akcionári zdravotných poisťovní 3 arbitrážne spory, v ktorých žiadajú od štátu ušlý zisk vo výške viac ako 1,2 miliardy Euro. Arbitráže s akcionármi zdravotných poisťovní umožnili nadštandardné dohody o ochrane investícií, ktoré dlhodobo kritizuje Európska komisia, z dôvodu, že diskriminujú ostatných podnikateľov a nadradzujú sa nad právo EÚ.

Podľa vyjadrenia advokátky Jany Martinkovej pre médiá, štát „zákaz zisku“ doteraz obhajoval tým, že „zdravotné poistenie na Slovensku má charakter verejný, povinný, sociálny a solidárny, je financovaný povinnými odvodmi z príjmov obyvateľov. Poisťovňa tu vykonáva v podstate správu vecí verejných, sprostredkovateľskú činnosť pri plnení úloh štátu a nie činnosť ekonomickej povahy, orientovanej na zisk. Inými slovami – poisťovňa vyberie od všetkých občanov poistné, ktoré prerozdelí podľa zákonného kľúča medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a neprerozdelený zvyšok týchto peňazí jej zostával ako zisk. Preto neboli poisťovne dostatočne motivované, aby rozvíjali individuálne zdravotné poistenie, ako je bežné v zahraničí a zisk vytvárali z neho.“

Súčasná vláda má však opačný názor nielen na tvorbu zisku, ale aj na arbitrážne spory. Riešenie vidí pravdepodobne v dohode, aj s poukazom na úsporu na právnikoch. Podľa advokátky by sa však dohodou strán teraz na právnikoch ušetrilo minimum, o to viac by sa mohlo stratiť na výške odškodného, na ktorej by sa v tomto čase strany boli ochotné dohodnúť. Domnieva sa, že „ak Slovensko tieto spory nevyhrá, tak by vo vzťahu k ekonomickým parametrom poisťovní viac ako 100 - 200 miliónov nemalo zaplatiť.

Ako povedala advokátka, „nález Ústavného súdu nebude mať síce priamy vplyv na rozhodovanie arbitrážnych súdov, ale určite k nemu budú arbitri prihliadať ako na dôkaz.“ Či od rozhodnutia závisí výhra alebo prehra v arbitrážach, Martinková odpovedala, že je to možné. „V prípade, že Ústavný súd skonštatuje, že namietané ustanovenia zákona o zdravotných poisťovniach sú v rozpore s ústavou, s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, príp. právom EÚ, a jeho rozhodnutie bude odôvodnené silnými a jednoznačnými argumentmi oslobodenými od akéhokoľvek možného politického vplyvu, je veľký predpoklad, že arbitri si tieto argumenty osvoja.“

Ak by ústavný súd rozhodol o súlade novely s
reklama
ústavou, „nie je to bezpodmienečne, že Slovensko vyhrá, ale zvýšia sa šance na úspech štátu. Mohol by zároveň slúžiť i ako prostriedok procesnej obrany pri vykonateľnosti medzinárodného rozhodnutia arbitrážneho súdu.“ Kým však súd rozhodne, uplynie nejaký čas.

„Berúc do úvahy fakt, že súd po prijatí návrhu poslancov na ďalšie konanie vo februári 2009 nepozastavil účinnosť napadnutých ustanovení, pravdepodobne nebol v tom čase presvedčený, že by ďalšie uplatňovanie týchto ustanovení v praxi mohlo ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, alebo, že by v dôsledku ich uplatňovania hrozila značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Opačný názor vyslovený v konečnom náleze by teda mohol z tohto pohľadu prekvapiť.“ dodala advokátka Jana Martinková.

Foto: Jupiterimages, Zdroj: Topky.sk