Topky.sk 23.12.2010

TOPKY: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
 "The Ministry of environment ignores a favourable offer, claims a competitor"
source: Topky.sk, http://www.topky.sk/cl/7/857888/MZP-ignoruje-vyhodnu-ponuku-tvrdi-uchadzac

BRATISLAVA – It is currently not easy to sell the emissions at a "reasonable" price, claims József Nagy, the Minister of Environment. He arguments by the panic on the market. The company Skadden, however, claims, that it has contacted the department repeatedly with an offer for sale, but up to now not a single negotiation took place.

The sale of emissions is according to the Minister very complicated, as there is not a real market these could be sold at. Therefore negotiations are carried out with the respective parties interested in the purchase. The ministry is searching for a suitable client. "We have over 10 potential buyers, we were in negotiations, we still are in negotiations," Nagy explained. According to the spokeswoman of the ministry, Beatrice Hudáková, they are now carrying out negotiations with "the Japanese, but also with other countries."

Company Skadden has also been interested in this, they offered their services first time in last November. They have then updated their offer several times, last time a month ago, however received no answer from the Ministry so far. "No negotiation or meeting took place so far" said Rainer K. Wachter from Skadden.

As he further added, Skadden has submitted its offer for sale of emissions including advising within the needed legislative changes, as they have already with their partner assisted within the sale of emissions worth more than $75 billion. I'm surprised, that we weren't contacted, when the lowest price, that we can achieve, is by 168 million euros higher that the highest price that the Ministry estimates," said Wachter.

"That is the world-wide biggest sold amount," adds Wachter and continues: "We have the respective know-how to achieve, with the respective GIS projects, a price between 8,5 and 10 euros per ton." "Minister József Nagy refuses to spend more money of the tax payers for legal services of external firms," claims however the spokeswoman of the department. She also doubts the price that Skadden could achieve. "Price on the market with emission quotas is ranging between 4 and 6 euros per ton." The abatement of prices has been according to her caused by the new countries joining, like Ukraine, that have huge amounts of this commodity to sell. Skadden is surprised by the statement of the spokeswoman, thinks that their offer has probably not even been read by anyone. Because Skadden didn't offer the ministry legal services, but a complex solution, i.e. the sale of the whole amount of emissions for a price of at least €8,5 per ton.

The situation is complicated after a scandal of the ministry's previous administration, that sold the emissions deep under the price. The market is cautious after the huge scandal. "It is hard, after the Interblue issue, to overcome the distrust of decent free emission quotas purchasers. We are still under the shadows of the previous administration," adds Nagy.

Clear is also the position of the Brussels. "If the European Commission finds out, that SR didn't create clear and non-discriminatory criteria for choice and does not provide for economic competition in this sale, it will initiate against us proceedings regarding breach of right (. . .) and also financial sanctions can be imposed on us," said for Topky.sk attorney Jana Martinková.
MŽP ignoruje výhodnú ponuku, tvrdí uchádzač

23.12.2010 10:05

BRATISLAVA - Predať emisné kvóty za „rozumnú“ cenu nie je momentálne jednoduché, tvrdí minister životného prostredia József Nagy. Argumentuje panikou na trhu. Spoločnosť Skadden však tvrdí, že ekorezort niekoľkokrát kontaktovala s ponukou na predaj, ale doteraz neprebehlo jediné rokovanie.

Predaj je podľa ministra náročný, pretože nefunguje reálna burza, na ktorej by sa dali voľné emisné kvóty predávať. Vyjednáva sa preto s jednotlivými záujemcami o kúpu. Ministerstvo vhodného kupca hľadá.
"Máme vyše 10 záujemcov, boli sme v rokovaní, aj sme stále v rokovaní,“ prezradil Nagy. Podľa hovorkyne MŽP Beatrice Hudákovej momentálne rokujú s „Japoncami, ale aj inými krajinami.“

Medzi záujemcami bola aj spoločnosť Skadden, ktorá svoje služby ponúkla po prvýkrát už novembri minulého roku. Svoju ponuku dodnes niekoľkokrát, naposledy pred mesiacom, aktualizovali. no aj napriek tomu od ministerstva žiadnu odpoveď nedostali. „Doteraz neprebehlo žiadne rokovanie alebo stretnutie,“ povedal Rainer K. Wachter zo spoločnosti Skadden.

Ako ďalej uviedol, Skadden predložil ponuku na predaj emisií vrátane poradenstva pri potrebných legislatívnych zmenách, nakoľko so svojím partnerom v minulosti asistovali pri predaji viac ako ôsmich miliárd ton emisií v hodnote viac ako 75 miliárd dolárov. "Prekvapuje ma, že sme neboli kontaktovaní, ked najnižšia cena, ktoru vieme dosiahnut, je o 168 miliónov eur vyššia ako najvyššia cena, s ktorou kalkuluje ministerstvo," povedal Wachter.

,,To je celosvetovo najväčšie predané množstvo," dodáva Wachter a pokračuje:. ,,Máme know-how na to, aby sme so zodpovedajúcimi GIS projektmi dosiahli cenu medzi 8,5 a 10 eurami za tonu.“ „Minister József Nagy odmieta míňať ďalšie peniaze daňových poplatníkov na právne služby externých firiem,“ tvrdí však hovorkyňa MŽP. Spochybňuje aj údaj o cene, ktorú by mohol Skadden dosiahnuť. „Cena na trhu s emisnými kvótami sa pohybuje v rozpätí 4 až 6 eur za jednu tonu.“ Pokles ceny podľa nej spôsobilo zapojenie sa nových krajín, napríklad Ukrajiny, ktoré majú na predaj obrovské množstvá tejto komodity.
Skadden je vyjadrením hovorkyne prekvapený, podľa názoru spoločnosti nikto ich ponuku nečítal. Ministerstvu údajne neponúkli právne služby, ale komplexné riešenie, t.j. predaj celého množstva emisií minimálne za cenu 8,5 eura za tonu.

Situácia s predajom je komplikovaná po škandále minulého vedenia MŽP, ktoré predalo emisie hlboko pod cenu. Trh je po obrovskom škandále opatrný. „Ťažko sa po kauze Interblue Group prelamuje nedôvera slušných záujemcov o kúpu voľných emisných kvót. Neustále narážame na tiene z bývalej vlády,“ dodáva Nagy.

Zásadný je aj postoj Bruselu: "Ak sa Európska komisia dozvie, že SR nevytvorila jasné a nediskriminačné kritériá výberu a nezabezpečuje hospodársku súťaž pri tomto predaji, začne voči nám konanie pre porušenie práva (. . .) a môžu nám byť uložené aj značné finančné sankcie," uviedla pre Topky.sk advokátka Jana Martinková.
 
 
Súvisiaci článok – continens article:

SKADDEN:  The emissions' price is by €168 million higher than the Ministry estimates

source: TASR, the News Agency of the Slovak Republic, http://www.tasr.sk/23.axd?k=20101223TBB00303

Bratislava December 23 – American law firm Skadden offers within the sale of further millions of tons of emissions a price, that is higher by at least €168 million, than the price the Ministry of Environment of SR (ME) estimates.
The Slovak Ministry didn't respond to several present offers, as the director of the Viennese branch and a partner of the company Rainer Wachter stated in his today's standpoint.
"In the middle of September the State Secretary of the Ministry of Agriculture, Environment and Regional Development, Mr. Martin Ružinský communicated to us, that he is grateful for our offer regarding the sale of emission quotas, and that a public tender is going to take place, in which they count with us. We are then even more surprised by the statement of the spokeswoman of ME, who reacted to our offer in the media saying that "Minister József Nagy refuses to spend more money of the tax payers for legal services of external firms," Wachter said for TASR.
He thinks that the spokeswoman is doubting also the statement of the price that Skadden is offering, when she states that "the price on the emission quotas market lies somewhere between 4 and 6 euros for one ton." "She didn't probably even read our offer, because Skadden didn't offer the ministry legal services, but a complex solution, i.e. the sale of the entire amount of emissions for a price at least €8.5 per ton, including legal assistance by the making of GIS projects needed to achieve a price between 8.5 – 10 euros per ton. I'm surprised, that we weren't contacted, when the lowest price, that we can achieve, is by 168 million euros higher that the highest price that the Ministry estimates," said Rainer Wachter.
Slovakia has at the time 27 million tons of emissions for sale, for which there are more than ten potential buyers. They are however, according to a recent statement of the Minister of Environment József Nagy, waiting. The Minister pointed out that signals, that the quotas could not be transferred into another term after the expiration of the Kyoto protocol, are causing abatement of their prices on the international market.
Slovakia will also not be trying to get in a judicial way a surcharge of €15 million from the scandalous emission sale transaction with the company Interblue Group. "From the commercial-law point of view we are not going to take an action, as we don't see any rationality in the return of the money. We are moving the issue to a solely criminal-law level," said the Minister.
Slovakia in 2008 sold to the company Interblue Group, that reputedly was domiciled in a garage, 15 million tons of emissions for a price of 5.05 euros per ton. The company shall also have paid a surcharge of one euro per tone for so-called green projects, which it hasn't done yet.
The emission quotas ended up in Japanese firms. As following the statements of the former project manager of the company, Rastislav Bilas, the bought emissions were further sold for approximately eight euros. The currently ceased Interblue Group later reputedly delegated it's rights to company Interblue Group Europe, domiciled in Switzerland. It's representatives in March advised, that they hold the emission sale contract, as opposed to the environmental department, still valid.
The original Ministry of Environment SR advised one week before that, that it considers the contract with American company Interblue Group regarding the sale of emission quotas to be closed. The former head of the department Jozef Medveď then reasoned it by the fact, that the company ceased in December 2009 and the department didn't get any documents regarding the transfer of rights onto Interblue Group Europe domiciled in Switzerland.
The emission issue has, according to the present head of the environmental department, damaged the international reputation of Slovakia. "Serious buyers are reserved in their statements in this regard," Nagy noted with that, that the Japanese ambassador told him, that their companies have problems with our emission quotas.
 

SKADDEN: Cena za emisie je o 168 miliónov eur vyššia, než kalkuluje ministerstvo
Bratislava 23. decembra (TASR) - Americká právnická spoločnosť Skadden ponúka pri predaji ďalších miliónov ton emisií cenu, ktorá je minimálne o 168 miliónov eur vyššia, než s akou kalkuluje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
Na viaceré doterajšie ponuky, ako uviedol vo svojom dnešnom stanovisku riaditeľ viedenskej pobočky a partner spoločnosti Rainer Wachter, slovenské ministerstvo nereaguje.
"V polovici septembra nám štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, pán Martin Ružinský oznámil, že nám ďakuje za našu ponuku ohľadne predaja emisných kvót, a že bude v tejto záležitosti vypísaná verejná súťaž, v ktorej s nami počítajú. O to viac nás prekvapuje vyjadrenie hovorkyne MŽP, ktorá mediálne reagovala na našu ponuku so slovami: "Minister József Nagy odmieta míňať ďalšie peniaze daňových poplatníkov na právne služby externých firiem," vyhlásil pre TASR Wachter.
Podľa jeho názoru hovorkyňa spochybňuje aj údaj o cene, ktorú Skadden ponúka, keď hovorkyňa uvádza, že "cena na trhu s emisnými kvótami sa pohybuje v rozpätí 4 až 6 eur za jednu tonu". "Asi našu ponuku ani nečítala, pretože Skadden neponúkol ministerstvu právne služby, ale komplexné riešenie, t.j. predaj celého množstva emisií minimálne za cenu 8,5 eura za tonu, vrátane právnej asistencie pri vypracovaní GIS projektov potrebných na dosiahnutie ceny medzi 8,5 - 10 eur za tonu. Prekvapuje ma, že sme neboli kontaktovaní, keď najnižšia cena, ktorú vieme dosiahnuť, je o 168 miliónov eur vyššia ako najvyššia cena, s ktorou kalkuluje ministerstvo, skonštatoval Rainer Wachter.
Slovensko má v súčasnosti na predaj k dispozícii 27 miliónov ton emisií, o ktoré sa uchádza viac ako desať záujemcov. Tí však podľa nedávneho vyhlásenia ministra životného prostredia Józsefa Nagya vyčkávajú. Minister poukázal na to, že signály o tom, že by sa kvóty nemohli prenášať do ďalšieho obdobia po skončení platnosti Kjótskeho protokolu, spôsobujú prepad ich cien na medzinárodnom trhu.
Slovensko sa zároveň nebude pokúšať získať súdnou cestou doplatok 15 miliónov eur zo škandálneho emisného obchodu so spoločnosťou Interblue Group. "Z hľadiska obchodnoprávneho nebudeme konať, nakoľko tam nevidíme nejakú racionalitu v návratnosti peňazí. Presúvame to čisto na trestnoprávnu rovinu," povedal minister.
Slovensko v roku 2008 predalo spoločnosti Interblue Group, ktorá mala sídliť v garáži, 15 miliónov ton emisií za cenu 5,05 eura za tonu. Spoločnosť mala zároveň doplatiť jedno euro za tonu na tzv. zelené projekty, čo sa doteraz nestalo.
Emisné kvóty skončili v japonských firmách. Ako vyplynulo z vyjadrení bývalého projektového manažéra spoločnosti Rastislava Bilasa, kúpené emisie sa predávali ďalej asi za osem eur. V súčasnosti zaniknutá Interblue Group neskôr údajne postúpila svoje práva spoločnosti Interblue Group Europe so sídlom vo Švajčiarsku. Jej predstavitelia v marci avizovali, že zmluvu o predaji emisných kvót považujú na rozdiel od envirorezortu za stále platnú.
Pôvodné Ministerstvo životného prostredia SR ešte týždeň predtým oznámilo, že považuje zmluvu s americkou spoločnosťou Interblue Group o predaji emisných kvót za ukončenú. Vtedajší šéf rezortu Jozef Medveď to odôvodnil tým, že spoločnosť bola v decembri 2009 zrušená a rezort nedostal doklady o prevode práv na Interblue Group Europe sídliacu vo Švajčiarsku.
Emisná kauza podľa súčasného šéfa envirorezortu poškodila Slovensku medzinárodné renomé. "Seriózni kupujúci sa k tomu vyjadrujú dosť zdržanlivo," poznamenal Nagy s tým, že japonský veľvyslanec mu povedal, že ich firmy majú problémy s našimi emisnými kvótami.