Feminity.sk, 18.4.2011

Kedy neplatiť zmluvnú pokutu

Advokátka Jana Martinková
V právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Z množstva vašich otázok, sme na dnes vybrali tému, ako riešiť zmluvnú pokutu.

OTÁZKA: Dobrý deň, prosím Vás o radu v jednej obchodnej veci. Cez internet  som si kúpil  mixážny pult. S predávajúcim som podpísal zmluvu, v ktorej bolo napísané, že ak zruším kúpnu zmluvu, musím predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30% z kúpnej ceny. Som naozaj povinný takúto nehoráznu čiastku zaplatiť, ak sa rozhodnem pult vrátiť, lebo nie je to celkom to, čo som chcel?

Inštitút zmluvnej pokuty je jedna z foriem zabezpečenia záväzkov. Predstavuje majetkovú hrozbu, ktorá  má prinútiť dlžníka splniť si záväzok, zmluvnú povinnosť.  Právo na vyplatenie zmluvnej pokuty vzniká aj v prípade, ak strane ktorá si dohodla zmluvnú pokutu, nevznikla žiadna škoda porušením právnej povinnosti. Dojednanie zmluvnej pokuty je záležitosťou vzájomného konsenzu ako prejavu zmluvnej voľnosti. Samozrejme to však neznamená, že by zmluvná pokuta mohla kryť akúkoľvek právnu skutočnosť alebo, že by mohla byť dohodnutá v akejkoľvek výške.

Výška zmluvnej pokuty, by nemala mnohonásobne prevyšovať hodnotu a význam práva, ktoré zabezpečuje, inak by došlo k neodôvodnému majetkovému prospechu oprávneného. Navyše výška zmluvnej pokuty by mala byť v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. 

Zmluvnú pokutu možno dohodnúť pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti, teda povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Takýchto zmluvnou pokutou zabezpečených povinností môže byť neobmedzené množstvo, ale musia byť v zmluve presne špecifikované. Treba si však uvedomiť jednu podstatnú skutočnosť, a to, že dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením právnej povinnosti, ale výkonom práva. Preto, ak Vaša zmluva obsahuje ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad odstúpenia od zmluvy, tak je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom a Vy nie ste povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak tovar vrátite. Zmluvná pokuta je spájaná len s porušením zmluvnej povinnosti a nie so zánikom zmluvného záväzku. So zánikom zmluvného záväzku môže byť spájané odstupné, avšak zmluvná pokuta nemá charakter odstupného.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Foto: Peter Frolo
Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/855631/kedy-neplatit-zmluvnu-pokutu?obrazok_id=302126
http://feminity.zoznam.sk/g/855631/kedy-neplatit-zmluvnu-pokutu?obrazok_id=305529
http://feminity.zoznam.sk/g/855631/kedy-neplatit-zmluvnu-pokutu?obrazok_id=305530
http://feminity.zoznam.sk/g/855631/kedy-neplatit-zmluvnu-pokutu?obrazok_id=305531