Feminity.sk, 06.09.2010

Advokátka Jana Martinková
Ako skrotiť ženu?

V právnej poradni sa tento týždeň venujeme témam týkajúcich sa detí a rozvodov. Na vaše otázky, ktoré ste nám poslali do redakcie odpovedala advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa ako skrotiť ženu a aj to, za akých okolností môžno zmeniť výživné na dieťa.
Jana Martinková

OTÁZKA: Ako mám postupovať, keď mi moja bývalá manželka robí napriek s deťmi a nahovára im hlúposti, klame na súdoch, robí sa veľmi chorá, nakoľko nepracuje a chodí si po diskotékach, svadbách, kde tancuje medzi prvými až do samého konca spoločenských udalostí. Ďakujem

Z uvedeného nie je jasné, čo chcete voči bývalej manželke dosiahnuť. Zabrániť manželke vyjadrovať sa o vás pred deťmi negatívne, preukázať, že zavádza súd (nie je jasné v akom konaní) alebo ju primäť ísť do práce a viac sa starať o deti a menej o vlastnú zábavu.

Pokiaľ máte pocit, že matka vašich detí nie je ideálna matka, resp. vedeli by ste sa o deti postarať lepšie, môžete požiadať súd o ich zverenie do vašej starostlivosti alebo do  striedavej starostlivosti. Ak by deti s vami trávili viac času, posilnili by sa vaše vzájomné putá a eliminoval by sa nežiaduci vplyv matky na deti.

Ak ste presvedčený, že vaša bývalá manželka trvalo žije neusporiadaným spôsobom života alebo nezabezpečuje riadne starostlivosť a výchovu vašich detí, samozrejme túto skutočnosť musíte vedieť preukázať, môžete požiadať súd, aby vašej bývalej manželke obmedzil výkon jej rodičovských práv, s tým výsledkom, že práva, ktoré by jej boli obmedzené, by ste vykonávali len vy.

Keď nechcete vo vzťahu k rozsahu starostlivosti vašej bývalej manželky o deti podnikať zmeny súdnou cestou a veríte, že autorita tretieho subjektu by mohla mať vplyv na správanie vašej bývalej manželky, môžete požiadať o pomoc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately ( resp. referáty poradensko-psychologických služieb), ktoré poskytujú poradensko-psychologickú pomoc dieťaťu a rodičom v danej problematike, napr. pomoc pri riešení výchovných alebo rodinných problémov, sledujú negatívne vplyvy pôsobiace na dieťa a rodinu, zisťujú príčiny ich vzniku a ukladajú výchovné opatrenia a vykonávajú opatrenia na obmedzenie pôsobenia týchto nepriaznivých vplyvov, organizujú alebo sprostredkúvajú účasť na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch. Pomoc tohto orgánu môže byť prínosná i v prebiehajúcom konaní o obmedzení rodičovských práv alebo v konaní o zmene osobnej starostlivosti.

Zabrániť bývalej manželke „klamať“ na súde možno v dvoch v rovinách, vždy však budete musieť vedieť preukázať, že jej tvrdenia nie sú pravdivé. Ak vystupuje v súdnom konaní ako účastník (strana v konaní) nemožno ju stíhať za to, že vedome nepravdivo vypovedá, na rozdiel od prípadu, ak v konaní vypovedá v postavení svedka. Každopádne pokiaľ sú tvrdenia strán v konaní rôzne, dôležité je dokazovanie, napr. výsluch svedkov, predloženie listín, ktoré tvrdenia strán podporia alebo vyvrátia. Navrhnite teda súdu výsluch svedkov, ktorí svojimi výpoveďami budú môcť vyvrátiť nepravdivé tvrdenia vašej bývalej manželky.

Keď viete preukázať, že vaša bývalá manželka o vás rozširuje informácie, ktoré  by mohli v značnej miere ohroziť vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť vás  v zamestnaní, v podnikaní, narušiť vaše rodinné vzťahy alebo vám spôsobiť inú vážnu ujmu, môžete zvážiť i podanie trestného oznámenia pre prečin ohovárania.

OTÁZKA: Chcela by som sa vás opýtať, ohľadom sumy mesačnej, ktorú platí na maloleté deti môj terajší priateľ aj počas letných prázdnin. Deti má pridelené posledný júlový a prvé dva augustové týždne a napriek tomu platí plnú sumu 200 euro mesačne. Deti sú tu celé tri týždne a peniaze odchádzajú aj napriek tomu bývalej manželke na účet. Nemala by počas tejto doby prispievať naopak ona nám a suma by mala byť súmerne znížená? Ďakujem

Z vami uvedených stručných informácií budem vychádzať z predpokladu, že výška výživného je stanovená súdnym rozhodnutím, aj v prípade, že súd schválil dohodu rodičov o výživnom. Pri rozhodovaní o výživnom súd vychádzal z určitých konkrétnych v čase vyhlásenia rozhodnutia panujúcich skutkových okolností, ktorých súčasťou bolo i to, komu boli deti zverené do osobnej starostlivosti ako aj úprava styku otca s deťmi. Súd teda určil výšku výživného berúc do úvahy i skutočnosť, že deti sú počas prázdnin 3 týždne u otca. Neodporúčam pozastavenie platby výživného z tohto dôvodu. Pokiaľ existuje právoplatné rozhodnutie o výživnom, matka detí by sa domohla zaplatenia výživného cestou exekúcie.

Pokiaľ by zo strany povinného – vášho priateľa bola vôľa navrhnúť zmenu súdneho rozhodnutia ohľadne výživného len pre toto krátke obdobie, pravdepodobne by nebol v konaní úspešný. Vychádzajúc zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí a v záujme právnej istoty, sa vyžaduje, aby k vydaniu nového rozhodnutia došlo len vtedy, ak ide o zmenu závažnejšieho charakteru. Zákon a v zmysle záverov aplikačnej praxe ani judikatúra nepovažujú za žiaduce reparovať právoplatné súdne rozhodnutie pre nepodstatnú zmenu, ktorá sa neprejaví závažnejším spôsobom v pomeroch účastníkov, resp. prejaví sa len na krátky čas. Relevanciu intenzity príslušnej zmeny majúcej vplyv na zmenu rozhodnutia posudzuje súd. Judikatúra však krátkodobý pobyt dieťaťa u toho z rodičov, ktorý bol zaviazaný na plnenie vyživovacej povinnosti nepovažuje za zmenu rozhodujúcich kritérií v porovnaní so skutkovým stavom existujúcim v čase predchádzajúcom rozhodnutiu súdu. Ak by sa jednalo o dlhšie obdobie, samozrejme zmena rozsahu vyživovacej povinnosti vášho priateľa by mala svoje opodstatnenie.
 
V danom prípade si treba uvedomiť i skutočnosť, že výživné sa síce platí k rukám matky, ale nárok naň má dieťa. Teda matka by mala s týmito prostriedkami naložiť v súlade s potrebami dieťaťa. Výživné je každý mesiac rovnaké, ale potreby sú v priebehu roka rôzne, napr. školské potreby na začiatku roka, školské výlety, exkurzie. Ani matka dieťaťa nebude žiadať zmenu výživného (zvýšenie), ak sa v jednom mesiaci v roku vyskytnú zvýšené výdavky s deťmi. Možno by vás upokojilo, keby Váš priateľ od svojej ex manželky zistil, na čo výživné za toto 3 týždňové obdobie použila.

Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/793872/ako-skrotit-zenu?obrazok_id=301398
http://feminity.zoznam.sk/g/793872/ako-skrotit-zenu?obrazok_id=305419
http://feminity.zoznam.sk/g/793872/ako-skrotit-zenu?obrazok_id=305420