Námietky pri verejnom obstarávaní nemožno odmietnuť bez preverenia

 

SÚDY: Námietky pri verejnom obstarávaní nemožno odmietnuť bez preverenia 


      Bratislava 15. septembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (ECJ) posilňuje právo súťažiteľov v procese kontroly a preverovania, či bol postup verejného obstarávania správny. Rozsudok ECJ, ktorý súvisí s prípadom talianskej firmy Fastweb SpA proti Azienda Sanitaria Locale di Alessandria a so zadaním verejnej zákazky dcérskej spoločnosti Telecom Italia SpA, Path Net SpA, znamená, že akákoľvek žiadosť o preverenie postupu vo verejnom obstávaní nemôže byť odmietnutá bez toho, aby došlo k jej vecnému prevereniu.
      Podľa advokátky Jany Martinkovej verdikt reaguje na bežný postup v Taliansku alebo v Rakúsku, kde si mohol obstarávateľ vybrať z ponúk, ktoré súťažitelia predložili s rovnakou formálnou chybou. „Takto sa mohli neželané ponuky pre formálnu chybu vyradiť a na základe svojvoľne zvolenej ponuky preferovaného súťažiteľa aj skutočne obstarávať. Obstarávatelia, ale i kontrolný úrad pre verejné obstarávanie mohli následne dokonca poprieť právo neúspešného súťažiteľa, podať žiadosť o preskúmanie takéhoto postupu, s odôvodnením, že nemá aktívnu legitimáciu na jej podanie, keďže jeho ponuka vykazuje formálne nedostatky,“ povedala pre TASR Martinková. 
      Slovenská legislatíva pre tieto prípady poskytuje dostatočnú ochranu, pokiaľ sa aj dôsledne dodržiava. Advokátka Martinková poukázala na to, že na Slovensku sa obstarávatelia pokúšajú zákon o verejnom obstarávaní obchádzať inak. „Najčastejšie sa zneužívajú výnimky, vyraďovanie uchádzačov na základe nadmieru striktných podmienok účasti či pre údajne abnormálne nízke ponúkané ceny,“ zdôraznila advokátka s tým, že dohľad nad zákonnosťou verejného obstarávania na Slovensku robia viac-menej až súdy.
      Aj slovenskí súťažitelia sa môžu v prípade pochybností týkajúcich sa postupu pri verejnom obstarávaní obrátiť na ECJ. „Tam obstarávatelia prehrávajú najčastejšie v prípadoch umelého rozdelenia hodnoty zákazky s cieľom dostať sa pod hranicu zverejnenia tendra, či účelového používania výnimiek, ako sú technické dôvody, časová núdza alebo výhrada práv,“ uzavrela Martinková.


http://www.hlavnespravy.sk/sudy-namietky-pri-verejnom-obstaravani-nemozno-odmietnut-bez-dovodu/143236/


Kompletné stanovisko k téme: Súdny dvor EÚ opäť posilňuje právo súťažiteľov v kontrolnom procese - Advokátska kancelária Advocatus Martinková s.r.o., Jana Martinková, advokátka, 15.9.2013
Súdny dvor EÚ opäť posilňuje právo súťažiteľov v kontrolnom procese. Nedávnym rozsudkom (č.k. Rs. C-100/12 zo dňa 04.07.2013) v talianskom prípade Fasweb SpA vs. Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, spoločnosťou Telecom Italia SpA a jej dcérskou spoločnosťou Path‑Net SpA, v súvislosti so zadaním verejnej zákazky tejto dcérskej spoločnosti, ktoré na vnútroštátnom súde napadol vylúčený uchádzač, v prejudiciálnom konaní (konanie iniciované na návrh vnútroštátneho súdu, ktorý požiada Súdny dvor o výklad ustanovenia právneho predpisu EÚ) rozhodol, že „článok 1 ods. 3 smernice 89/665 sa má vykladať v tom zmysle, že ak v rámci súdneho konania úspešný uchádzač, ktorý získal zákazku a podal vzájomnú žalobu, vznesie námietku neprípustnosti založenú na nedostatku aktívnej legitimácie uchádzača, ktorý podal hlavnú žalobu, a to z dôvodu, že ponuka predložená týmto uchádzačom mala byť verejným obstarávateľom vylúčená vzhľadom na jej nesúlad s technickými špecifikáciami definovanými v súťažných podkladoch, toto ustanovenie bráni vyhláseniu takejto žaloby za neprípustnú v nadväznosti na predchádzajúce preskúmanie tejto námietky neprípustnosti bez toho, aby sa rozhodlo o súlade ponuky úspešného uchádzača, ktorý získal zákazku, ako aj ponuky uchádzača, ktorý podal hlavnú žalobu, s uvedenými technickými špecifikáciami.“ Teda stručne povedané- žiadosť o preverenie verejného obstarávania nemôže byť bez toho, aby došlo k vecnému prevereniu žiadosti, odmietnutá ako neprípustná.
Podľa doterajšej praxe v Taliansku, ale napr. i v Rakúsku si mohol obstarávateľ, v prípade, že všetci súťažitelia predložili ponuku s rovnakou formálnou chybou , teda v nesúlade s technickými špecifikáciami definovanými v súťažných podkladoch,  voľne vybrať z týchto chybných ponúk. Resp. „neželané“ ponuky kvôli formálnej chybe vyradiť a na základe svojvoľne zvolenej ponuky „želaného“ súťažiteľa aj skutočne obstarávať. Obstarávatelia, ale i kontrolný úrad pre verejné obstarávanie mohli následne dokonca poprieť právo neúspešného súťažiteľa, podať žiadosť o preskúmanie takéhoto postupu, s odôvodnením, že nemá aktívnu legitimáciu na jej podanie, keďže jeho ponuka vykazuje formálne nedostatky. Obstarávateľ teda nedal takémuto súťažiteľovi žiaden účinný prostriedok obrany.  Aktívnu legitimáciu mal mať len taký súťažiteľ, ktorý sa legitímne zúčastnil na zadávacom konaní. ECJ vyslovil právny názor, podľa ktorého zo smernice 89/665 vyplýva členským štátom povinnosť zabezpečiť zavedenie účinných opravných prostriedkov proti rozhodnutiam verejných obstarávateľov, ktoré sú nezlučiteľné s právom Únie a zabezpečiť také pravidlá, aby si postupy preskúmania mohla uplatniť prinajmenšom každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko jej poškodenia údajným porušením. Teda napr. i v prípade, ak sa vylúčený súťažiteľ domnieva, že okrem jeho ponuky mala byť vylúčená aj víťazná ponuka, má právo žiadať preverenie nielen  vylúčenia svojej ponuky ale i preverenie „nevylúčenia“ víťaznej ponuky.
Vzhľadom k tomu, že do zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) boli implementované aj príslušné európske smernice, je výklad ECJ argumentačne využiteľný aj pre naše inštitúcie. Verím však, že to nebude v prípade tohto rozsudku potrebné. Podľa môjho názoru naša legislatíva ZOV, aj ohľadne extenzívnej definície oprávnených osôb, poskytuje v tomto ohľade dostatočnú ochranu, samozrejme pokiaľ sa dôsledne dodržiava. Nič to však nemení na skutočnosti, že obstarávatelia sa často pokúšajú zákon obchádzať, či si ho účelovo vykladať. Najčastejšie sa zneužívajú výnimky,  vyraďovanie uchádzačov na základe nadmieru striktných podmienok účasti, či pre údajne abnormálne nízkym ponúkaným cenám. Každopádne nespochybniteľný dohľad nad zákonnosťou verejného obstarávania na Slovensku robia viac menej až súdy.  Pred ECJ prehrávajú obstarávatelia najčastejšie v prípadoch umelého rozdelenia hodnoty zákazky s cieľom dostať sa pod hranicu zverejnenia tendra, či účelového používania výnimiek (technické dôvody, časová núdza, výhrada práv).