Feminity.sk, 06.12.2010

Dedič ručí celým svojím majetkom

Advokátka Jana Martinková
FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sa dozviete aké sú možnosti dedičov.

OTÁZKA: Ak už prebehlo dedičské konanie a neskôr sa zistilo na základe listu od poručiteľovho veriteľa , že dedičstvo je predĺžené, čo môžu dediči v tomto prípade robiť? Aké sú možnosti dedičov, ak sú prístupní prenechať celé dedičstvo /ktorým sú pozemky/ veriteľovi na úhradu pohľadávok?

Ak tomu správne rozumiem, dedičské konanie bolo právoplatne skončené. Následne sa ozval veriteľ so svojou pohľadávkou. Ak sa po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve  objaví len dlh, nevykoná sa konanie o dedičstve, ako by tomu bolo, keby sa objavil aj majetok. Prenechanie dedičstva veriteľom je možné počas dedičského konania. Po jeho skončení tiež, avšak vtedy veritelia nemusia ponuku prijať, nakoľko dedič neručí za dlhy dedičstvom  in natura - v tomto prípade pozemkami, ale ručí celým svojím majetkom, i keď len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Napr. sú traja dedičia, každý z nich nadobudol pozemok v hodnote 5 000 Euro a veriteľ si uplatní pohľadávku vo výške 20 000 Euro, každý dedič je povinný uhradiť veriteľovi 5 000 Euro, zvyšok dlhu zaniká. Veriteľ nemusí prijať ako protihodnotu pozemky. Z uznesenia je zrejmé, ktorý dedič (ia) a v akom rozsahu nadobudol(i) poručiteľov majetok (čistá hodnota dedičstva). Veriteľ môže žiadať od konkrétneho dediča uspokojenie len tej pomernej časti dlhu, na ktorú je zo zákona dedič povinný, nemôže žiadať od jedného dediča uspokojenie dlhu aj za ostatných dedičov. Právo veriteľa sa však premlčuje. Ak veriteľ neuplatnil svoju pohľadávku v dedičskom konaní, musí tak urobiť žalobou v súdnom konaní proti dedičom najneskôr do troch rokov od smrti poručiteľa. Takže v prvom rade treba zistiť, či nárok veriteľa nie je premlčaný, prípadne, či je z iného právneho hľadiska oprávnený. Ak je, potom sa s ním môžete dohodnúť, že na úhradu dlhu na neho prevediete pozemok, ktorý ste zdedili, ale ak to neprijme, musíte počítať s tým, že sa môže veriteľ uspokojiť aj z majetku, ktorý ste nezdedili – do výšky Vášho podielu na dlhu, súdnou cestou.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/848332/dedic-ruci-celym-svojim-majetkom?obrazok_id=301397