TASR, 24.5.2011 SK

Advokátka Jana Martinková - Advocatus Martinková s. r. o.
SÚDY: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110524TBB00159

Bratislava 24. mája (TASR) - Arbitráži vo výške pol miliardy eur bude čeliť Slovensko v kauze sporu s rakúskou spoločnosťou EuroGas, ktorá sa cíti byť poškodená v súvislosti s prideľovaním dobývacieho priestoru na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.

Približne o tri týždne uplynie lehota, dokedy pred začatím arbitráže môžu sporné strany dospieť k dohode na zmierlivé urovnanie sporu. Rakúska advokátska kancelária o zámere EuroGasu ísť do arbitráže informovala prezidenta SR Ivana Gašparoviča 16. decembra minulého roku. Hlava štátu po posúdení záležitosť postúpila Ministerstvu financií SR. Podľa názoru advokátky Jany Martinkovej z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková tento spor nebude "vôbec jednoduchý".

"Okolnosti, ktoré nasledovali po tom, ako banský úrad zrušil dobývací priestor Rozminu, s. r. o., situáciu pre Slovensko komplikujú. A to nemám na mysli len závažné procesné chyby zo strany banského úradu, ktoré konštatoval Najvyšší súd SR v uznesení zo dňa 27. februára 2008," uviedla pre TASR advokátka. Podľa jej názoru jeden z argumentov protistrany bude podozrenie z korupcie. "Budú sa snažiť presvedčiť arbitrov, že pravým dôvodom zrušenia dobývacieho priestoru v Gemerskej polome pre Rozmin (dcérsku spoločnosť EuroGas -poznámka TASR) boli personálne prepojenia štátnych inštitúcií a právnických osôb, ktoré práva k dobývaciemu priestoru následne nadobudli," povedala.

"Pre arbitrážny spor je primárne dôležité to, či bol naplnený legitímny dôvod pre zrušenie dobývacieho priestoru Rozminu a jeho určenie inej organizácii. Ak sa preukáže, že Rozmin do troch rokov od určenia dobývacieho priestoru, resp. jeho prevodu, nezačala ložisko dobývať alebo dobývanie prerušila na viac ako tri roky, odškodnenie za prípadnú krádež a zneužitie výsledkov geologických prieskumov si bude musieť vymáhať v inom konaní a proti inému subjektu. Treba byť pripravený na to, že legislatívne zmeny banského zákona z roku 2001, kedy bola zavedená trojročná lehota, a 2007, kedy došlo k jej nepriamemu predĺženiu, bude EuroGas pravdepodobne označovať za účelové," objasnila Martinková. Ako dodala, v prípade že EuroGas spor vyhrá, "odškodnenie za porušenie bilaterálnej dohody o podpore a ochrane investícií medzi ČSFR a Rakúskom bude musieť zodpovedať hodnote investície bezprostredne pred zrušením dobývacieho priestoru a samozrejme bude úročené bežnými úrokovými sadzbami až do doby zaplatenia".

Na otázku, aké šance má Slovensko v tomto spore, odpovedala: "Arbitrážne konanie nie je len o tom, či je niekto v práve alebo nie, hlavnú úlohu tu zohráva aj schopnosť právnych zástupcov strán využiť všetky okolnosti prípadu v prospech svojho klienta a v neprospech protistrany. Preto si myslím, že obzvlášť v takto komplikovanom spore, kde sa objavili náznaky možného klientelizmu, priemyselnej špionáže, nekalej súťaže a pod., je šikovnosť a skúsenosť advokátov najpotrebnejším vstupom. Dovolím si teda tvrdiť, že výsledok sporu závisí v hlavnej miere od výberu právneho zastúpenia Slovenska a následne od taktiky a postupu, ktorý tento zástupca zvolí."

Nie je známe, čo všetko zahrnul EuroGas do požadovaného odškodného, keďže všetci akcionári Rozminu, vrátane EuroGasu, investovali do projektu v Gemerskej Polome menej ako 10 miliónov eur. EuroGas je materskou spoločnosťou firmy Rozmin, ktorá tvrdí, že ju slovenské úrady v roku 2004 nelegálne pripravili o ložisko v Gemerskej Polome. O banské práva vedie Rozmin dlhodobý spor so spoločnosťou VSK Mining. Tá na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi z roku 2008 v tejto lokalite momentálne investuje a buduje štôlne.

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete. V súčasnosti je najväčším producentom v ťažbe mastenca Čína, významné ložiská sú aj v USA, Brazílii a Indii, z európskych štátov výraznejšie prispieva k svetovej produkcii Fínsko. Vzhľadom na široké priemyselné využitie mastenca, hlavne vo farmaceutickom, chemickom, kozmetickom a papierenskom priemysle, spotreba, ako aj dopyt po tejto surovine na trhu neustále rastú.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanovisko Ministerstva financií SR.

Súvisiace články:
http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110526TBB00082
http://hnonline.sk/slovensko/c1-51942080-slovensko-vyhralo-arbitraz-o-zaplatenie-750-milionov-eur
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=105371
http://mobil.pluska.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/spasitelia-z-rakuska-zachranili-nam-750-milionov-eur.html
http://m.tvnoviny.sk/index.php?article_id=593385
http://m.sme.sk/?sek=&rub=&cl=5910605
http://ekonomika.sme.sk/c/5910605/slovensko-vyhralo-arbitraz-s-doverou-tvrdi-advokatska-kancelaria.html
http://www.pluska.sk/slovensko/krimi/slovensko-vyhralo-spor-usetrilo-750-milionov-eur.html
http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F11%2F05%2F2011_maj_26_arbitraz_SR_Dovera0275258.1%40Foto&QueryText=


SKADDEN: Slovakia won the arbitration concerning €750 million

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110526TBB00082

Bratislava, May 26 (TASR) – The Slovak republic won the arbitration concerning payment of €750 million in the dispute with the Dutch shareholder of health insurance company Dôvera, HICEE.

"SR won the arbitration. Albeit the case was refused on the ground of jurisdiction of the court, or because the claim of HICEE is not protected by the Investment protection treaty, respectively;  we are confident, that we would have won also should the case be further assessed," stated for TASR the director of the Viennese branch and a partner of the American law firm Rainer Wachter. As he added, the decision of the arbitration court is yet to be delivered to their office in writing. It should be available in short time.

Wachter expressed the interest of company Skadden to represent Slovakia in the other threatening arbitration dispute- with the Austrian company EuroGas in dispute concerning talc mining in Gemerská Poloma, whereby €0.5 billion is concerned. "Particularly for this proceedings are we suitable because we have, as well as EuroGas and it's legal representation; an office in Vienna. The Claimant will base it's claims on a bilateral treaty entered into between SR and Austria, and we dispose of specialists for this sort of dispute. Should we take over the representation in this investment arbitration, I believe that we will prove to Slovakia once more, that Skadden has won every dispute concerning investment protection it had taken over," the attorney further added.

"So if the Slovak republic charges us with the representation, we will be happy to take over this assignment. Our experience and knowledge give us confidence, even despite the complicated facts and legal state, that we will win also in this case," he expressed his belief.

Skadden is a premiere law firm, that regularly wins international awards, last time in 2010 the company won the title Company of the Year in USA (source Financial Times). The office was last year the highest-grossing in USA, with turnover of $2.1 billion. Skadden is active within M&A, stock exchange business and privatisations. By the M&A transactions in 2010 alone, it advised in deals concerning $266.8 billion, which is approximately three times more than Slovakia's GDP for 2010. One of Skadden's partners- Gregory Craig- is the former advisor to the American President Barack Obama, to the former President Bill Clinton, the former Senator Edward Kennedy, Secretary of Foreign Affairs Madeleine Albright.

NOTE: TASR offers photo-coverage for the article

 
SKADDEN: Slovensko vyhralo arbitráž o zaplatenie 750 miliónov eur

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110526TBB00082

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská republika vyhrala arbitráž o zaplatenie 750 miliónov eur v spore s holandským akcionárom HICEE poisťovne Dôvera.

"SR vyhrala arbitráž. I keď bola žaloba odmietnutá z dôvodu príslušnosti súdu, respektíve z dôvodu, že nárok HICEE nie je chránený Dohodou o ochrane investícií, sme presvedčení, že by sme vyhrali, i keby sa prípad bol ďalej prejednával," uviedol pre TASR riaditeľ viedenskej pobočky a partner americkej advokátskej spoločnosti Rainer Wachter. Ako dodal, rozhodnutie arbitrážneho súdu ich kancelária ešte nemá v písomnej forme. To by malo byť k dispozícii v krátkom čase.

Wachter vyslovil záujem spoločnosti Skadden zastupovať Slovensko v ďalšom hroziacom arbitrážnom spore - s rakúskou spoločnosťou EuroGas v kauze ťažby mastenca v Gemerskej Polome, kde ide o spor o pol miliardy eur. "Špeciálne pre toto konanie sme vhodní i preto, že máme, rovnako ako EuroGas a jeho právny zástupca, kanceláriu vo Viedni. Žalobca bude svoje nároky opierať o bilaterálnu dohodu medzi SR a Rakúskom a disponujeme špecialistami pre tento typ sporu.  Pokiaľ prevezmeme zastupovanie v tejto investičnej arbitráži, verím, že Slovensku zase potvrdíme, že Skadden vyhral všetky spory ohľadne ochrany investícií, ktoré prevzal," dodal ďalej advokát.

"Ak nás teda Slovenská republika poverí, radi sa tejto úlohy zhostíme. Naše skúsenosti a znalosti nám napriek komplikovaným faktom a právnemu stavu dodávajú presvedčenie, že vyhráme i tento prípad," vyjadril svoje presvedčenie.

Skadden je popredná svetová advokátska spoločnosť, ktorá pravidelne získava medzinárodné ocenenia, naposledy v roku 2010 získala titul firma roka v USA (zdroj Financial Times). Kancelária dosiahla v minulom roku v USA z advokátskych spoločností najväčší obrat 2,1 miliardy USD. Skadden je činný pri fúziách, burzových obchodoch a privatizáciách. Len pri M&A transakciách v roku 2010 poskytla poradenstvo v hodnote 266,8 miliardy USD, čo je približne 3-krát viac ako HDP Slovenska za rok 2010. Jeden z partnerov Skaddenu - Gregory Craig bol poradcom amerického prezidenta Baracka Obamu, bývalého prezidenta Billa Clintona, bývalého senátora Edwarda Kennedyho, ministerky zahraničných vecí Madeleine Albrightovej.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž