Odmena za služby

V zmysle zák. o advokácii č. 586/2003 Z.z. advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné, telekomunikačné výdavky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.655/2004 Z. z. z 10. novembra 2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

V zmysle vyhlášky MS SR sa zmluvná odmena sa určuje nasledovne.

  • a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
  • c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  • d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť buď za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období (resp. na neurčitý čas) alebo za úplné vybavenie veci (súboru vecí).

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena
Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

V zmysle ustanovenia § 15 hore uvedenej vyhlášky má advokát popri nároku na odmenu aj nárok:

  • a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
  • b) na náhradu za stratu času (§ 17).