hnonline.sk, 27.12.2010

 

Advokátka Jana Martinková
Interview. Jana Martinková, attorney of the law office Advocatus Martinková, s.r.o., also on the taxation of greenhouse gases, for Hospodárske noviny:
The space for speculations will be narrowed for manufacturing enterprises
In: Hospodárske noviny, 27 December 2010, http://hnonline.sk/ekonomika/c1-48998690-priestor-na-spekulacie-sa-urcite-znizi
Who has gotten or sold how much emissions, should be known from several databases. There should not be so many opportunities for unintelligible steps, thinks attorney Jana Martinková.
If the act will come in force in its proposed wording, several groups of emissions will be created in the bookkeeping of firms- utilized, non-utilized or sold, respectively. Isn't there a threat that a big space for speculations will be created?
Precise evidence of issuing, allocating, holding, transferring and dismissing of the quotas is administered by a register established by the Ministry of Environment, which in it’s electronic database records separated quotas accounts the way that it is recorded which of these were allocated according to the National Allocation Plan to a scheme participant, or if they purchased or sold them. Given that these data should be public, also the space for speculations should not be wide. Although I think that it is not that much of a question of legislation than a question, to what extent the subjects of public administration exercising the state supervision in the emissions trading, will fulfill their obligations and will not neglect their authority. And also, to what extent will the auditors of emission reports - submitted by the trading scheme participants - stay independent and professional.
What if a firm will in its bookkeeping covers up some of its sales, or does not properly deal with the balance of their quotas?
The planned sanctions for administrative infringements following the Emission quotas trading act and the Income tax act sure are not motivational - certainly not in regard to the achieved financial benefits. However, I believe that the subjects will stay satisfied with the standard income for sale of emissions, that they had over the last three years and will realize, that if the Ministry wasn’t in the past so generous within the allocation of emission quotas, it could as well simply sell the residual quotas in an auction and raise the income of the environmental fund.
If the act will come into force, how will the 80-percent taxation of the incomes be carried out? Will it also underlie the income tax, or not?
As the proceeds from sale of free-of-charge allocated emission quotas will underlie the emission quotas tax - in the amount of 80 percent, these will not be subject to income tax, they will be exonerated.
The proposed act says, that after the “ecologization” of manufacturing, the created overage of emissions will not be subject to taxation for the firms. Specifically, how will this be put into the accounts?
Subject to taxation will not be the allocated, but the transferred emission quotas and the non-utilized emission quotas, less the saving of utilized emission quotas, if these have been achieved by the investments of the taxpayer into technologies used to abate the released emissions. The way the calculated savings will be provided, has so far not been legislatively regulated. In the future it should be regulated by a directive of the Ministry of Environment. In this regard, however, also another amendment of Emission quotas trading act can occur.
Rozhovor. Jana Martinková, advokátka z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, s. r. o., aj o zdanení skleníkových plynov pre Hospodárske noviny:
Priestor na špekulácie sa výrobným podnikom určite zníži
In: Hospodárske noviny, 27.12.2010, http://hnonline.sk/ekonomika/c1-48998690-priestor-na-spekulacie-sa-urcite-znizi
Koľko emisií kto dostal či predal, by malo byť známe z viacerých databáz. Na neprehľadné kroky by už nemalo byť toľko možností, myslí si advokátka Jana Martinková.
Ak začne zákon platiť v doteraz navrhovanej podobe, v účtovníctvach firiem vznikne niekoľko skupín emisií - spotrebované, nespotrebované či predané. Nehrozí, že sa vytvorí dosť veľký priestor na špekulácie?
Presnú evidenciu vydávania, prideľovania, držania, prevodu a zrušenia kvót vedie register zriadený ministerstvom životného prostredia, ktorý v elektronickej databáze eviduje oddelené účty kvót tak, aby sa zaznamenávalo, ktoré z nich sa každému účastníkovi schémy obchodovania pridelili podľa Národného alokačného plánu alebo ich nakúpil, či predal. Keďže tieto údaje by mali byť známe, aj rozsah priestoru na špekulácie by nemal byť široký. Aj keď si myslím, že to nie je ani tak problémom legislatívy ako otázkou, do akej miery si subjekty štátnej správy, ktoré vykonávajú štátny dozor v obchode s emisiami, budú plniť povinnosti a nebudú zanedbávať svoje oprávnenia. A do akej miery zostanú zase overovatelia emisných správ - podávaných účastníkmi schémy obchodovania - nezávislí a profesionálni.
Čo ak firma v účtovníctve zatají niektoré predaje, prípadne nedorieši stav svojich kvót?
Plánované sankcie za správne delikty podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a zákona o dani z príjmu rozhodne motivačné nie sú - určite nie vo vzťahu k dosahovaným finančným prospechom. Verím však, že sa subjekty uspokoja s nadštandardnými výnosmi za predaj emisií, ktoré mali posledné tri roky, a uvedomia si, že ak by k nim ministerstvo pri prideľovaní kvót v minulosti nebolo také štedré, mohlo zvyšné kvóty aj predať na dražbe a zvýšiť príjmy enviromentálneho fondu.
Keď začne zákon platiť, ako bude prebiehať 80-percentné zdanenie výnosov? Bude to podliehať aj dani z príjmu, alebo nie?
Keďže výnosy z predaja bezodplatne pridelených emisných kvót budú podliehať dani z emisných kvót - vo výške 80 percent, nebudú už podliehať dani z príjmov, budú od nej oslobodené.
Navrhovaný zákon hovorí, že po ekologizácii výroby sa firmám vzniknutý prebytok emisií nezdaní. Ako konkrétne sa to bude dať dostať do výpočtov?
Zdaňovať sa budú nie alokované, ale prevedené emisné kvóty a nespotrebované emisné kvóty, od ktorých sa odpočíta úspora spotrebovaných kvót, ak sa dosiahla investíciami daňovníka do technológií, ktoré majú za cieľ znížiť vypúšťané emisie. Spôsob, akým sa budú vykazovať výpočty úspor, sa zatiaľ legislatívne neupravil. V budúcnosti ho má stanoviť nariadenie ministerstva životného prostredia. V tejto súvislosti však môže nastať aj ďalšia novelizácia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.