Hospodárske noviny - Poradňa, 02.04.2013: Porušenie stabilizačného záväzku a odvody

 

Otázka:
Som lekárka na pediatrii na plný úväzok. Koncom februára som podala výpoveď, teraz som vo výpovednej dobe do konca apríla.

Celý február som bola na cirkulácii vo fakultnej nemocnici Nitra v rámci prípravy na atestáciu. Každý lekár u nás v nemocnici podpisuje Dohodu o zvýšení kvalifikácie, na základ ktorej mu nemocnica umožní tieto cirkulácie na inom vyššom pracovisku.
V zmluve stoji:
Zamestnanec sa zaväzuje že po skončení štúdia (vykonaní atestačnej skúšky) zotrvá u svojho zamestnávateľa najmenej počas piatich rokov po úspešnom ukončení štúdia.
V prípade že zamestnanec tento záväzok nesplní, je povinný uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie za úhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za poskytnuté pracovné voľno. Pričom najvyššia suma úhrady nesmie prekročiť 3/4 celkovej sumy vynaložených nákladov.
S vrátením 3/4  mzdy súhlasím, ale p. riaditeľka ale chce odo mňa aj vrátenie odvodov za zamestnávateľa, čo činí 250 eur.  je možné, aby odo mňa chceli späť aj vrátenie odvodov, keďže som stále bola ich zamestnancom? 

2.4.2013 Odpoveď

Advokátka Martinková.jpg
Dobrý deň,
Vašu dilemu úplne chápem, nakoľko uvedené nekonzekventné znenie dohody, resp. jej časti nie je práve jednoznačné. Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie musí v zmysle zákonníka práce obsahovať druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia, študijný odbor a označenie školy, dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere, druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.
Pri Vami citovanom zmluvnom ustanovení týkajúcom sa následkov nedodržania  „stabilizačného“ záväzku sa skôr prikláňam k výkladu, že zamestnávateľ nemá právo požadovať od Vás vrátenie odvodov. Ak mal zamestnávateľ v úmysle žiadať od zamestnancov, s ktorými podpísal takúto dohodu aj úhradu odvodov, ktoré je za nich povinný odvádzať, mal to výslovne zadefinovať napr. pojmom „cena práce“ a nie „úhrada mzdy“.   Cena práce na rozdiel od mzdy zahŕňa aj odvody za zamestnancov.
Ak však chcete eliminovať možnosť konfliktu so zamestnávateľom, odporúčala by som Vám vyžiadať si od neho vyčíslenie celkovej sumy doposiaľ vynaložených nákladov, aby ste vedeli vyčísliť maximálnu výšku refundácie, t.j. ¾ z celkových nákladov vynaložených nákladov. Síce podľa môjho názoru zmluvné ustanovenie, ktoré súčasne predstavuje zákonný maximálny limit náhrady nákladov („najvyššia suma úhrady nesmie prekročiť 3/4 celkovej sumy vynaložených nákladov“), je zväčša aplikovateľné, ak sa zamestnávateľ okrem náhrady mzdy zaviazal aj k úhrade ďalších nákladov spojených so štúdiom (k tým sa však Váš zamestnávateľ nezaviazal), nie je vylúčené, aby sa pri extenzívnom výklade zahrnuli odvody do celkových skutočne vynaložených nákladov. V takom prípade, by od Vás zamestnávateľ mohol požadovať  úhradu celej priemernej mzdy, ak by táto úhrada neprekročila ¾ -tiny všetkých vynaložených nákladov.


Advocatus Martinková s.r.o.
Jana Martinková advokátka