Feminity.sk, 20.09.2010

Advokátka Jana Martinková
Čo robiť, aby vás manžel nepodviedol

FEMINITY vám ponúka právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes je v poradí otázka týkajúca sa vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri podnikajúcom manželovi.

OTÁZKA: Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať na jednu vec. Môj manžel kupuje byty a domy, ktoré potom rekonštruuje a vydáva do podnájmov alebo predáva. Všetky sú písané na jeho meno v kúpnej zmluve. Hoci žije usporiadaným životom, hovorí, že mňa na nich nespomína preto, aby mi ušetril cestu k vybavovaniu potrebných dokumentov a overovaní. Otázka je, keby došlo k rozvodu, mám nárok na podiel z týchto bytov, keď sa nadobudli počas manželstva alebo bude všetko patriť jemu, keďže zmluvy sú písané na neho? Ďakujem

Odpoveď je závislá od skutočnosti, či činnosť vášho manžela je príležitostná alebo ju možno definovať ako podnikanie, t.j. sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. V danom prípade nehnuteľnosti  nadobudnuté počas manželstva celkom alebo s časti za spoločné prostriedky patria do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Avšak zápis vlastníckeho práva do KN k týmto nehnuteľnostiam v prospech vášho manžela má konštitutívny účinok a preto platí vyvrátiteľná domnienka, že výlučným vlastníkom nehnuteľností je váš manžel. V prípade rozvodu by ste teda musela preukázať súdu, že nehnuteľnosti na meno vášho manžela boli obstarané z finančných prostriedkov patriacich úplne alebo z časti do BSM. Ak by ste to preukázali, mali by ste nárok na vyplatenie zákonného podielu z hodnoty nehnuteľností.

Bolo by teda pre vás jednoduchšie, keby ste už od začiatku figurovala ako bezpodielový spoluvlastník nadobúdaných nehnuteľnosti, pochybujem, že to bude predstavovať pre vás záťaž, môžete manžela na všetky úkony splnomocniť, okrem podpisu zmlúv o prevode nehnuteľností, aby ste mali prehľad.

Ak manžel popisovanú činnosť vykonáva sústavne, teda je podnikateľom, je v prípade rozvodu manželstva povinný nahradiť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov takú sumu, ktorá sa rovná pozitívnemu /kladnému/ rozdielu medzi aktívami a pasívami jeho podnikania ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo je spravidla cena jeho podniku. Z tejto hodnoty Vám prislúcha spravidla polovica. Podnikanie teda treba chápať ako činnosť, z ktorej výnosy – príjmy patria obidvom manželom a ktorá obvykle slúži aj na získavanie hodnôt patriacich do BSM.

Rovnako do BSM patria i prírastky a úžitky z veci (nájomné...), bez ohľadu na skutočnosť, či samotná vec je v BSM alebo výlučnom vlastníctve, resp. podielovom spoluvlastníctve manžela. Potom však nemožno opomenúť ani výdavky a záväzky podnikajúceho manžela, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho podnikaním. Ak sú výnosy z podnikania, ktoré patria do BSM, vložené späť do podnikania, ide o použitie prostriedkov BSM na oddelený majetok jedného z manželov, avšak nemožno opomenúť, že vec, ktorá slúži len na podnikanie jedného z manželov, slúži aj na vytváranie ďalších výnosov, ktorými je BSM obohacované, ak sú tieto výnosy použité na spoločné účely.

Pri vysporiadaní po rozvode sa vychádza principiálne zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Zohľadňujú sa aj potreby maloletých detí, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Najjednoduchšie do budúcnosti by bolo v prípade príležitostnej kúpy a predaja nehnuteľností, aby obaja manželia figurovali na zmluvách o prevode. Ak kúpa a predaj nehnuteľností je predmetom podnikania, pričom na podnikanie sa používajú prostriedky BSM, môžu manželia založiť spoločnú firmu, v ktorej budú manželia spoločníci a manžel konateľom. Pre manželku ako spoločníka nepredstavuje účasť v spoločnosti takmer žiadnu záťaž. I bez spoločného podnikania má však v zmysle uvedeného po rozvode nárok na zákonný podiel, musí však niesť dôkazné bremeno vo vzťahu k mase BSM.

Ak sa chcete dozvedieť o Jane Martinkovej viac, prečítajte si rozhovor Od mníšok k advokácii, ktorý nájdete v septembrovom čísle FEMINITY MAGAZÍNU.

Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/802268/co-robit--aby-vas-manzel-nepodviedol?obrazok_id=301397