TASR, 13.12.2010

TASR: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
MARTINKOVÁ: EC can see over-allocation of emission quotas as concealed state aid
Bratislava 13 December (TASR) – Appeals of Slovak companies not satisfied with the taxation of the free transferred and subscribed emission quotas in 2011 and 2012 to the European Committee (EC) could be successful based on that such taxation can breach the rules of the European Union (EU), thinks the attorney Jana Martinková.

"It is possible, that the appelees will be successful before the EC, given the problematic parts of the new Income tax act, for example the fact that it imposes tax not only the profit from the sold emission quotas, but also the holding of unused quotas, even when thereby the motivation of the firms to sell the unused quotas is raised. On the other hand I think, that if EC will start to engage in this issue, a bigger problem will arise when the EC will start to examine also the circumstances of free allocations of the emission quotas of greenhouse gases in 2007, which ld to over-allocations and the subsequent "over-profit" of the concerned companies, which could be seen as concealed state aid," Martinková explained.

"Furthermore, if the reason for over-allocations was to make the profit from the emission quotas motivate the companies for big investments into the environment, then also the adopted amendment to the Income tax act correspond with this aim. Because the tax base can be reduced by the savings achieved by such investments (savings of emission quotas based on the investments into technologies, which's purpose is to lessen the amount of emission made). It can be said that the motivation of the firms for investments should be bigger after these measures," she added.

In 2011 and 2012, the firms will pay for the acquired and unused emission quotas a newly-imposed tax in the amount of 80 percent. That follows an amendment to the Income tax act, that was passed by the National Council (NC) SR on 1 December. Department of finance estimates the income from this tax to be €150 million over the next two years.

The thought of the Minister of Finance Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) to impose a substantial tax on the redundant emission quotas allocated to the companies during the previous government's term has been submitted in a form of a amendment motion by a group of coalition deputies. The new tax has been upheld by the entire coalition, the majority of the opposition deputies present abstained from the voting.
The tax base will be the total of unused emission quotas for the respective calendar year and the transferred emission quotas in the respective months, appraised by the market price. That will be periodically published by the Ministry of Finance on its website.

The rationale behind such taxation is, according to Mikloš, a disproportionate and for the state unfavourable allocation of the emission quotas given to lot of Slovak companies from the previous government for years 2008 through 2012. He estimated their value to be €660 million.
"The result should be an income to the state budget, that will at least partially cover the loss incurred by the Fico's government acting not in the public interest, but in the interest of certain private companies," the Minister stated the last week. The measure should concern 133 Slovak enterprises.

The chairman of Smer-SD and former Prime Minister Robert Fico refused the Mikloš' statements, saying that it is a mere bluff of the present Minister of Finance. Though he didn't reject the support within the motion for taxation on over-allocated emission quotas, such measure would in his opinion damage the investments of the companies into environment.
 
MARTINKOVÁ: EK môže posúdiť nadalokácie emisných kvót ako skrytú štátnu pomoc
Bratislava 13. decembra (TASR) - Podnety slovenských firiem nespokojných so zdanením bezodplatne prevedených a zapísaných emisných kvót v rokoch 2011 a 2012 na Európsku komisiu (EK) môžu byť úspešné, z dôvodu, že toto zdanenie môže odporovať pravidlám Európskej únii (EÚ), domnieva sa advokátka Jana Martinková.

"Je možné, že sťažovatelia budú pred EK úspešní s ohľadom na úskalia novely Zákona o dani z príjmu, ako napríklad to, že zdaňuje nielen zisk z predaja emisných kvót, ale aj držbu nespotrebovaných emisných kvót, aj keď sa tým zvyšuje motivácia firiem nespotrebované kvóty predať. Na druhej strane sa domnievam, že ak sa v tejto veci začne angažovať EK, väčší problém vyvstane vtedy, ak začne  posudzovať aj okolnosti bezodplatného prideľovania emisných kvót skleníkových plynov v roku 2007, ktoré viedli k nadalokácii a tým k následnému "nadvýnosu" dotknutých firiem, čo by mohla EK posúdiť ako skrytú štátnu pomoc," vysvetlila Martinková.

"Navyše ak dôvodom nadalokácií bolo, aby príjem z emisných limitov motivoval spoločnosti k veľkým investíciám do životného prostredia, tak s týmto cieľom korešponduje aj schválená novela o dani z príjmu. Pretože základ dane je možné znížiť o úsporu dosiahnutú týmito investíciami (o úsporu emisných kvót dosiahnutú z dôvodu investovania do technológií, ktorých účelom je zníženie množstva emisií vypustených do ovzdušia). Dá sa povedať, že motivácia firiem k investíciám by mala byť týmto krokom vyššia," dodala.
V rokoch 2011 a 2012 zaplatia firmy za získané a nespotrebované emisné povolenky novozavedenú daň z emisných kvót vo výške 80 percent. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú 1. decembra schválila Národná rada (NR) SR. Rezort financií odhaduje v nasledujúcich dvoch rokoch výnosy tejto dane vo výške 150 miliónov eur.
Myšlienku ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) výrazne zdaniť nadbytočné emisné povolenky pridelené firmám ešte predchádzajúcou vládou predložila vo forme pozmeňovacieho návrhu skupina koaličných poslancov. Novú daň podporila celá koalícia, väčšina prítomných opozičných poslancov sa hlasovania zdržala.

Základom dane bude súčet nespotrebovaných emisných kvót za príslušný kalendárny rok a prevedených kvót v jednotlivých mesiacoch, ktoré sa ohodnotia trhovou cenou. Tú bude na svojej internetovej stránke pravidelne zverejňovať ministerstvo financií.
Dôvodom na takéto zdanenie je podľa Mikloša nerovnomerné a pre štát nevýhodné pridelenie emisných povoleniek, ktoré dostali mnohé slovenské firmy od predchádzajúcej vlády na roky 2008 až 2012. Ich hodnotu odhadol na 660 miliónov eur.

"Výsledkom by mal byť príjem do štátneho rozpočtu, ktorý aspoň sčasti vykryje stratu, ku ktorej došlo tým, že Ficova vláda nekonala vo verejnom záujme, ale v prospech niektorých súkromných firiem," vyhlásil minulý týždeň minister. Opatrenie by sa malo dotknúť 133 slovenských podnikov.
Miklošove tvrdenia o pre štát nevýhodnom rozdeľovaní nadmerných emisných povoleniek odmietol predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico s tým, že je to len výmysel súčasného ministra financií. Aj keď nevylúčil podporu návrhu na zdanenie nadmerných emisných kvót, takýto krok podľa neho zároveň poškodí investície firiem do ochrany životného prostredia.