Hospodárske noviny, 18.6.2012

Štát vykolíkoval priestor pre eseročky

Zdroj: Hospodárske noviny
Servis: Podnikanie Üpeciál
Dátum: 2012/06/18 00:00:00
Strana: 22
Autor: Táňa Rundesová, Vladimír Turanský

KTO MÔŽE MAŤ s. r. o.
   Zámer: Spoločnosť s ručením obmedzeným si bude môcť založiť len osoba, ktorá nemá daňové nedoplatky.

Registrácia DPH bude zrušená osobám, ktoré nekomunikujú so správcom dane.

Ako na to: Ministerstvo financií konkretizovalo prípady, pri ktorých sa daňový úrad môže rozhodnúť zrušiť firmám registráciu. Ide o také, ktoré predstavujú závažné porušenie povinností platiteľov dane voči finančnej správe a doteraz neboli legislatívne upravené. Situácie, ktoré daňové úrady nevedeli doteraz primerane vyriešiť, sú uvedené v paragrafe 81 novely zákona o DPH Ide napríklad o prípady, keď dodávateľ nekomunikoval s daňovým úradom, nepodával daňové priznanie, no napriek tomu vystavoval odberateľovi faktúry. Na ich základe si však odberateľ uplatňoval vysoký odpočet DPH, ktorý však nebolo možné cez „nekontaktného“ dodávateľa overiť. Podľa pripravenej novely zákona daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak dôjde k opakovanému porušeniu povinností.

Zmyslom zrušenia registrácie nie je vylúčiť zo systému DPH riadne podnikajúcich daňovníkov, ktorí si z objektívnych dôvodov nesplnili povinnosti. Vylúčiť sa majú subjekty, ktoré chcú systém DPH zneužiť.

Odkedy: 1. 10. 2012

Názor odborníka:
Darina Bacígálová, daňová poradkyňa, Dekret Tax Bolo by vhodné, keby daňová správa mala stále aktualizovaný zoznam dlžníkov.

Pri zápise novej firmy by sa malo preveriť, či budúci štatutár, ako aj spoločníci novej eseročky a tiež existujúce spoločnosti, v ktorých sú tieto osoby či už štatutárom alebo spoločníkom, nemajú voči daňovým úradom nedoplatky. Toto však musí byť upravené v Obchodnom zákonníku. Čo je myslené pod pojmom neplnenie si zákonných povinností, prípadne, že subjekt nekomunikuje? Správca dane má automaticky vykonať daňovú kontrolu vo všetkých daniach. Ak mu to nie je umožnené, má konať finančná polícia a súdy.

KRIMINALITA, ZÁKAZ PODNIKAŤ
Zámer: Bude platiť zákaz podnikať na 5 – 10 rokov a zavádza sa nová skutková podstata trestných činov: daňový podvod a marenie výkonu správy daní. Sprísnia sa aj trestné sadzby pri podvodoch veľkého rozsahu (napríklad za daňový podvod, ak sa spácha vo veľkom rozsahu alebo v nebezpečnom zoskupení bude 7 – 12 rokov alebo za marenie daňovej kontroly pri značnej škode či v rámci zoskupenia 3 – 8 rokov). Súdy budú skúmať prípady až od škody 2 660 eur.

Ako na to: Nielenže sa rozšíria skutkové podstaty daňových trestných činov (§ 270a , § 278a), ale navrhuje sa v týchto prípadoch uložiť trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby, pričom odsúdenému páchateľovi prepadne aj majetok. V prípade Generálnej prokuratúry nepôjde vyslovene o nové úlohy.

Podľa ministerstva spravodlivosti „obligatórny“ trest zákazu činnosti spočíva v tom, že súd ho uloží automaticky v prípade určených daňových trestných činov, teda pri závažnejších formách kriminality. Prípadne sa automaticky uloží po recidíve páchateľa, a to aj za menej závažný trestný čin.

Uvedený trest možno uložiť len fyzickej osobe.

Odkedy: 31. 10. 2012
Názor odborníka:
Miroslav Tain, partner pre oblasť daní, BDO Súčasná slovenská legislatíva už obsahuje represívne opatrenia, ktoré možno použiť pri daňových trestných činoch. Ako problematické sa javí ich použitie v praktickom živote pri odhaľovaní daňových podvodov. Podľa nášho názoru je preto potrebné zameriavať sa nielen na sprísňovanie represívnych opatrení, ale orientovať sa aj na vyriešenie problému odhaľovania a dokazovania daňových trestných činov. Nevyhnutným predpokladom sú dostatočné skúseností zodpovedných pracovníkov pri odhaľovaní takejto trestnej činnosti, vrátane existencie prepracovaného informačného systému. Bez takýchto opatrení sa samotné sprísnenie represie minie v praxi s účinkom.

SÚDNO-DAŇOVÍ
   ŠPECIALISTI Zámer: Vydeliť špeciálne pracoviská spomedzi súdov a sústrediť ich len na tento druh kriminality.

Ako na to: Možných modelov je podľa ministerstva spravodlivosti v rámci existujúcich súdov viac. Podľa jeho hovorkyne Jany Zlatohlávkovej bude možné jednoznačný záver formulovať až po dôkladnej analýze zaťaženosti súdov, agendy daňovej kriminality či personálnych možností. Zatiaľ je to podľa nej predčasné konkretizovať.

Odkedy: 1. 10. 2013

Názor odborníka:
Miroslav Tain, partner pre oblasť daní, BDO Špecializácia sudcov je v tejto oblasti nevyhnutná. Finančné právo je veľmi špecifické a bez jeho podrobnejších znalostí je odhaľovanie daňových podvodov problematické. Je veľmi dôležité, aby zodpovední sudcovia, rozhodujúci v daňových kauzách, mali potrebné znalosti a skúsenosti nielen v trestnom práve, ale aj vo finančnom.

V opačnom prípade bude úspešnosť rozhodovania na rovnakej úrovni ako dnes, keď právny rámec, aby sa takéto konanie trestalo, existuje, ale je problematické takéto trestné činy dokázať. Jednou z príčin je aj minimálna špecializácia sudcov v tejto oblasti. Preto považujeme zavedenie špecializácie za správne rozhodnutie.

"TROJLÍSTKY“
V HONBE NA FIRMY Zámer: Zriadia sa špecializované tímy, ktoré by sa mali skladať z daňového špecialistu, vyšetrovateľa a prokurátora. Zmeniť by sa mala aj organizačná štruktúra polície, ktorá vytvorí špeciálne pracoviská na boj proti závažnej hospodárskej kriminalite.

Ako na to: Koncepcia tripartitných tímov sa práve tvorí. Nosnou bude spolupráca Finančnej správy a finančnej polície. Prokurátor bude mať dozorujúcu funkciu. Zámerom spolupráce je odhaľovať daňové podvody v štádiu príprav, prípadne, keď vzniká – na základe operatívnych informácií, ktorými disponuje finančná polícia. Odborná zdatnosť daňových špecialistov, kompetencie a postupy finančnej polície zabezpečia efektívnejšie odhaľovanie, vyšetrenie a vymožiteľnosť daňových únikov, ako aj inkaso daňových pohľadávok štátu. To všetko nadviaže na vyšetrovateľov daňových podvodov, ktorých je už dnes rádovo niekoľko stoviek, sú dislokovaní v rámci celého územia podľa jednotlivých útvarov, kam sú zaradení.

Odkedy: 1. 1. 2013
Názor odborníka:
Milan Žitný, bezpečnostný analytik To sa už na každú oddelenú činnosť vytvoria špeciálne tímy? Na autičkárov a na drogy budú ďalšie? Globalizovaný trh rozširuje príležitosti na páchanie daňových podvodov, prečo sa však radšej poriadne nevyužívajú doterajšie možnosti? A podľa čoho sa budú na Slovensku riadiť tripartitné tímy, ak tam bude špecialista na daňový poriadok? Aj on sa stane orgánom činným v trestnom konaní? To už máme po policajtovi, vyšetrovateľovi, prokurátorovi a sudcovi zarátať aj daňového úradníka medzi orgány činné v trestnom konaní? Komu bude podliehať? Keby sa úrady radšej snažili odhaľovať optimalizovanie daní, kde je oveľa väčší priestor.

ESEROČKA ZA JEDNO EURO Zámer: Vzniknú dva typy eseročiek – jeden typ bude mať povinné základné imanie presahujúce určitú sumu (napríklad 25tisíc eur), druhý typ bude mať základné imanie iba 1 euro, ale so sprísnenými podmienkami na tvorbu a udržanie základného imania.

Ako na to: Súčasná vláda nadväzuje na zámer predchádzajúceho kabinetu zaviesť možnosť založiť eseročku za 1 euro. Existuje dokonca analýza možností, ako znížiť požiadavky na výšku minimálneho základného imania pre vybrané podnikateľské subjekty.

Tento materiál sa má stať pre dnešnú vládu východiskom pre novú právnu úpravu.

Odkedy: 30. 6. 2014
Názor odborníkov:
Peter Málach, Malach Consulting Aj v tejto chvíli na preukázanie základného imania 5-tisíc eur stačí čestné vyhlásenie spoločníka – správcu vkladu, že potrebná hotovosť bola vložená do pokladnice spoločnosti.

Hneď v ďalší deň po zápise môže sumu minúť na prevádzku a spoločnosť už neručí ničím. Komu chcú týmto zalepiť oči? Nech sa pri podozrení postihujú konatelia do troch dní od podania žaloby a zmrazia všetky účty, aj rodinných príslušníkov a mileniek. Kým sa tu začne konkurz, majetok je už trikrát prevedený inam.

Marián Dzuroška, manažér, KPMG Eseročka s minimálnym základným imaním existuje v Nemecku alebo Británii, a to v hodnote 1 eura či 1 britskej libry. V Británii neexistujú pre takéto spoločnosti osobitné pravidlá v porovnaní s tými s vyšším imaním.

V Nemecku možno založiť spoločnosť so základným imaním 1 euro – pre rozbeh začínajúcich podnikateľov. Firma povinne tvorí z 25 percent zisku rezervný fond. Keď fond dosiahne 25tisíc eur, firma môže požiadať obchodný register o transformáciu na bežnú eseročku. Ale nie je to povinnosť.

Daňová právna úprava je rovnaká pre oba typy spoločností, aj poplatky v registri sú rovnaké.
Štát vykolíkoval priestor pre eseročky

Zdroj: Hospodárske noviny
Servis: Podnikanie Üpeciál
Dátum: 2012/06/18 00:00:00

Strana: 23
Autor: Táňa Rundesová, Vladimír Turanský
SPÔSOB PLATENIA Zámer: Zavedie sa povinnosť bezhotovostnej platby v obchodnom styku nad určitý limit (pravdepodobne 10-tisíc eur)

Ako na to: Obmedzením platieb v hotovosti by sa zabránilo fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov, „kreatívnemu účtovníctvu,“ na konci zdaňovacieho obdobia podľa toho, aký základ dane firma vykazuje. Daňový úrad by mal aj lepší prehľad o aktivitách podnikateľov a lepšie by vedel posúdiť podozrivé operácie. Toto opatrenie by malo zabrániť prípadom, prípadne eliminovať prípady tzv. fiktívnych plnení „platených v hotovosti“. Najväčšie straty príjmov z DPH do štátneho rozpočtu spôsobujú totiž umelo a účelovo vytvárané reťazce obchodníkov, ktorí si medzi sebou vystavujú fiktívne faktúry bez reálneho plnenia. Následne platby buď neprebehnú, alebo sú príjmovými a výdavkovými pokladničnými dokladmi deklarované hotovostné platby v sumách niekoľko stotisíc eur (fikcia zaplatenia), pričom posledný článok reťazca uplatňuje vysoký nadmerný odpočet. Ministerstvo financií SR sa stretlo s prípadom, keď odberateľ „uhradil“ v hotovosti kúpnu cenu vo výške viac ako 12 miliónov eur a zároveň si uplatnil nadmerný odpočet vo výške 2,4 milióna eur.

Veľa ráz ide aj o prípady, keď tovar fyzicky existuje, ale cena zaň je vysoko nadhodnotená, prípadne ten istý tovar sa fakturuje viackrát.

Akčný plán schválený vládou SR navrhuje zaviesť obmedzenie platieb v hotovosti v obchodnom styku. Pritom výška limitu je predbežne stanovená na 10-tisíc eur. Nie je však vylúčené, že sa nebude meniť. Ministerstvo financií pripomína, že napríklad Česko zaviedlo limit na transakciu vykonanú bezhotovostne vo výške 15-tisíc eur, Bulharsko 7,7 tisíca, Taliansko všeobecný limit päťtisíc eur atď. Pri vymedzených transakciách môže klesnúť až na 100 eur.

Odkedy: od 1. 10. 2013
Názor odborníka:
Darina Bacígálová, daňová poradkyňa, Dekret Tax Zavedenie povinnosti bezhotovostnej platby v obchodnom styku nad určitý limit môže sťažiť daňové úniky, určite mu však v plnom rozsahu nezabráni.

Keďže doklad o úhrade je podpornou dokumentáciou na preukazovanie uskutočnenia zdaniteľného plnenia (napr. oslobodenia od dane pri dodávke tovaru do iného členského štátu), v prípade daňových únikov sa môže splnenie úhrady preukazovať pokladničným dokladom k fiktívnej úhrade. Výšku limitu je potrebné zladiť s bankovým sektorom v rámci boja proti praniu špinavých peňazí.

PROTI KORUPCII A RIZIKÁM Zámer: Program boja proti korupcii vo Finančnej správe. Zriadenie systému analýzy rizík a selekcie subjektov na kontrolu vrátane IT podpory.

Ako na to: Program bude vytvorený v spolupráci s Finančnou správou SR a Prezídiom Policajného zboru SR, tvrdí rezort financií. Finančná správa by mala vedieť z daňových priznaní k DPH a z daní z príjmov, súvah a výkazov ziskov a strát vyhodnotiť anomálie, ktoré dávajú predpoklad na možné daňové úniky. Správa potom určí subjekt do plánu daňových kontrol.

K opatreniam Finančnej správy patrí napríklad príkaz jej prezidenta na vylúčenie možnosti ovplyvňovať zamestnancov správcu dane vykonávajúcich kontrolu daní a miestne zisťovania. Ide o zníženie možnosti korupcie tým, že daňové kontroly a miestne zisťovania sa zabezpečia tak, aby bola vylúčená možnosť vykonať ich v tom istom subjekte tou istou skupinou kontrolórov viackrát za sebou. Pretrhli sa aj mnohé „miestne väzby“, umožnila sa pružná výmena a rotácia kontrolórov v rámci regiónu, čo značne znižuje možnosť viacnásobnej kontroly tou istou dvojicou v jednom subjekte. Kontroly sa koordinujú a zúčastňujú sa na nich kontrolóri z viacerých regiónov, mimo svojej miestnej príslušnosti. Priebežne sa menia aj kritériá na výber kontrolovaných subjektov, čo im neumožňuje „prispôsobiť sa“ a unikať kontrole.

Odkedy: od 1. 10. 2013

Názor odborníka:
Magdaléna Vavrová, daňová poradkyňa, Dekret Tax Nemá zmysel zaťažovať daňovú správu a podniky kontrolami na základe ukazovateľov, ktoré nevedú k odhaleniu daňových únikov. Na zabránenie korupcie treba dôsledne dodržiavať internú viacstupňovú kontrolu a princípy boja proti korupcii vo Finančnej správe.

Vprvej etape by pomohla aj neohlásená kontrola z iného daňového úradu, ako je miestne príslušný.

IT podpora v daňovej správe by mala obsahovať aplikáciu, ktorá vyhodnotí podané daňové priznania, výkazy a hlásenia daňového subjektu pri všetkých daniach. Porovná v rámci DPH napríklad sumu dodaní za kalendárny rok s obratom uvedeným v účtovnej závierke, vyhodnotí odpočítania DPH s daňou na výstupe za dlhšie časové obdobie a pod. V prípade zistenia rozdielu inicializuje kontrolu. Zo zoznamu subjektov, ktoré boli určené IT systémom na kontrolu, nebude možné rozhodnutím pracovníkov Finančnej správy vybraný subjekt z kontroly vylúčiť.

RATINGY FIRIEM A REGISTRE Zámer: Zavedenie ratingu daňových subjektov a povinné uvádzanie stupňa ratingu na daňových dokladoch, zriadenie registra diskvalifikovaných osôb a insolvenčného registra.

Ako na to: Štruktúra a obsah ratingu zatiaľ nie sú presne definované. Rating však bude realizovať Finančná správa, informovalo ministerstvo financií.

Insolvenčný register by mal slúžiť hlavne na poskytovanie informácií verejnosti o priebehu insolvenčných konaní. Register by mal byť verejne prístupný a mali by v ňom byť zverejňované „online“ všetky dôležité informácie o priebehu konkurzného či reštrukturalizačného konania. Každý, kto prijme funkciu člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, je zaviazaný vykonávať ju s potrebnou odbornou starostlivosťou v záujme obchodnej spoločnosti, ale v neposlednom rade aj jej veriteľov. Nie sú, žiaľ, výnimočné prípady, keď táto osoba zlyhá a svoje povinnosti, hoci aj z nedbanlivosti, poruší.

Okrem zodpovednosti za škodu, ktorá môže byť voči nej vyvodzovaná, by zavedenie registra diskvalifikácií umožnilo, aby osoby, ktoré pri výkone svojej činnosti zlyhajú, boli po určitý čas diskvalifikované z jej výkonu.

Odkedy:

1. 10. 2014
Názor odborníkov:
Darina Bacígálová, daňová poradkyňa, Dekret Tax Zavedenie ratingu daňových subjektov podľa môjho názoru nie je reálne.

Zriadenie insolvenčného registra a registra osôb, ktoré boli činné vo viacerých spoločnostiach ako konatelia, prípadne spoločníci a tieto skončili v konkurze, by bolo podľa nášho názoru prínosom. Na základe týchto registrov by nebol problém vytypovať na kontrolu spoločnosti, v ktorých hrozí zvýšené riziko daňových únikov.

V týchto spoločnostiach by však už kontrolu mala vykonávať finančná polícia, nie zamestnankyňa daňového úradu, ktorá sa bojí o seba a svoju rodinu.

Jana Martinková, advokátka, Advocatus Martinková Je to výborný nápad za predpokladu, že bude zo strany subjektu realizujúceho rating zaručený nezávislý prístup ku všetkým daňovým subjektom a budú sa hodnotiť jasne špecifikované kritériá. Rating by bol prínosom aj pre platiteľa, ktorý ručí spoločne a nerozdielne za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre.

Ale len za predpokladu, že vyhotoviteľ faktúry vykázanú daň úmyselne nezaplatil, alebo úmyselne sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ pri uzavretí zmluvy mal o tom vedomosť.

Hospodárske noviny, 18.6.2012 01
Hospodárske noviny, 18.6.2012 02