TASR, 24.10.2011 ENG

PENTA: The Tribunal didn't decide whether or not the investment has been damaged, we carry on suing

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20111024TBB02034

Bratislava , October 24, 2011 (TASR)

PENTA - HICEE B. V.: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
The arbitral tribunal in the dispute between HICEE B.V. and the Slovak republic didn't issue any decision concerning the existence of any injury of investment, neither was it concerned with the payment of damages. Martin Danko, the spokesman of the financial group Penta,  points this out in regard to the end of this international investment protection dispute.

Penta is the owner of HICEE, the shareholder of the health insurance companies Dôvera and Apollo;  that has sued the state due to the legislative changes during the government of Robert Fico (Smer-SD party) that prohibited the generation of profit from the public health insurance funds.

In connection to today's result TASR approached Jana Martinková, who deals with the issues regarding health insurance companies;  and who already in October 2010 assessed, that in this arbitration dispute Slovakia could be successful: "I was confident, that with well-chosen tactics, strategy and procedural approach, Slovakia would have in these arbitration disputes a fair chance to succeed, which in the HICEE case already has happened." As she further emphasized, "the eventual success of the Slovak party in other arbitration disputes with the shareholders of health insurance companies also depends on that, to which extent our legal representation will make use of the weak points and the specific features of the respective case to our favour. I have already addressed the weak points of Eureko, an in the case Euram, there is at least one circumstance, that could end the process."

"The arbitral tribunal in its interim decision in April 2011 found that the assessment of the said dispute didn't fall within it's jurisdiction. This decision was delivered to the parties to the dispute in September 2011," Danko told TASR.

"Also concerning the fact, that the Constitutional Court SR already had decided upon the unconstitutionality of the 2007 health insurance companies act's amendment,  we have decided not to pursue any other remedies within an international arbitration," he added.

He also reminded, that Penta is also further pursuing a dispute against the state on the level of domestic courts, where there has been a lawsuit filed with the District Court Bratislava 1,  concerning damage of investment. "That is an ongoing dispute, that we will not comment on until the decision of the courts," Danko added.

The Ministry of Finance ( MF) SR today informed, that the international arbitral tribunal issued on October 17 this year the final decision in the investment dispute between HICEE B.V and the Slovak republic,  closing this dispute in favor of Slovakia. The amount of damages claimed by HICEE had been calculated to be more than €1 billion.

Already in its partial decision concerning jurisdiction dated May 23 of this year, the arbitration tribunal found that it lacked jurisdiction in this dispute, as the indirect share of HICEE in the insurance companies Dôvera and Apollo did not meet the criteria for investment protection. "The decisions of the arbitral tribunal from May 23 and October 17 represent the first success of SR in international arbitrations with shareholders of the health insurance companies," the spokesman of the Minister of Finance, Martin Jaroš reminded today.

However, Slovakia still faces two international arbitrations, as well as three claims before the domestic courts, that had been commenced by the shareholders of the health insurance companies.

 

PENTA: Tribunál nerozhodol, či došlo k poškodeniu investície, súdime sa ďalej

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20111024TBB02034

Bratislava 24. októbra (TASR) - Arbitrážny tribunál v spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou nevydal žiadne rozhodnutie o tom, či došlo k poškodeniu investície a nezaoberal sa ani náhradou škody. V súvislosti s ukončením tohto medzinárodného sporu o ochranu investícií na to upozorňuje hovorca vlastníka spoločnosti, finančnej skupiny Penta, Martin Danko.

Penta je vlastníkom HICEE, akcionára zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo, ktorý žaloval štát kvôli zmenám v legislatíve za vlády Roberta Fica (Smer-SD), zakazujúcej tvoriť zisk z verejného zdravotného poistenia.

V súvislosti s dnešným zverejneným rezultátom sporu TASR oslovilo advokátku Janu Martinkovú, ktorá sa venuje problematike zisku zdravotných poisťovní, a ktorá už v októbri 2010 odhadla, že v tomto arbitrážnom spore môže byť Slovensko úspešné. "Bola som presvedčená o tom, že pri dobre zvolenej taktike, stratégii a procesnom postupe bude mať Slovensko v týchto arbitrážnych sporoch veľkú šancu na úspech, čo sa v prípade HICEE aj stalo". Ako ďalej zdôraznila "prípadný úspech slovenskej strany v iných arbitrážnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní, záleží aj od toho, do akej miery naši právni zástupcovia využijú slabiny a špecifiká toho ktorého prípadu v náš prospech. O slabinách Eureka som sa už dávnejšie zmieňovala a v prípade Euram je miimálne. jedna okolnosť, ktorá by mohla proces ukončiť."

"Arbitrážny tribunál vo svojom predbežnom rozhodnutí v apríli 2011 konštatoval, že riešenie uvedeného sporu nepatrí do jeho jurisdikcie. Toto rozhodnutie bolo stranám sporu finálne doručené v septembri 2011," priblížil pre TASR Danko.

"Aj vzhľadom k tomu, že Ústavný súd SR už rozhodol o protiústavnosti novely zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007, rozhodli sme sa neuplatňovať žiadne ďalšie opravné prostriedky v rámci medzinárodnej arbitráže," doplnil.

Zároveň pripomenul, že spor so štátom vedie Penta naďalej na úrovni domácich súdov, kde bola podaná žaloba voči poškodeniu investície na Okresný súd Bratislava 1. "Ide o prebiehajúci spor, ktorý nebudeme do rozhodnutia súdov komentovať," dodal Danko.

Ministerstvo financií (MF) SR dnes informovalo, že medzinárodný arbitrážny tribunál vydal 17. októbra tohto roka konečné rozhodnutie v investičnom spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenska. Požadovaná výška škôd bola spoločnosťou HICEE vyčíslená na viac ako 1 miliardu eur.

Už vo svojom čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii z 23. mája tohto roka arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore, keďže nepriamy podiel HICEE v poisťovniach Dôvera a Apollo nespĺňa predpoklady ochrany investície. "Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru SR v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní," pripomenul dnes hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Naďalej však Slovensko čelí dvom medzinárodným arbitrážam, ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

 Related articles/ Súvisace články:

Ministry of Finance SR: The Arbitration tribunal has closed the dispute with the shareholder of Dôvera and Apollo in favour of SR

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20111024TBB01398

Bratislava, October 24, 2011 (TASR)

The international arbitration tribunal issued on October 17 this year its final decision in the investment dispute between HICEE B.V. and the Slovak republic;  wherein it closed this dispute to the benefit of Slovakia. The spokesman of the Ministry of Finance Martin Jaroš informed about this today.

Dutch company HICEE, that is a member of the Penta group and a shareholder of the insurance companies Dôvera and Apollo (until December 30, 2009);  has been claiming an alleged breach of a treaty between the Czech and Slovak federative republic (CSFR) and the Kingdom of the Netherlands, concerning reciprocal promotion and protection of investments. This should have been breached due to the adoption of several statute amendments in the area of health insurance since 2007. The claimed amount of damages has been calculated by HICEE co. to be more than €1 billion.

Already in its partial decision concerning jurisdiction dated May 23 of this year, the arbitration tribunal found that it lacked jurisdiction in this dispute, as the indirect share of HICEE in the insurance companies Dôvera and Apollo did not meet the criteria for investment protection. "The decisions of the arbitral tribunal from May 23 and October 17 represent the first success of SR in international arbitrations with shareholders of the health insurance companies," Jaroš emphasized. However it still faces two international arbitrations, as well as three claims before the domestic courts, that had been commenced by the health insurance companies' shareholders.

Given the jurisdictional decision in favor of SR the arbitration did not get into the phase, wherein the arbitration tribunal would be assessing the merits of the dispute, i.e. whether the amendment of the statutes in the health insurance sector represented a breach of the investment protection treaty  and caused HICEE to suffer damages.

Slovakia was in the arbitration proceedings represented by the team of law firm Skadden, Arps, Slalte, Meagher & Flom, assisted by law firm Rowan Legal and Jozef Vozár. In this arbitration the Slovak republic so far has paid more than €5.5 million for its representation in the dispute and €250.000 as an advance payment, from which the reimbursement of the Tribunal was funded.

According to Jaroš, this is already the third success of Slovakia in an arbitration proceedings commenced by a foreign company based on one of the promotion and reciprocal protection of investment treaties. This March, a decision was delivered in the dispute between Alps Finance and Trade AG (AFT) and SR;  in which the arbitration tribunal decided in favour of Slovakia, dismissed all the Claimant's claims against the state and ordered AFT to bear all costs of the arbitration proceedings.

In October 2009, as well in the jurisdictional phase,  the Slovak republic in full extent successfully defended itself against the claims brought by the company Austrian Airlines AG based on the treaty between CSFR and the Austrian republic concerning the promotion and protection of investments.


MFSR:Arbitrážny tribunál uzavrel spor s akcionárom Dôvery a Apolla v prospech SR

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20111024TBB01398

Bratislava 24. októbra (TASR) - Medzinárodný arbitrážny tribunál vydal 17. októbra tohto roka konečné rozhodnutie v investičnom spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenska. Informoval o tom dnes hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Holandská spoločnosť HICEE, ktorá je členom skupiny Penta a akcionárom zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo (do 30.12.2009), sa domáhala údajného porušenia dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Tá mala byť porušená kvôli prijatiu viacerých zmien zákonov v oblasti systému zdravotného poistenia od roku 2007. Požadovaná výška škôd bola spoločnosťou HICEE vyčíslená na viac ako 1 miliardu eur.

 

Už vo svojom čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii z 23. mája tohto roka arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore, keďže nepriamy podiel HICEE v poisťovniach Dôvera a Apollo nespĺňa predpoklady ochrany investície. "Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru SR v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní," zdôraznil Jaroš. Naďalej však čelí dvom medzinárodným arbitrážam, ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

Vzhľadom na jurisdikčné rozhodnutie v prospech SR sa arbitráž nedostala do fázy, v ktorej by arbitrážny tribunál posudzoval merito sporu, t. j. či zmena zákonov v oblasti zdravotného poistenia predstavovala porušenie dohody o ochrane investícií a spôsobila škodu spoločnosti HICEE.

Slovensko v arbitrážnom konaní zastupoval tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a Jozef Vozár. V tejto arbitráži Slovenská republika doteraz zaplatila viac ako 5,5 milióna eur na svoje zastupovanie v spore a 250.000 eur ako preddavok, z ktorého sa hradili trovy tribunálu.

Podľa Jaroša je to už tretí úspech Slovenska v rozhodcovskom konaní začatom zahraničnou spoločnosťou na základe jednej z dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií. V marci tohto roka bolo doručené rozhodnutie v spore medzi Alps Finance and Trade AG (AFT) a SR, ktorým arbitrážny tribunál rozhodol v prospech Slovenska, zamietol všetky nároky žalobcu proti štátu a nariadil AFT nahradiť všetky trovy rozhodcovského konania.

V októbri 2009, rovnako v jurisdikčnej fáze, sa Slovenská republika v plnom rozsahu ubránila nárokom vzneseným spoločnosťou Austrian Airlines AG na základe dohody medzi ČSFR a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií.


 

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20111024TBB01398

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-53351890-stat-vyhral-miliardovy-spor-s-clenom-penty
http://ekonomika.sme.sk/c/6110613/penta-prehrala-arbitraz-so-statom-pre-zisk-v-zdravotnictve.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/ekonomika/slovensko-vyhralo-prvu-arbitraz-s-poistovnami-dovera-a-apollo.html

legalweek.com
http://www.legalweek.com/legal-week/news/2119872/skadden-leads-slovak-republic-eur1bn-health-insurance-dispute-dismissed

http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/29903/slovakia-defeats-health-insurance-claim/

http://mobile.bloomberg.com/news/2011-10-24/slovakia-wins-health-insurance-arbitrage-with-penta-subsidiary?category=

http://www.finance.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/

 

http://www.finance.sk/spravy/finance/71736--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej/

http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/moreclusteredition/en/tasr-6bb5a4bdfacc9bcc527956bd4a8bb805.html

http://www.poziadavka.sk/spravy/sprava-26719/PENTA:-Tribunal-nerozhodol,-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie,-sudime-sa-dalej%282%29

http://www.lekarne.sk/index.php?str=denne_spravy&hladany_vyraz=&sprava=3633&od=0

http://prestavka.sk/2-10589/PENTA:-Tribunal-nerozhodol--ci-doslo-k-poskodeniu-investicie--sudime-sa-dalej.xml

http://www.uroky.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/

http://www.lekari.sk/index.php?str=denne_spravy&sprava=3630

http://www.fondy.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/

http://www.peniaze.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/

http://www.lavicovenoviny.sk/10-10652/Zobrazit-spravu.xml

http://www.mednews.sk/cz/index.php?menu=aktuality&id=9744

http://www.pharmnews.sk/sk/aktuality/1345/?action=&ankaction=hlasovat&odpid=9&otid=1

http://www.zzz.sk/?clanok=11225

 

 

SITA:

ZDRAVOTNÍCTVO: Slovensko vyhralo prvý spor s akcionármi poisťovní

Slovensko však naďalej čelí dvom medzinárodným arbitrážam ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní

 

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Slovensko vyhralo prvý spor s akcionármi zdravotných poisťovní. "V medzinárodnom investičnom spore HICEE B.V. proti Slovenskej republike vydal arbitrážny tribunál 17. októbra 2011 konečné rozhodnutie, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenskej republiky," informuje Ministerstvo financií SR. Holandská spoločnosť HICEE B.V., člen skupiny Penta a akcionár poisťovní Dôvera a Apollo, sa domáhala údajného porušenia Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií predovšetkým na základe zákona, ktorý obmedzil použitie zisku zdravotných poisťovní. "Požadovaná výška škôd bola v priebehu konania vyčíslená na viac ako 1 mld. eur," dodáva rezort.

                        Vo svojom čiastkovom rozhodnutí z konca mája tohto roku arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore. Rozhodujúce bolo podľa rezortu financií posúdenie argumentu Slovenska, že nepriamy podiel HICEE B. V. v Dôvere a Apolle nespĺňa predpoklady ochrany investície uvedenej v dohode, ktorá chráni investície vykonané len priamo alebo cez investora tretieho štátu. "Vzhľadom na jurisdikčné rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky, arbitráž sa nedostala do fázy, v ktorej by arbitrážny tribunál posudzoval merito sporu, t. j. či zmena zákonov v oblasti zdravotného poistenia predstavovala porušenie Dohody a spôsobila škodu spoločnosti HICEE B.V.," konštatuje ministerstvo.

                        Slovensko v arbitrážnom konaní zastupoval tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a JUDr. Jozef Vozár, CSc. V tejto arbitráži Slovenská republika doteraz zaplatila viac ako 5,5 mil. eur na svoje zastupovanie v spore a 250 tis. eur ako preddavok, z ktorého sa hradili trovy tribunálu.  Ako však upozorňuje ministerstvo financií, Slovensko naďalej čelí dvom medzinárodným arbitrážam ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

                        Spory sú dôsledkom novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú presadila vláda na čele s Robertom Ficom. Ten ju zdôvodnil tým, že odmieta, aby ľudia zo zákona platili zdravotné poistenie a súkromné poisťovne si z toho brali určité percentá a tvárili sa, že je to ich zisk. Novelu označil za protiústavnú aj slovenský Ústavný súd SR, parlament preto v júli tohto roku schválil zmenu zákona.

                        Podľa neho môžu zdravotné poisťovne voľne použiť svoj zisk, len ak splnia dve podmienky. Prvou podmienkou je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania, druhou povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Zisk zároveň poisťovne musia zdaniť.