Peniaze.pravda.sk, 8.7.2011

Čo by mal obsahovať testament

 Maloleté deti nemožno vydediť. Musia dostať aspoň svoj podiel, ktorý im prislúcha podľa zákona.


Po formálnej stránke sa pre platnosť závetu vyžaduje nasledujúce: Poručiteľom musí byť len jedna fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony (spoločný závet je neplatný); musí byť urobený písomne (vlastnoručne alebo v inej písomnej forme), slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne; na záver musí byť datovaný (deň, mesiac, rok) a podpísaný (platný je len text, ktorý je nad podpisom). Vlastnoručný závet musí napísať poručiteľ celý vlastnou rukou, podpis musí byť identifi kovateľný ako vlastnoručný, pri vlastnoručnom závete svedkovia nie sú potrební. Závet v inej písomnej forme (nie vlastnou rukou), musí byť podpísaný poručiteľom za účasti dvoch súčasne prítomných svedkov – nemôžu to byť však v nijakom prípade osoby, ktoré sú ako závetní dedičia uvedení v závete. Podstatné je tiež, že svojimi podpismi potvrdia, že "poručiteľ pred nimi vyhlásil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu".

Ak poručiteľ nemôže čítať alebo písať, vyžaduje sa pri spísaní závetu prítomnosť troch súčasne prítomných svedkov. Musí v ňom byť navyše uvedené, že poručiteľ nevie čítať alebo písať, musí obsahovať meno svedka, ktorý závet nahlas prečítal a ako poručiteľ prejavil, respektíve potvrdil, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Prítomní svedkovia musia závet podpísať. Pisateľ a čitateľ závetu môže byť z radov svedkov, nesmievšak ísť o totožnú osobu. Podobne sa postupuje, ak je poručiteľ nevidomý alebo nepočujúci.

Závet vo forme notárskej zápisnice spisuje notár len za prítomnosti závetcu, bez svedkov a taký závet ukladá do Centrálneho registra závetov. Forma notárskej zápisnice je povinná, ak je poručiteľ neplnoletý, ale starší ako 15 rokov.

K obsahovým náležitostiam závetu patrí: ustanovenie dedičov, prípadne označenie ich podielov, resp. vecí a práv, ktoré im majú pripadnúť.

V závete treba pamäť na potomkov. Maloletí potomkovia ako neopomenuteľní dedičia musia v závete figurovať a musia dostať aspoň svoj zákonný dedičský podiel a plnoletí aspoň polovicu ich zákonného dedičského podielu, ak nedošlo k ich vydedeniu. To býva najslabším miestom pri tvorbe závetu. Ostatní dedičia, ktorí by dedili zo zákona, ak by nebolo závetu, nemusia dostať nič.

Obsahom závetu môže byť aj zriadenie vecného bremena alebo nadácie.

Aby sa závet "nestratil", možno ho uložiť notárovi do úschovy. V dôsledku tejto úschovy bude závet evidovaný v centrálnom registri závetov, a tak v prípade smrti poručiteľa sa nemôže stať, že by sa na závet "pozabudlo".


Čítajte viac:
http://peniaze.pravda.sk/co-by-mal-obsahovat-testament-d2c-/sk-pstat.asp?c=A110708_102652_sk-pstat_p59#ixzz1SojLEbbf