Plus jeden deň, Pluska.sk - 25.7.2013 -read more

 

Slovakia said to be fighting for broad gauge railway with its southern neighbor
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovensko-vraj-bojuje-sirokorozchodnu-juznym-susedom.html

25 July 2013 18:57
Broad gauge railway has been discussed in Slovakia for several years, yet people around B. Bugár still have some problem with it. Also the Hungarians, the Poles and the Czechs are interested in its construction and operation.
Are they gunning in favor of Hungary? Are they fighting against the broad gauge railway project really disinterestedly? Bugár's people have made a move against the extension of the broad gauge railway from the East and Russia through Slovakia that had been discussed for several years.
They fear that hundreds of people from the transshipment station in Čierna nad Tisou will lose their jobs. However only copuple days ago the bosses of Russia's, Ukraine's, Slovakia's and Austria's railways signed a memorandum regarding the extension of the railroad.
Interest of the Hungarians
And since its construction and operation should bring some eight thousand jobs, the Hungarians are also interested in it.
"If we took a look at economic indicators and various other markers, the most efficient route is the one leading through the Slovak republic,  but it's not the only one," Vladimir Yakunin, the head of the Russian Railways, asserted recently in Bratislava.
Also the Czechs, the Poles and our southern neighbors are said to be showing great interest. And it is the Most-Híd party that is fighting against the broad gauge railway.
"The only outcome it will bring is reallocation of the transshipments station in Čierna nad Tisou to vicinity of Vienna. It will deepen unemployment in the East and will also diminish economic performance," Zsolt Simon of Most-Híd claims.
"He who'd want to withdraw from the project is not seeing the reality in international context.  As opposed to the Radičová's administration, this government undertakes all possible steps towards success of this project, "Prime Minister Robert Fico reacts.
New jobs or losing jobs?
In the context of Hungary's interest, the statements of Most – Híd seem to be understandable from the political point of view. According to preliminary studies, the operation of the broad gauge railway would bring Slovakia more than eight thousand jobs," says attorney dealing with the topic, Jana Martinková.
And she goes on to add that the construction of railway from Košiceto Bratislava would employ further 2 thousand people during 5 years.
"I'm not gunning for anyone, I'm reminding that the way Robert Fico carries out negotiations will rob three thousand people in Čierna nad Tisou of their existence. Why cannot we stipulate such conditions that it would not pay off to build railroad to Vienna", Simon reacts.
Most has therefore already appealed to the government to negotiate widening and modernization of the present transshipment station in Čierna nad Tisou instead.
Also without us?
The Russian Railways' head has however asserted that the construction of the broad gauge railroad will be carried out also if Slovakia should not participate.
The attorney claims the refusing of the project on political ground could bring Slovakia into economic isolation, too. "For example in case of detour through Hungary, we would lose jobs in Čierna nad Tisou anyway, because much less merchandise shipping to western Europe would go through this transshipment station," Martinková thinks.
She says Slovakia is a country dependent on export. Whole 84% of it, however, goes to the European Union that is economically stagnating at the moment. Many countries therefore are trying to find access to the Eastern market, where demand for European goods is increasing.
Furthermore, for example the countries of southeast Asia are willing to invest tens of millions dollars into railways including the broad gauge railroad, Thailand alone whole 20 billion.


Slovensko vraj bojuje o širokorozchodnú s južným susedom
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovensko-vraj-bojuje-sirokorozchodnu-juznym-susedom.html
25.7.2013 18:57
O širokorozchodnej trati sa na Slovensku hovorí už niekoľko rokov, no Bugárovci s ňou majú akýsi problém. O jej výstavbu a prevádzku sa však zaujímajú aj Maďari, Poliaci a Česi.
Nahrávajú Maďarsku? Bojujú proti projektu širokorozchodnej naozaj nezištne? Bugárovci vystúpili proti niekoľko rokov spomínanému „potiahnutiu“ širokorozchodnej železničnej trate z východu a Ruska cez Slovensko.
Obávajú sa, že o zamestnanie prídu stovky ľudí z prekladiska v Čiernej nad Tisou. Len pred pár dňami pritom podpísali memorandum o predĺžení trate až do Rakúska šéfovia železníc Ruska, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska.
Záujem Maďarov
A keďže by mala jej výstavba a prevádzka priniesť vraj vyše 8- tisíc miest, zaujímajú sa o ňu aj Maďari.
„Keby sme sa pozreli na ekonomické ukazovatele a rôzne ďalšie parametre, najvýhodnejšou trasou je tá cez územie Slovenskej republiky, ale nie je jediná,“ tvrdil nedávno v Bratislave šéf Ruských železníc Vladimir Jakunin.
Veľký záujem vraj prejavujú aj Česi, Poliaci a naši južní susedia. Práve Most-Híd pritom proti širokorozchodnej vystupuje.
„Jediný výsledok, ktorý prinesie, je premiestnenie prekladiska z Čiernej nad Tisou do blízkosti Viedne. Prehĺbi nezamestnanosť na východe a zníži aj ekonomickú výkonnosť,“ argumentuje Zsolt Simon z Mostu-Híd.
„Kto by chcel odstúpiť od projektu, nevníma realitu v medzinárodnom kontexte. Na rozdiel od Radičovej vlády, táto vláda vyvíja maximálne úsilie pre úspech tohto projektu,“ reaguje však premiér Robert Fico.
Zamestná či pripraví o miesta?
„V kontexte so záujmom Maďarska sa vyjadrenia Most – Híd zdajú byť z politického hľadiska pochopiteľné. Podľa predbežných štúdií by prevádzka širokorozchodnej priniesla Slovensku viac ako 8-tisíc pracovných miest,“ tvrdí advokátka, ktorá sa téme venuje, Jana Martinková.
Ako dopĺňa, výstavba železnice z Košíc do Bratislavy by na 5 rokov zamestnala ďalších 2-tisíc ľudí.
„Nenahrávam nikomu, upozorňujem na to, že spôsob rokovania, ktorý vedie Robert Fico, zbaví v Čiernej nad Tisou tritisíc rodín existencie. Prečo nevieme dať podmienky, aby sa neoplatilo stavať železnicu do Viedne.“ reaguje však Simon.
Most už preto vyzval vládu, aby radšej rokovala o rozšírení a modernizácii súčasného prekladiska v Čiernej nad Tisou.
Aj bez nás?
Ruský šéf železníc sa však vyjadril, že výstavba širokorozchodnej sa zrealizuje, aj keď sa doň Slovensko nezapojí.
Odmietaním projektu z politických dôvodov by sa mohlo podľa advokátky Slovensko dostať aj do ekonomickej izolácie. „Napríklad odklonom cez Maďarsko by sme v Čiernej nad Tisou tak či tak prišli o pracovné miesta, lebo cez toto prekladisko by išlo oveľa menej tovaru, ktorý smeruje do západnej Európy,“ myslí si Martinková.
Slovensko je podľa nej krajina závislá od exportu. Až 84 percent z neho však smeruje do Európskej únie, ktorá ekonomicky stagnuje. Mnohé krajiny preto hľadajú cesty na východný trh, kde rastie dopyt po európskych výrobkoch.
A napríklad krajiny juhovýchodnej Ázia chcú do železnice vrátane širokorozchodnej investovať desiatky miliárd dolárov, len Thajsko napríklad celých 20 miliárd.