J. MARTINKOVÁ: Právo a morálka sú rôzne normatívne systémy

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Bratislava 15. júla (TASR) - Právo a morálka, ako sa stáva z práva bezprávie, aká je úroveň dodržiavania zákona na Slovensku, kto je zodpovedný za protiprávny úkon u notára a ďalšie témy boli predmetom rozhovoru TASR s advokátkou Janou Martinkovou z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, s.r.o., Bratislava.

      -Myslíte si, že právo a morálka idú ruka v ruke alebo sa navzájom vzďaľujú?-

      Iste každý z nás každodenne poznáva, že právo a morálka sú rôzne normatívne systémy. Každé takéto obnovujúce poznanie nás vedie k dileme, čo je morálka, či vôbec má a akú väzbu na pozitívne právo a či toto právo nefunguje izolovane od nej. Myslím si, že každý, niekto viac, iný menej, má určitú prirodzenú (nadobudnutú tradíciou, socializáciou, výchovou) vnútornú schopnosť rozlišovať, čo je čestné, etické, poctivé a naopak a súčasne ho toto podvedomie vedie k tomu, aby sa správal správne, spravodlivo, potláčal egoizmus, ľahostajnosť a nenávisť. Preto je dôležité, aby aj tí, ktorí pozitívne právo v legislatívnom procese tvoria, podrobili každú novovytvorenú alebo novelizovanú normu subjektívnej skúške vlastných morálnych princípov. V opačnom prípade je oblasť aplikácie práva, teda my všetci, zaplavovaná nestabilnou a rozporuplnou legislatívou (v krajnom prípade aj účelovou).


      -Chcete povedať, že za vzďaľovanie sa práva od morálky môžu poslanci?-

      Nielen tam sa však celý proces začína. Predpokladom účinnosti, stability a životnosti normy ako produktu legislatívneho procesu je, aby bola v súlade s potrebami praxe a reality, aby, naopak, nepokrývala len jednu, práve vzniknutú situáciu a nekomplikovala život. Morálna úroveň tvorcov zákona, ako aj jeho vykonávateľov a vynucovateľov, je dôležitá aj z toho aspektu, že ak je právo dobré, teda v súlade s morálkou (ktorá je vo svojich princípoch takmer nemenná, a preto omnoho stabilnejšia), bude môcť adresát právnej normy (my všetci) jej obsah predpokladať, a preto sa ňou bude riadiť, napriek tomu, že jej znenie mu nemusí byť známe. Som teda toho názoru, že mravná zrelosť tvorcov zákona a jeho interpretátorov je určujúca pre fungovanie celého právneho mechanizmu. Treba mať však na mysli i to, že poslanci právo nielen tvoria, ale aj aplikujú v každodennom živote tak, ako my. A ak svojím správaním prejavujú v podstate neúctu k zákonom ako takým, „vychovávajú“ k tomu aj tých, ktorým zákony adresujú.


      -Okrem poslancov kto je ešte zodpovedný za súlad či nesúlad práva a morálky?-

      Aplikujúci jednotlivec. Či už ako človek, ktorý právo vykonáva alebo sudca, ktorý právo interpretuje. Ich mravný profil je určujúcim faktorom toho, ako bude právo uvedené do života a ako bude vo svojom výsledku fungovať. Úloha sudcu v tejto aplikačnej rovine je zásadná. Ním zvolená subsumpcia (spojenie právnej normy s konkrétnym prípadom) je určujúca pre správne a teda aj mravné pochopenie právnej normy. Takto nájdený zmysel právnej normy určuje a podmieňuje správanie nás všetkých. Sudca má teda nepochybne kauzálnu úlohu, ale netreba zabúdať, že každý by mal začať vykonávať právo v súlade s morálkou sám od seba a nečakať len na vonkajšie podnety.


      -Čo si myslíte o úrovni dodržiavania zákona na Slovensku?-

      S poľutovaním musím pripustiť istú osobnú skepsu. Zábrany pri porušovaní zákonov vo všeobecnosti, teda nielen trestno-právnych prepisov, viac a viac poľavujú. Napr. tam, kde sa v minulosti akcionárom, aby im bolo zabránené vykonávať ich rozhodovaciu právomoc, miesto pozvánky na valné zhromaždenie posielali prázdne obálky, dnes sa neposiela nič. Teraz nemám na mysli len „neškodné“ valné zhromaždenia, keď väčšinový akcionár realizuje valné zhromaždenie bez jeho zvolania a rozposlania pozvánok menšinovým akcionárom (aj keď tých môžu byť stovky alebo tisíce).
      Ak poviem, že takáto „zákonnosť po slovensky“ dnes môže umožniť komukoľvek jednoducho ovládnuť cudziu spoločnosť, nebudem ďaleko od reality. Nie sú ojedinelé prípady, kedy na základe jednoduchého prehlásenia do notárskej zápisnice, že daná osoba je napr. 100-percentným akcionárom určenej spoločnosti, dôjde k výmene členov predstavenstva a spoločnosť je mimo kontroly jej legitímneho vlastníka.


      -Ako je to vôbec možné?-

      Obchodnému registru na zápis takýchto, i keď nelegitímnych zmien v spoločnosti, stačí notárska zápisnica. Uspokojí sa s údajmi v tejto verejnej listine a skúma len „byrokratické“ podmienky návrhu. Problém je hlavne v tom, že niektorí notári sa necítia byť povinní ničím nepodložené tvrdenia (že je niekto akcionár, že vlastní akcie, že sú akcie prítomné a pod.) overovať, uspokoja sa len s nepreukázaným prehlásením. Musím pri tom upozorniť, že poznám notárov, ktorí si plnia svoju úlohu excelentne, dôsledne. Všetko, čo ponímajú do notárskej zápisnice, chcú mať podložené, oprávnenie vykonať daný úkon, výpis z obchodného registra, prítomnosť akcionárov, aj prítomnosť akcií, ktorými sa preukazujú a ktorých kópie si zakladajú do spisu. Takýto notár si je vedomý svojho postavenia – verejného činiteľa, ako aj toho, že vyhotovuje verejnú listinu. K sekretárskej práci by sa takýto notár neznížil.


      -Snáď takých nedôsledných notárov nie je veľa?-

      Neviem, koľko je ich dôsledných a koľko nie, ale berúc do úvahy oficiálne stanovisko prezídia notárskej komory, v zmysle ktorého citujem: „notár nemá povinnosť preverovať stanovy spoločnosti, či bolo valné zhromaždenie zvolané v súlade so zákonom, s obchodným zákonníkom a stanovami, preverovať akcie spoločnosti, overovať prítomnosť akcionárov a uznášaniaschopnosť zhromaždenia“, dúfam, že väčšina notárov sa pri svojej práci neuspokojuje s takýmto alibistickým „výkladom“ zákona a v pochybnostiach vezme do úvahy aj ustanovenie §2  ods. 2 Notárskeho poriadku, ktorý ho zaväzuje dbať o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch. Tu vidieť jasný rozpor morálky a práva. Keďže listiny vydané notárom, majú charakter verejnej listiny, vzťahuje sa na ne vyvrátiteľná domnienka „praesumtio iuris“ o ich pravdivosti, pravosti a správnosti. Ak však notár nezodpovedá za obsah verejnej listiny, je otázne, či je morálne, aby ju vyhotovoval. Ak zodpovednosť nesie len predseda valného zhromaždenia, prečo notár len neoverí jeho podpis? Bolo by to 100-krát lacnejšie a morálne čistejšie. Dobré meno notárom kazia aj prípady známe verejnosti, kedy notár osvedčujúci právne významnú skutočnosť a nepravdivo deklaruje svoju osobnú prítomnosť, niekedy v rovnakom čase na rôznych miestach.


      -Takže, zodpovedný za protiprávny úkon je len ten, kto prehlásenie pred notárom urobil, notár nie?-

      Ak by sme sa uspokojili so stanoviskom komory, ktoré mňa osobne vôbec neuspokojuje, a už vôbec by s ním nesúhlasil poškodený, tak v danom prípade je zodpovedný len predseda valného zhromaždenia, ktorý pred notárom klamlivo prehlásil, že valné zhromaždenie bolo zvolané predpísaným spôsobom, v súlade so stanovami, akcionári a akcie sú prítomní a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Takáto osoba by mala niesť hlavne trestno-právnu zodpovednosť, problém je len ten, že zväčša ide len o bieleho koňa, ktorého skutočný podvodník využije a ide „o dom ďalej“. Samozrejme, kým sa veci pohnú správnym smerom (žaloby na neplatnosť uznesení valného zhromaždenia, trestné oznámenie a pod.), uplynie veľa času a medzitým spoločnosť skončí napr. v exekúcii alebo v konkurze. A skutočný akcionár(ri) sa nebudú stačiť čudovať, čo im z ich spoločnosti zostalo, resp. že o všetko prišli.


      -A obchodný register nemá výhrady, ak zapisuje zmeny v spoločnosti na podklade rozhodnutia „neakcionára“?-

      Mal by mať nielen výhrady, ale mal by takýto návrh neoprávneného subjektu podľa mňa odmietnuť. Keby registrový súd skúmal súlad priložených dokumentov k návrhu so zapísanými údajmi v registri, čo však neurobil, zistil by, že osoba, ktorá realizovala akcionárske práva vo forme rozhodnutia jediného akcionára, nie je akcionárom spoločnosti. Ak teda nelegitímna osoba (neakcionár) menuje nových členov orgánov spoločnosti, nemôže byť takto nezákonne menovaná osoba oprávnená konať v mene spoločnosti a podať návrh na zápis zmien zapísaných údajov. Ak registrový súd pripustí opačný výklad, môže sa stať, že sám „ochranca zákonnosti“ by vytvoril stav právnej neistoty, čo je v každom právnom štáte neprípustné! Prax ukazuje, že by mali byť explicitne rozšírené povinnosti registrového súdu.


      -Notári a ich činnosť sa skloňovali aj v súvislosti s podvodnými prevodmi nehnuteľností.-

      Je pravda, že napr. v súvislosti s tzv. bytovou mafiou sa hovorilo aj o notároch, no treba povedať, že zväčša boli aj oni podvedení, resp. zneužití. Nebolo výnimkou, že došlo k zneužitiu pečiatky, prípadne bol predložený falošný alebo scudzený občiansky preukaz legitímneho vlastníka. Keďže notári väčšinou len overovali podpis prevádzateľa - vlastníka nehnuteľnosti, za ktorého vystupoval „biely kôň“, ich podiel zodpovednosti mohol byť minimálny. Často sa obeťou podvodov stali starší, dôverčiví ľudia alebo tí, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálno-finančnej situácii a uverili sľubom podvodníkov, tu podvod pri overení podpisu nebol potrebný, sami podpísali zmluvu. Samozrejme, nepopieram, že „bytová mafia“ mala nezriedka prepojenie nielen na realitky, ale aj na „nedôsledných“ notárov. V tejto oblasti však novelizáciami, a to nielen notárskeho poriadku, došlo k sprísneniu povinnosti notárov odmietnuť úkon odporujúci zákonu, prípadne ho obchádzajúci, alebo úkon priečiaci sa dobrým mravom. Dovtedy ho mohli, avšak nemuseli odmietnuť. Taktiež sa s ohľadom na postavenie notára ako verejného činiteľa a výkon notárskej činnosti ako výkonu verejnej moci sprísnila ich zodpovednosť, ktorá sa zmenila na objektívnu.


      -Vyriešila teda novelizácia problémy s notárskymi zápisnicami?- 
      Notárska zápisnica bola vždy považovaná za verejnú listinu a preto by sa pri jej vyhotovovaní malo postupovať s veľkou obozretnosťou, pretože naprávať následky, ktoré môže z tohto titulu vyvolať, je už niekedy de facto nemožné. Notár je povinný v prípade, ak je účastníkom notárskej zápisnice právnická osoba, preveriť jej existenciu a oprávnenie osoby, ktorá v jej mene vystupuje, či jej toto právo prináleží (napr. výpisom z obchodného registra). Nemyslelo sa však na to, že pri tvorbe verejnej listiny treba preukazovať aj to, či táto samotná osoba má oprávnenie vykonať požadovaný úkon, v našom spomínanom prípade rozhodnutie jediného akcionára. Prečo notár pri vyhotovovaní verejnej listiny, ktorá slúži nielen na zápis zmien v obchodnom registri, ale je aj exekučným titulom, nepreveruje, či táto osoba, ktorá chce vykonávať akcionárske práva, vôbec je akcionárom spoločnosti. Mnohí notári, ktorí si chýbajúce zákonné ustanovenia nahradia vlastnou morálnou povinnosťou a s vedomím to preverujú a tí, čo to nepreverujú, sú využití podvodníkmi a snažia sa vyviniť tým, že im zákon takúto povinnosť neukladá. Nové znenie § 36 Notárskeho poriadku však notárom ukladá povinnosť postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Natíska sa mi, či doteraz tak postupovať nemuseli, keď im to bolo treba explicitne prikázať? Napriek tomu verím, že 98 percent notárov s odbornou starostlivosťou každodenne pracuje aj napriek nedostatočnej legislatíve, oproti dvom percentám, ktorých ani zakotvená odborná starostlivosť neviedla k tomu, aby urobili viac ako nevyhnutne v zmysle zákona musia, a tak i naďalej budú legislatívne diery zneužívané. Pre „túto časť“ notárskeho stavu by bolo žiaduce uložiť notárom povinnosť pri osvedčovaní právne významnej skutočnosti nielen preverovať oprávnenie konajúceho subjektu na daný právny úkon, ale aj povinnosť vedieť toto preverenie zdokladovať spisovým materiálom. Chránil by tak poškodený oprávnený subjekt pred podvodníkmi, ale aj sám seba pred prípadnou zodpovednosťou.


      -Ak sa notár podieľa na protiprávnom úkone, môže prísť o úrad, nie?-

      Žiaľ, niekedy sa objaví aj taká čierna ovca, ktorá zneužíva postavenie nielen notárov, ale aj advokátov a exekútorov. Keďže výkon týchto povolaní je podmienený bezúhonnosťou, spomínaná čierna ovca túto podmienku obchádza sofistikovane tak, že danú profesiu opustí len čo jej v dôsledku vážnych previnení hrozí disciplinárny trest vyčiarknutia zo zoznamu advokátov alebo zbavenia výkonu exekútorského úradu, prípadne zbavenia výkonu notárskeho úradu. Takže, týmto postupom sa pravdepodobne dopracuje na sudcu. Chcem tým povedať, že všetko, o čom som zmienila, nie je ani tak problém notárov, advokátov, sudcov, exekútorov. Je to problém morálky každého z nás.


TASR, TVNOVINY.sk
BRATISLAVA,  July 14, 2010.

Mrs. Jana Martinková,  lawyer   from the company Advocatus Martinková s. r. o.  answers the questions:

Do you think that law and morals  go hand in hand or are they  drawing apart?

Surely, every day,  each of us  experiences  that law and ethics  are  different normative systems. Each such repeating experience  leads us to the dilemma what  morality is, if and what kind of connection   it  has  with positive law and if such law does not function  isolated from morality.  I personally think that  everybody (some  more and some less)    has  a certain natural (acquired by tradition, socialization,  education) inner ability to distinguish what is and what  isn’t  fair, ethical,   honest  and  at the same time, this  subconsciousness  tells us  to behave correctly,  justly, to suppress egoism,  indolence and hate. Therefore, it is important that  also those  who create  positive law in the legislative process test  any  created or amended  legal standard  subjectively  according to their own ethical  principles.  Otherwise,  the area where the law is applied,  i.e. we all,   is  overflown by  unstable and inconsistent legislation  (in  extreme cases,  even purpose-made).  

Do you want to say that   MPs  are those who are   to be blamed that law is drawing apart from ethics?

Not only them, but the whole process starts there.  If a legal standard as a product of the  legislative process should be   effective, stable  and durable,   it must be in  line with  the needs of practice and reality and,  on the other hand,  it can’t   cover only a single, currently emerged situation and complicate life. The ethical level of those who create, execute and enforce  laws is  important also  because  if a  law is good, i.e. in line  with the  morality (which is  constant in its principles  and therefore, much more stable), its addressees (we all)  will be   able to presuppose its contents and therefore, they will  obey it  although   its wording  may not be known to them. Therefore, in my opinion,  the moral maturity  of  law makers and law interpreters  is decisive for  the whole  legal mechanism to work. But we must bear in mind that MPs  not only make laws but they apply law   in everyday life,  just as we do. If they demonstrate their disrespect for law as such by their  behaviour , they „encourage“ those to whom the  laws addressed  to do the same.  

Apart from MPs, who else is responsible for  harmony or disharmony between law and ethics?

Any  individual applying law. Either as a person  who executes law or as   a judge  who interprets the  it. Their ethical profile  is the decisive factor  determining how the law will be put into  life and  how it will  function. On    this  application level, the role of a judge is  crucial. The subsumption (relating of  a legal standard to  a particular case) chosen by him is decisive for a correct  and thus, also ethical   understanding of  the   legal standard.  The meaning of the legal standard established  in this way  determines and conditions behaviour of all of us.  Definitely,  a judge has  a crucial  role but  we should not forget  that each of us should start to execute law in accordance with ethics by himself and not to wait for  impulses from outside.

What do you think about  observing law  in Slovakia?

Regretfully,  I must admit a certain personal scepticism. The barriers in violating laws   in general, i.e.  not only criminal laws   are easing up.  For example, while   in the past, empty envelops were sent to  shareholders instead of notices  to prevent them to  exercise theirs shareholders´ rights,  nothing is sent to them nowadays.  I refer not only  to  „harmless“  general meetings when the majority shareholder  holds  a   general meeting  without calling and sending notices to minority shareholders (although there may be hundreds or thousands of them).   If I say that this „lawfulness  à la Slovakia“  enables   anybody simply to take control over somebody else’s company, I’m not far from the reality.  Cases when members of the  board of directors of  a company  are replaced and the company gets  out of the  control of its legitimate owner  only  on basis of a simple declaration   made in a notarial  deed that  somebody  is e.g. a 100% owner  of  the  company  are not rare. 

How is this possible?

To  register  such changes,  though  illegitimate, it is enough  to present to the Commercial Register  a notarial  deed.   The Commercial  Register contents itself with the data stated in such public document and its examines only the „bureaucratic“ requirements  of an  application. The problem is that some notaries don’t  to be obliged to examine  such  assertions (e.g.  that an individual is    a shareholder, that he owns shares, that the shares are present etc.) and though  such assertions are  supported by no  proofs,  they satisfy themselves   with a pure   unsupported deceleration.  But of course,  I have to point out  that I know  a lot of notaries  who fulfil their  tasks  excellently and consequently.   They verify everything what they include into a notary deed, i.e. the authorisation to make a certain legal  act, extract from the Commercial Register, the presence of shareholders  and the  presence of shares  presented by them, and they file copies of such documents it a dossier.  Such notaries  public are aware of  their  position -  the position of  public officials  and  they realize that they   prepare  public documents.  Such notaries public would never reduce  their  office to pure office work.

There aren’t many such inconsequent notaries public, are there?

I don’t know how may of them are consequent  and how may are not,  but taking into consideration the  standpoint of Notary Chamber,   according to which: „ a notary public has no obligation to  examine articles of association of a company or  if a general meeting  was called  in  accordance with law, the  commercial code and the articles of association, to verify shares  of  the company, to examine presence of shareholders  or  quorum of a general meeting“,  I hope that most  notaries  do not satisfy  themselves  in their work with this  alibistic „interpretation“  of law and  that  in case of doubt, they  take into consideration also  the provision of § 2, section 2 of the  Notarial Code  that imposes an obligation  to care  about consolidation and   certainty of legal relations The  discrepancy between morality and law can be seen clearly here.  Since the  documents issued by  notaries have  the character of public documents,  the rebuttable  presumption  „praesumtio iuris“  of  their truthfulness, authenticity  and correctness relates to them. But if  a  notary  public is not responsible  for the  contents of a public document,  is it ethical  that he prepares  it?  If  the chairman of the board of directors alone takes the   responsibility,  why the notary public doesn’t just certify his signature?  It would be 100x   cheaper and more ethical. And the publicly known cases  when a notary public  certifying a legally significant fact  falsely declares his personal  presence,  sometimes at different places at the same time also  spoil   the  reputation of notaries.
 
Does it mean that only the person making a statement before a notary public  is responsible for the legal act and not the notary public?

If we are  satisfied  with the standpoint of the Notary Chamber, and I must say that I’m  not   and  I’m sure that the injured party is even less satisfied, the only person  who  takes responsibility in  such cases  is the chairman of the board of directors  who declares    before a notary public that the general meeting   has been   called   in the prescribed manner, in accordance with the articles of association, that  the shareholders and shares are present and that the general meeting has  a quorum.  In the first  place,  he  should  be  criminally liable  but the problem is that mostly,    such person  is only  „a straw man“ whom the actual deceiver  exploits and goes   next door.  Of course, it takes a long time  until the things move in  the right direction (actions for invalidity  of  the general meeting’s resolutions, complaints, etc.)  and in the meanwhile,  the company   goes  bankrupt.  And the real shareholder(s) can just wonder how little  remained  them from their company, or that they lost everything.  

And  the Commercial Register has no objections when it registers changes in a company on basis of a decision of a „non-shareholder“?

They should not only have objections but  in my opinion,  they should  refuse  an application  filed by  an unauthorised entity.  In this particular case, if the registration court examined  conformity of the  documents  enclosed to the  application with the data in the register,  what it did not, it would find out that  the person exercising the shareholders rights  in form of a decision of  the sole shareholder was  not a shareholder of the company.   Consequently,  the new members   of the board of directors appointed by an  illegitimate person  ( by a „non-shareholder“) cannot be authorised to act on behalf of the company  and to file an application for registration of changes in the registered data. If the registration court  admits     a reverse  interpretation,  it may happen that the  “protector of lawfulness”  generates  the  state of legal   uncertainty, which is inadmissible in any legally consistent state!  The practice shows that the  registration court’s obligations  should be  extended explicitly.

Notaries and their activities  were mentioned also in connection with the  fraudulent transfers of real-estates.

It is true that notaries were mentioned also in relation to so called „residential mafia“,  but it is  necessary to say that  in most cases, they   were deceived  or abused themselves.  Misuse  of an official seal or  presentation of  a false or stolen  ID card  was not an  exception.    Since  in most cases,  notaries  only certified signatures of  the transferors - owners  of   properties   in whose name straw men acted,  their share  in the   responsibility  might have been minimal. Victims of such   tricks  were mainly  elderly, trusting people,  or  people in difficult financial situation  who swallowed  promises of the  floppers  and signed  contracts voluntarily  themselves and  so, it was not necessary to use tricks  when  their signatures were certified.  Of course, I don’t deny that „the residential mafia“ had  often interconnection   not only  to   real estate agencies  but also  to   the „inconsequent“ notaries. However,  amendments   in this area, and not only  the  amendments   to  the Notarial  Code, obliged  notaries to refuse   a legal  act   which  contravenes  or avoids law, or  which is in contradiction with  good  morals. Until then, they might but did not have to refuse such act.   Also the responsibility of notaries public  with regard to their  position  as    public  officials  and performance  of  their   office as  execution of a public  authority, became more strict and it has become   an objective one.   

Does it mean that these  amendments have  solved the problems with notarial deeds?

A notarial deed has always been considered to be a public document  and therefore, it  should always be prepared  with  due  care because  sometimes, it  is  quite impossible to   rectify its  consequences.  If  a legal entity  is the  party of a  notarial deed ,   a notary public is obliged to verify its existence and if the person acting on its behalf has the authority  (e.g. by an extract from the Commercial Register).  However, the obligation to verify  if such person has  the authority to execute the required  legal act,  in our particular case  the decision of the sole shareholder, has been omitted. Why,  when making a notarial deed which  serves not only for registration of changes in the Commercial Register but is also an execution title,  a notary public  does not examine if the person  intending to exercise  shareholder’s rights  is a shareholder of the company at all?   A lot of notaries who employ   their own  moral obligations and conscience  instead of  the missing legal provisions do it and those who don’t  and are misused by swindlers   try  excuse their  fault by  saying that the law   doesn’t  oblige them to do so.  But the new wording of  § 36 of the Notarial Code  places a duty on  the notaries to  perform their office with  due professional care. In this connection, a question obtrudes if it means that they were not obliged to do so up till now when   it was necessary to  enact it  explicitly.      But in spite of that,  I believe that 98% of notaries public  work with due professional care every day  notwithstanding the  deficiencies  in legislation compared with   2% of those  who, despite of the  explicitly prescribed duty  don’t do more than they inevitably must do according to law and  in this way, they make it possible that the legislative gaps   continue to be  misused.   And because of them, it would be desirable to oblige notaries  public  not only to verify the authority of an  entity to do   a certain legal act   but also  to be able to  support such verification by relevant documents.  In  this way,  notaries  public would  protect  both  the injured lawful  entities  against deceivers and  themselves against   possible responsibility. 

If a notary public is   involved in an unlawful legal act, he may   lose his office,   is that right?    

Unfortunately,  it sometimes  happens that a black sheep  shows up  and   misuses  his office,    not only the office  of a notary public, but also  the  office  of a counsel or  an executor.   As these offices may be held only by morally irreproachable individuals, such black sheep   avoids this condition  very cleverly by  leaving the given profession as soon as  there is a threat of a disciplinary punishment – striking  from the list  of counsels, or  removal from the office of an executor or  a  notary public  in consequence of  a severe infringement of  his duties . And  in this way, he will probably   manage   to become  a judge.  What I want to say is that in fact,  all this is  not a problem of  notaries, counsels, judges or executors.  This  is a problem of the morality of each of us.


TASR, TVNOVINY.sk
BRATISLAVA, 14.07.2010., 23:50 | red. / Jana Martinková

Auf die Fragen antwortet Rechtsanwältin Frau Jana Martinková aus Gesellschaft Advocatus Martinková s.r.o.


Denken Sie, dass positives Recht und Moral eine Einheit bilden sollten, oder entfernen sie sich voneinander?

Sicher erkennt jeder von uns im Alltag, dass positives Recht und Moral unterschiedliche Normativsysteme sind.
Diese sich wiederholdende Erkenntnis führt uns zum Dilema, was Moral ist und ob überhaupt eine Verbindung zu positivem Recht besteht beziehungsweise bis zu welchem Ausmaß, positives Recht unabhängig von Moral funktionieren kann?
Ich bin persönlich der Meinung, dass jeder Mensch (der eine mehr, der andere weniger), durch seine Erziehung, Sozialisierung und Tradition, über eine bestimmte natürliche Fähigkeit verfügt, zu unterscheiden, was ehrenvoll, ethisch, achtenswert ist und was nicht. Gleichzeitig bedingt unser Unterbewusstsein, dass sich ein Mensch prinzipiell korrekt und gerecht verhält, und dass Egoismus, Lässigkeit und Haß unterdrückt werden.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass auch diejenigen, die das positive Recht im legislativen Prozess schaffen, jede neue und novellierte Norm ihrer eigenen moralischen Prüfung unterwerfen.
Ansonsten werden die Rechtsanwender, also wir alle, von einer (in Extremfällen auch beabsichtigten) instabilen und widersprüchlichen Gesetzgebung überflutet.


Möchten Sie sagen, dass Parlamentsabgeordnete für das Auseinanderklaffen von Gesetz und Moral verantwortlich sind?

Nicht ausschließlich, allerdings beginnt dort der ganze Prozess. Wenn ein Rechtsstandard, als das Produkt eines Legislativprozesses, effektiv, nachhaltig und dauernd sein sollte, muss er in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und Praxis stehen, auf der anderen Seite kann er nicht nur einzelfallbedingt sein und das Leben erschweren.
Das Moralniveau der Gesetzgeber sowie auch der Vollstreckung ist wichtig, denn wenn das Recht gut ist, ich denke dabei an die Übereinstimmung mit der Moral (die in ihren Prinzipien fast unwandelbar ist, und aus diesem Grund auch viel stabiler), kann der Adressat der Rechtsnorm ihren Inhalt erahnen. Und deswegen wird er sein handeln auch daran ausrichten, obwohl die konkrete Rechtsnorm noch nicht bekannt ist. Ich bin der Meinung, dass die Moralreife der Gesetzgeber und ihrer Interpreten für das Funktionieren der Rechtssysthematik bestimmend ist.
Man muss sich immer vor Augen halten, dass die Parlamentabgeordneten nicht nur das Recht schaffen, sondern in der Praxis auch selbst benutzen, genauso wie wir.
Wenn die Abgeordneten durch ihr Verhalten die Nichtachtung der Gesetze vorleben, dann erziehen sie dazu auch die, an die die Gesetze adressiert sind.


Ausser den Parlamentsabgeordneten, ist noch jemand für die Übereinstimmung sowie auch für das Mißverhältnis zwischen Recht und Moral verantwortlich?

Jeder Rechtsanwender, entweder als Exekutivorgan oder als Richter, der das Recht interpretiert. Ihr ethisches Profil ist der bestimmende Faktor, wie das Recht in die Praxis umgesetzt wird und was man für ein Ergebnis erwarten kann. Auf dieser Ebene ist die Rolle des Richters eine entscheidende. Die Subsumption (die Anwendung einer Rechtsnorm auf einen Sachverhalt) ist entscheident für die richtige und somit auch ethisch korrekte, Auffassung der Rechtsnorm. Der auf diese Weise gelebte Inhalt der Rechtsnorm prägt das Verhalten uns allen. Ein Richter spielt dabei unzweifelhaft eine entscheidende Rolle, aber man sollte dabei nicht vergessen, dass jeder von uns beginnen sollte Recht in Übereinstimmung mit seiner eigenen Moral zu leben und nicht auf Impulse von aussen zu warten.


Was denken Sie über das Niveau der Einhaltung von Gesetzen in der Slowakei?

Mit Bedauern muss ich meine Skepse äußern. Die Hemmschwelle bei Gesetzesverletzungen, also nicht nur im Bereich des Strafrechts, nimmt immer mehr ab. Beispielsweise wurde in der Vergangenheit Aktionären anstatt einer Einladung zur Hauptversammlung nur ein leeres Kuvert geschickt, um zu verhindern, dass sie ihre Stimmrechte ausüben konnten. Heutzutage wird ihnen überhaupt nichts mehr geschickt. Und ich meine nicht nur „harmlose“ Hauptversammlungen, in denen der Majoritätsaktionär die Hauptversammlung ohne Einberufung und Einladung der Minoritätsaktionären abhält, obwohl hunderte oder gar tausende betroffen sein können. Wenn ich sage, dass diese „Rechtmäßikeit a la Slowakei“ jedermann ermöglicht gibt über eine nicht ihm gehörige Gesellschaft die Kontrolle zu erlangen, liege ich nicht weit von der Realität entfernt. Fälle, in denen auf Grundlage einer einfachen Erklärung in Notariatsaktsform, dass jemand beispielsweise 100% Eigentümer einer Gesellschaft ist, das Board of Direktors ausgetauscht wird und die Gesellschaft somit ausser Kontrolle des eigentlichen Eigentümers gerät, sind keine Seltenheit.


Wie ist das überhaupt möglich?

Für Eintragungen solcher Änderungen im Handelsregister, auch wenn sie unlegitim sind, reicht nur die Vorlage einer notarielle Urkunde.
Das Handelsregister stützt sich ausschließlich auf die Angaben aus dieser öffentlichen Urkunde und prüft lediglich die formale Richtigkeit des Antrages.
Das Problem liegt vorallem darin, dass einige Notare sich nicht verpflichtet fühlen, unsubstantiierte Behauptungen zu überprüfen, beispielsweise ob jemand wirklich ein Aktionär ist, ob er die Aktien besitzt, ob die Aktien vorgelegt werden, usw.
Aber selbstverständlich kenne ich eine Vielzahl von Notaren, die ihre Aufgaben exzellent und konsequent ausüben.
Diese Notare wollen die Richtigkeit aller Tatsachen, die in der notariellen Urkunde festgehalten werden, überprüft haben, beispielsweise eine Vollmacht zur Vornahme bestimmter rechtlicher Handlungen, einen Auszug aus dem Handelsregister, die Anwesenheit der Aktionäre, sowie auch den tatsächlichen Besitz der Aktien, und sie legen dem Notariatsakt Kopie dieser Urkunden bei.
Solche Notare sind sich sowohl Ihrer Position bewusst  sowie auch der Tatsache, dass sie eine öffentliche Urkunde ausfertigen. Sie würden nie nur „die Arbeit einer Sekretärin“ machen.


Hoffentlich gibt es nicht so viele Notare?

Ich weiss es nicht, wie viele sind und wieviele nicht, aber laut Stellungname des Präsidiums der Notariatskammer „hat ein Notar keine Pflicht die Satzung einer Gesellschaft zu überprüfen, oder ob die Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den Gesetzen einberufen wurde, oder überhaupt mit dem Handelsgesetzbuch und der Satzung der Gesellschaft in Einklang steht, die  Aktien der Gesellschaft, oder die Anwesenheit der Aktionäre, sowie auch die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung zu überprüfen“. Ich hoffe, dass die Mehrheit der Notare sich bei ihrer Arbeit nicht nur mit solcher alibistischen „Auslegung“ der Gesetze zufrieden geben, sondern bei ihrer Arbeit auch die Bestimmung des § 2 Absatz 2 der Notariatsordnung berücksichtigen, die den Notar zur Wahrung und Gestaltung in Rechtsbeziehungen verpflichtet. Hier kann man den Widerspruch zwischen Moral und Recht sehen.
Da die notarielle Urkunde eine öffentliche Urkunde ist, zieht sie eine widerlegbare Annahme  „praesumtio iuris“ über ihrer Wahrheit, Echtheit und Richtigkeit nach sich. Wenn ein Notar nicht für den Inhalt der öffentlichen Urkunde verantwortlich ist, dann ist zu hinterfragen, ob es moralisch ist, dass er sie überhaupt erstellt. Wenn nur der Vorsitzende einer Hauptversammlung die Verantwortung trägt, warum beglaubigt dann ein Notar nicht nur seine Unterschrift? Es wäre 100-mal billiger und auch moralisch sauberer.
Es ist für den guten Ruf der Notare auch nicht förderlich, wenn, wie in manch öffentlich bekannten Fällen, im Zuge der Beglaubigung einer rechtlich bedeutsamen Tatsache ein Notar seine Anwesenheit unwahr ausweist – in manchen Fällen wurde die Anwesenheit ein und desselben Notars zum gleichen Zeitpunkt an verschiedenen Orten ausgewiesen.


Bedeutet das, dass für eine solche rechtswidrige Handlung der verantwortlich ist, der eine solche Aussage vor einem Notar gemacht hat und nicht der Notar selbst?

Wenn wir uns mit dem Standpunkt der Notariatskammer zufrieden geben, der mich aber persönlich nicht befriedigt, und vor allem kann der Geschädigter nicht damit zufrieden sein, dann ist in dem genannten Fall der Vorsitzende der Hauptversammlung verantwortlich, der sich vor dem Notar  betrügerisch geäußert hat, nämlich dass die Hauptversammlung auf dier vorgeschriebene Art und in der Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft einberufen wurde, dass die Aktionäre anwesend und die Aktien vorgelegt wurden und die Haupversammlung beschlussfähig war,...
Eine solche Person sollte die strafrechtliche Verantwortung tragen. Das Problem besteht nur darin, dass es sich hier nur um „einen Strohmann“ handelt, also eine Person, die nur von einer anderen Person (einem Betrüger) ausgenützt wurde, und die das gleiche auch mit anderen Personen machen wird.
Natürlich braucht es immer seine Zeit bis die Dinge richtig ins Laufen kommen (z.b. die Klage auf Nichtigkeit des Hauptversammlungsbeschlusses, die Strafanzeige, usw.) und leider werden manche Gesellschaften in der Zwiscenzeit im Konkurs enden. Und die tatsächlichen Aktionäre werden überrascht sein, was von ihren Gesellschaften übrig geblieben ist, bzw. was sie alles verloren haben.


Macht das Handelsregister keine Einwände geltend, wenn es Änderungen in einer Gesellschaft auf Grund des Beschluses eines „Nichtaktionärs“ einträgt?

Das Handelsregister sollte nicht nur Einwänge geltend machen, sondern es sollte solche Antrag schlicht ablehnen.
Falls das Gericht die Übereinstimmung der mit dem Antrag vorgelegten Dokumente mit den eingetragenen Registerdaten prüfen würde, würde es sofort sehen, dass die Person, die die Aktionärsrechte in der Form eines Alleingesellschafterbeschlusses ausgeübt hat, gar kein Aktionär der Gesellschaft ist.
Wenn eine unlegitimiertee Person (d.h. ein Nicht-Aktionär) neue Organmitglieder in der Gesellschaft ernennt, dann ist eine solche Ernennung nicht rechtmäßig und das Organ kann folglich weder berechtigt sein, im Namen der Gesellschaft zu handeln, noch legitim einen Antrag auf die Eintragung der Änderungen ins Handelsregister stellen.  Falls das Registergericht eine andere Auslegung zulässt, dann kann passieren, dass das Gericht selbst als „Behüterin des Gesetzes“ den Stand der Rechtsunsicherheit verursacht, was in jedem Land unzulässig ist! Die Praxis zeigt, dass dem Registergericht explizit erweiterte Pflichten aufgelegt werden sollten.


Notare und ihre Tätigkeit wurden auch in Fällen betrügerischer Liegenschaftsübertragungen genannt.

Es ist wahr, dass beispielsweise in Zusammenhang mit der so genannten „Immobilienmafia“ auch Notare erwähnt worden sind. Es ist aber wichtig zu sagen, dass in diesen Fällen die Notare überwiegend von Betrüger getäuscht oder missbraucht worden sind. Es war keine Ausnahme, dass es zum Missbrauch eines notariellen Stempels kam, bzw. dem Notar ein gefälschter oder gestohlener Personalausweis vorgelegt wurde.
Da die Notare in den meisten Fällen nur die Unterschrift der Verkäufer beglaubigt haben und die vermeintlichen Verkäufer in Wahrheit nur Personen waren die den Verkäufern ähnlich gesehen haben, trifft sie nur ein geringer Schuldanteil.
Die Opfer dieser Betrügereien sind vorallem leichtgläubige ältere Menschen oder solche, die sich in einer schwierigen finanziellen und sozialen Situation befinden und an eine  Zusage eines Betrügers geglaubt haben. Bei der Beglaubigung der Unterschrift war kein Betrug notwendig, weil die tatsächlichen Eigentümer selbst den Kaufvertrag unterschrieben haben.
Ich leugne natürlich nicht, dass „die Immobilienmafia“ eine Verbindung zu Immobilien-Agenturen sowie auch zu  „korrumpierbaren“ Notaren hatte. Dank einigen Novellen, nicht nur der Notariatsordnung, ist es zur Verschärfung von Pflichten des Notars gekommen, eine solche gesetzwidrige, das das Gesetz umgehende oder gegen die guten Sitten verstoßende Handlung abzulehnen.
Bis zu disem Zeitpunkt konnten die Notare eine solche Handlung zwar ablehnen, aber es bestand keine gesetzliche Pflicht dazu. Ebenso wurde die Verantwortung der Notare in Bezug auf ihren Status als Angehörige des öffentlichen Diensts und als Ausübende der öffentlichen Gewalt verschärft. Die Verantwortung wurde eine objektive.

Bedeutet das, dass die Gesetzesänderungen die Probleme mit den notariellen Urkunden gelöst haben?

Eine notarielle Urkunde wurde immer als eine öffentliche Urkunde betrachtet und aus diesem Grund sollte sie auch sorgfältig erstellt werden, weil es „de facto“ schwer möglich ist, allfällige Folgen im nachhinein zu korrigieren.
Wenn eine Partei einer notariellen Urkunde eine juristische Person ist, ist der Notar verpflichtet, ihre Existenz zu überprüfen, sowie auch die Berechtigung der Person, die im  Namen der juristischen Person auftritt, z.b durch Vorlage eines entsprechenden  Handelsregisterauszugs.
Es wurde nicht daran gedacht eine Verpflichtung zur Überprüfung einer entsprechenden Handlungsberechtigung, wie in unserem Fall des Beschlusses eines einzelnen Aktionärs, vorzuschreiben.
Warum wird bei Errichtng eines Notariatsaktes, die nicht nur zur Eintragung der Änderungen ins Handelsregister dient, sondern auch ein Zwangvollstreckungstitel ist, nicht überprüft, ob die Person, die die Aktionärsrechte ausüben will, überhaupt ein Aktionär der Gesellschaft ist.
Etliche Notare, die die fehlenden gesetzlichen Vorschriften durch ihre moralischen Pflicht und durch ihr Gewissen ersetzen, überprüfen das. Und die, die das nicht überprüfen, werden von den Betrüger ausgenutzt und müssen sich dann bemühen sich von einer Schuld zu entlasten, weil das Gesetzt ihnen nicht eine solche Überprüfungspflicht auferlegt.
Die neue Fassung des § 36 der Notariatsordnung verpflichtet die Notare bei Ausübung ihrer notariellen Tätigkeit „fachgerecht zu handeln“. Dies wirft die Frage auf, ob sie bisher nicht fachgerecht handeln mussten, wenn es jetzt offenbar notwendig wurde, ihnen diese Verpflichtung explizit gesetzlich aufzuerlegen.
Trotz alledem bin ich überzeugt, dass 98% aller Notare auch trotz unzureichender gesetzlicher Vorgaben fachgerecht und sorgfältig arbeiten verglichen mit den restlichen 2%, die auch trotz der im Gesetz verankerten Pflicht „bei der Tätigkeit fachgerecht zu handeln“, nicht mehr machen als das Gesetz bestimmt. Auf diese Art und Weise werden die Schwäche in der Legislative weiter ausgenützt werden.
Wegen dieser 2% wäre es erforderlich, den Notaren bei der Beglaubigung  einer rechtlich  bedeutsamen Tatsache eine Verpflichtung aufzuerlegen, die entsprechende Berechtigung der handelnden Pesonen zur einem bestimmten Rechtsgeschäft zu überprüfen. Sie sollten auch verpflichtet sein, diese Berechtigung mit entsprechenden Dokumenten nachzuweisen. Auf diese Art und Weise würden die Notare sowohl die geschädigten rechtstreuen Personen als auch sich selbst schützen.

Kann der Notar auf Grund seiner Beteiligung an einer rechtswidrigen Handlung das Notariat verlieren?

Leider ist unter den Notaren manchmal auch „ein schwarzes Schaf“. Dies ist im übrigen aber auch bei den Rechtsanwälten oder den Exekutionsbeamten der Fall. Solche Berufe müssen aber integer ausgeübt werden. Ein solches „schwarzes Schaf“ flüchtet häufig vor seiner Verantwortung indem es den betreffenden Berufsstand schnell verlässt, sobald ihm eine Disziplinarbestrafung droht, oder bevor er von der Berufsliste gestrichen oder das Notariat verlieren soll. Und trotz einer solchen Vorgeschichte ist es ihm noch möglich Richter zu werden. Ich wollte damit nur sagen, dass alles was ich hier erwähnt habe, nicht nur ein Problem des Notariatsstandes ist, sondern alle rechtsanwendenden Berufe betrifft. Dies ist eine Moralfrage die uns alle angeht.