Feminty, Právna poradňa, 9.02.2015

Advokátka Jana Martinková odpovedala na tému: Je možné adoptovať si dieťa bez manžela?
 
advokátka, Jana Martinková, Attorney at law, photo, Peter Frolo, vyporiadanie, podielového, spoluvlastníctva, rodina, spor, súd, Rechtsanwalt, Jurist, advocatus martinkova, lawyer, právnik


Dobrý deň,
Niekoľko rokov sa s partnerom pokúšame neúspešne o dieťa. Dá sa povedať, že sme to už vzdali a radi by sme si adoptovali dieťa. Ja som už rozhodnutá, ale partner váha. Je tu aj možnosť, že by som si adoptovala dieťa len ja?

Právny inštitút osvojenia upravuje zákon o rodine, podľa ktorého maloleté dieťa môžu osvojiť manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Výnimočne, ak by osvojenie bolo v záujme dieťaťa, môže dieťa osvojiť i osamelá osoba.  Vaša súčasná životná situácia je z tohto pohľadu však komplikovaná, nakoľko aj keď nežijete s partnerom v manželskom zväzku, ťažko povedať, či by Vás bolo možné posudzovať ako osamelú osobu. Zákon o rodine tento termín bližšie nešpecifikuje, ale mohli by sme sa oprieť o definíciu osamelého zamestnanca v Zákonníku práce. Za osamelého sa považuje ten zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Predpokladám, že druhú podmienku spĺňate (slobodná/ovdovená/rozvedená), keďže nežijete v manželstve. Takže treba vyriešiť otázku, či z právneho hľadiska žijete sama, i keď máte partnera. Tu analogicky využijeme definíciu domácnosti v Občianskom zákonníku. Z nej môžeme vyvodiť záver, že osamelou osobou je ten, kto síce žije s inou osobou, ale si svoje potreby uhrádza výlučne sám alebo ten, kto žije sám, avšak náklady na svoje potreby uhrádza za pomoci inej fyzickej osoby, s ktorou však trvale nežije.  Ak však s partnerom tvoríte spoločnú domácnosť, tzn., že spolu trvale žijete a spoločne uhrádzate náklady na svoje potreby (nájom, poplatky spojené s bývaním, potraviny...), tak nie ste osamelou osobou. Za osamelého zamestnanca (osobu) sa podľa zákonníka práce považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov. V praxi sa za vážne dôvody považuje najčastejšie prerušenie trvalého vzťahu (manželstva, partnerstva druha a družky), pričom jeden z manželov/partnerov opustil domácnosť, neprispieva na jej chod  a tým tento vzťah prestal plniť svoju spoločenskú funkciu.
Tiež si treba uvedomiť, že zákon o rodine možnosť osvojenia osamelou (jednou) osobou považuje za výnimočné riešenie a uprednostňuje osvojenie do úplnej rodiny. V prípade individuálneho osvojenia osamelou osobou sa vytvára neúplná rodina a preto súd veľmi podrobne skúma  všetky okolnosti podmieňujúce vznik vzťahu, aký je medzi dieťaťom a rodičom, a to tak na strane dieťaťa, ako aj na strane osamelej osoby, ako aj všetky predpoklady na zabezpečenie riadnej výchovy, rozvoja osobnosti dieťaťa, z hľadiska rodinnej, výchovnej a psychologickej perspektívy.
 
Keďže žijete v partnerskom vzťahu, máte väčšiu šancu adoptovať si dieťa spoločne ako manželia, po uzavretí manželstva (ak aj Váš partner/manžel bude zdieľať Vaše nadšenie pre adopciu), ako osamelá osoba.