TASR, 23.3.2012 EN

J. Martinková: Slovakia will face two arbitrations worth $1.5 billion

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20120323TBA01133

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Slovakia could in short time lose more than one billion dollars, this time in the case of talc mine in Gemerská Poloma. Beside the Austrian company EuroGas GmbH, that claims €500 million, also the American parent company EuroGas Inc has the same aim, it claims as much as 1 billion dollars.


According to the statement of the American EuroGas Inc., that TASR has at it’s disposal, "the Slovak republic breached the Treaty between the USA and the CSFR from 1991, concerning reciprocal promotion and protection of investments, by virtue of  Rozmin s.r.o. in January 2005 having been from the side of the administration of the Mining Office of the Slovak republic by largely unlawful, and according to EuroGas, also corrupted acting, "robbed" of it's valid concessions in Gemerská Poloma, one of the largest and purest talc and mineral deposits in the world".


Even despite the fact, that EuroGas Inc. is not, according to an excerpt from the trade register, a direct shareholder of company Rozmin s.r.o., according to Jana Martinková from Advocatus Martinková "the bilateral agreement with the USA is designed in this regard very extensively and allows under certain circumstances also the protection of an indirect investor." Slovakia would therefore have to face two claims in the total value of approximately $1.65 billion.


Should the legal representation of Slovakia not use a single chance to stop the proceedings in the jurisdictional phase and the merits should be assessed, the proceedings will get more complicated for Slovakia. The amount of remuneration should correspond to a just market price of the expropriated investment immediately before the realization of direct of indirect measures having the effect of expropriation, and that certainly does not amount to the claimed amount of damages, Martinková added for TASR. According to her words, EuroGas will use to support its claim undoubtedly as the main argument the judgement of the Supreme Court of the Slovak republic dated May 18, 2011, which amended the judgement of the District Court in Košice in a way, that it rescinded the decision of the Supreme Mining Office and Regional Mining Office concerning the assignation of exploitation area to another organization  and returned the issue to the administrative bodies for further proceedings.


"However, substantial is not only the award itself, but also its rationale, wherein the Supreme Court states, that the approach of the mining offices, as well as the decision per se were not in compliance with the law and the decision has been issued prematurely based on an insufficiently ascertained issues of fact and based on a wrongly stipulated period of time, in which Rozmin ought to have commenced the exploitation of the provided area. We could say, that the mining offices wrongfully applied the amended statute onto the already existent legal relations and I have no doubts, that EuroGas will try to prove not only the purposed wrongful application of the law but also the amendment thereof itself," Jana Martinková explains.


As to whether an effect onto the dispute could also have the accusation of Pavol Rusko, who back then was serving as Minister of Economy, in regard with the unfavourable privatization of Paroplynový cyklus concern,  the attorney stated, that only indirectly, she however has no doubts, that EuroGas will point out the personal connection of the Regional- and Supreme Mining Office, the Ministry of Economy SR and other acquirers of the exploitation area,  and will try to prove the existence of nepotistic practices in this regard. Mainly in arbitration proceedings, that should take place, should the parties agree to such, most likely in Washington, at the seat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes;  proof of corruption would not be tolerated.


To question, how Slovakia could defend itself in this dispute she stated, that “it in great extent is dependent also on the subsequent approach of the mining authorities and also on detailed examination and assessment of activities that Rozmin has carried out in the exploitation area in the relevant time. But should EuroGas Inc. have enough resources to engage a strong and aggressive local law firm, its chances to succeed in the proceedings in USA will increase.


J. Martinková: Slovensko čakajú dve arbitráže za 1,65 miliardy dolárov

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20120323TBA01133

Slovensko môže onedlho prísť o viac ako miliardu dolárov, tentoraz v prípade ťažby mastenca v Gemerskej Polome. Okrem rakúskej spoločnosti EuroGas GmbH, ktorá žiada 500 miliónov eur, má rovnaký zámer aj americká materská spoločnosť EuroGas Inc, ktorá požaduje 1 miliardu dolárov.


Podľa stanoviska amerického EuroGas Inc., ktoré má TASR k dispozícii "Slovenská republika porušila Dohodu medzi USA a ČSFR z roku 1991, o vzájomnej podpore a ochrane investícií tým, že v januári 2005 bol Rozmin s.r.o. zo strany Správy banského úradu Slovenskej republiky silne protiprávnym a podľa mienky EuroGasu i skorumpovaným jednaním "olúpený " o jeho platné koncesie v Gemerskej Polome, jednej z najväčších a najčistejších mastencových a rudných ložísk na svete".


Aj napriek tomu, že EuroGas Inc. nie je podľa výpisu z obchodného registra priamym akcionárom spoločnosti Rozmin s.r.o., podľa advokátky Jany Martinkovej z Advocatus Martinková "je bilaterálna dohoda s USA koncipovaná v tomto smere veľmi extenzívne a pripúšťa za určitých okolností aj ochranu nepriameho investora". Slovensko by tak muselo čeliť dvom žalobám v celkovej výške cca 1,65 miliardy dolárov.


Ak právny zástupca Slovenska nevyužije jednu možnosť zastaviť spor v jurisdikčnej fáze a dôjde tak k prejednaniu meriate veci, spor sa pre Slovensko skomplikuje. Výška náhrady by mala zodpovedať spravodlivej trhovej cene vyvlastnenej investície bezprostredne pred realizáciou priamych či nepriamych opatrení rovnajúcich sa vyvlastneniu, a tá iste nedosahuje požadovanú výšku odškodného, dodala pre TASR Martinková. Podľa jej slov, EuroGas použije na podporu svojho nároku bezpochyby ako hlavný argument rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18.5.2011, ktorý zmenil rozsudok Krajského súdu v Košiciach tak, že rozhodnutie Hlavného banského úradu a Obvodného banského úradu o určení dobývacieho priestoru inej organizácii zrušil a vrátil správnym orgánom na ďalšie konanie.


"Podstatný však nie je len samotný výrok, ale hlavne jeho zdôvodnenie, kde Najvyšší súd konštatuje, že postup banských úradov, ako i samotné rozhodnutie nebolo v súlade so zákonom a rozhodnutie bolo vydané predčasne na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu a na základe nesprávne určenej lehoty, v ktorej mal Rozmin začať s dobývaním určeného priestoru. Dalo by sa povedať, že banské úrady nesprávne aplikovali novelizovaný zákon na už vzniknuté právne vzťahy a nepochybujem, že EuroGas sa bude snažiť dokázať nielen účelovosť nesprávnej aplikácie zákona, ale i samotnej novelizácie," vysvetľuje Jana Martinková.


Či na spor môže mať vplyv aj obvinenie Pavla Ruska, ktorý bol v tom čase ministrom hospodárstva, v súvislosti s nevýhodnou privatizáciou Paroplynového cyklu advokátka uviedla, že len nepriamo, ale nepochybuje, že EuroGas bude poukazovať na personálne prepojenia Obvodného a Hlavného banského úradu, Ministerstva hospodárstva SR a ďalšími nadobúdateľmi dobývacieho priestoru a bude sa usilovať o preukázanie klientelistických praktík v tejto záležitosti. Predovšetkým v arbitrážnom spore, ktorý by mal byť, ak sa tak strany dohodnú, pravdepodobne vo Washingtone, v sídle Medzinárodného strediska pre riešenie investičných sporov, by sa preukázanie korupcie netolerovalo.


Na otázku, ako by sa Slovensko mohlo v tomto spore obhájiť uviedla, že „to vo veľkej miere závisí aj od nasledujúceho postupu banských orgánov a tiež od detailného preskúmania a posúdenia činností, ktoré Rozmin v dobývacom priestore v relevantnom období realizoval. Ak však EuroGas Inc bude mať dostatok prostriedkov na angažovanie domácej silnej a dravej advokátskej kancelárie, jej šance na úspech v spore v USA sa zvýšia“.

 

http://hnonline.sk/c1-55622710-stat-dostal-tvrde-varovanie-z-ameriky
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/ekonomika/americania-zaluju-slovensko-o-1-65-miliardy-usd.html
http://www.tasr.sk/23.axd?k=20120426TBB00129
http://www.tasr.sk/30.axd?k=20120426TBA01911
http://aktualne.atlas.sk/eurogas-zaluje-slovensko-za-1-65-miliardy-dolarov-v-kauze-z-ery-exministra-ruska/slovensko/spolocnost/
http://www.topky.sk/cl/10/1308413/EuroGas-zaluje-SR-za-1-65-miliardy-USD-v-kauze-z-ery-exministra-Ruska-
http://www.aktuality.sk/clanok/205524/spor-z-ery-exministra-pavla-ruska-nas-moze-stat-1-65-miliardy-dolarov/
http://m.hnonline.sk/c3-55617500-kw0000_d-americania-chcu-od-slovenska-vyse-miliardy-eur
http://www.panweb.cz/zpravy/slovensko
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-celi-zalobe-za-165-miliard/6267-clanok.html
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/33361/slovensko-zalujeme-za-1-65-miliardy-usd-v-kauze-z-ery-exministra-ruska/
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-55617500-americania-chcu-od-slovenska-vyse-miliardy-eur
http://www.glob.sk/topky/1231580/eurogas-zaluje-sr-za-1-65-miliardy-usd-v-kauze-z-ery-exministra-ruska-
http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/22-07-2011/arbitraz-alebo-podvod-za-500-000000-eur.html
http://spectator.sme.sk/articles/view/46189/10/eurogas_to_sue_slovakia_for_125_billion_over_talc_mine.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6354469/americania-ziadaju-od-statu-16-miliardy-dolarov-za-zmarenu-investiciu.html
http://ekonomika.sme.sk/c/5718959/rakuska-firma-chce-pol-miliardy-eur-od-slovenska-hrozi-arbitrazou.html
http://ekonomika.sme.sk/c/4347736/tazba-mastenca-na-vychode-slovenska-bude-mozno-realitou.html
http://ekonomika.sme.sk/c/4849691/v-spore-o-gemersky-mastenec-pribudnu-dalsie-zaloby.html
http://ekonomika.sme.sk/c/5910605/slovensko-vyhralo-arbitraz-s-doverou-tvrdi-advokatska-kancelaria.html
http://roznava.korzar.sme.sk/c/4646265/spolocnost-rima-muran-vystupila-z-projektu-tazby-mastenca.html
http://roznava.korzar.sme.sk/c/4409195/rozmin-sa-mastenca-nechce-vzdat.html
http://roznava.korzar.sme.sk/c/4401124/mastencovu-banu-v-gemerskej-polome-pripravuju-na-otvarku.html
http://roznava.korzar.sme.sk/c/4596826/obnovia-prace-v-bani-na-tazbu-mastenca.html
http://roznava.korzar.sme.sk/c/4548845/europsky-trh-caka-na-gemersky-mastenec.html
http://roznava.korzar.sme.sk/c/4513410/za-mastencovou-vojnou-je-podla-investorov-exminister-rusko.html
http://www.sme.sk/c/1880016/europsky-trh-bude-zasobovat-slovensky-mastenec.html