TASR, 9.5.2011 EN

Minister of finance - PENTA, TASR: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
J. MARTINKOVÁ: Penta may still sue Slovakia for €50 million

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110509TBB00295

Bratislava, May 9 (TASR) – Albeit the arbitration court will no longer be deliberating on the claim regarding the ban on profit of the health insurance companies of the Dutch shareholder of HIC Dôvera which belongs under the financial group Penta, Penta can still sue for the amount of €50 million.

“Penta has a big chance to suceed before a domestic court, but not anymore with the amount claimed in the arbitration proceedings, i.e. €750 million, but mostly up to total of €50 million, the most substantial portion of which does not constitute any expenditure for the state, as it is stored on the health insurance company ‘s account. The rest can repressent damages for that these assets cound not be used for the given period,” Jana Martinková of the Advocatus Martinková law office, who deals also with the issue of the health insurance companies’ legislation, emphasized today for TASR. In the past she claimed that Slovakia had a chance for success in the arbitration proceedings.

Martinková holds the decision of the arbitration court for a great success for the Slovak republic, the Ministry of Finance and it’s legal representation - the renowned american law office Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. According to her words, the success of Slovakia in the dispute with HICEE has no influence on the other present arbitrations. “The win in the dispute with HICEE ahs no inifluence on the disputes against Eureko and Euram. The outcome of these arbitrations is mainly
dependent on the legal representation and the chosen approach,” she explained.

On the question, why the attorney thinks that the arbitration court decided that the dispute does not fall under it’s jurisdiction, she stated: “I think, that the arbitrators might have had a problem with the substantial fact, that HICEE entered into Dôvera Holding as late as September 2006, where the legislation changes regarding health insurance companies were already being discussed. Such approach might have been by the arbitration court considered a prohibited “treaty shopping,” or a “speculative investment,” which is not protected by the investment protection treaty. This fact might likely have been used by the legal representation of SR in favor of Slovakia.”

The arbitration court will not anymore be assessing a claim connected with the ban on profit of the health insurance companies of the Dutch shareholder of Dôvera HIC, that belong under the financial group Penta. “The said decision does not mean that the 2007 Health insurance companies Act Amendment was right, as well as it does not mean, that this amendment did not constitute a breach of the bilateral treaty entered into between the Netherlands and SR. The Tribunal ruled, that the assessment of the dispute between HICEE and SR does not fall under it’s jurisdiction,” the PR manager of Penta Group, Martin Danko informed on Sunday, May 8.
A dispute regarding damages incured by the adoption of the said amendment is not hereby finished, according to Danko. He advised, that the decision of the arbitration tribunal will be delivered to the company in the upcoming weeks and then,after the lawyers have gotten acquainted with it, the following approach will be chosen.

The legislation prohibiting the healht insurance companies to create profit was introduced in 2008 by the previous administration led by Robert Fico (Smer-SD). Company HICEE then in January 2009 filed a lawsuit against Slovakia before an international arbitration court, whereby it claimed damaged in amount around €0.5 billion for it’s frustrated investment before the arbitration. The state back then refused a challenge for an extrajudicial settlement.
In regard of this legislation, also the European Commission initiated proceedings against Slovakia in November 2009. “It seems, that the decision on an absolute ban on use of profit of private health insurance companies for a purpose other than provision of healthcare, represents a baseless infringement of the freedom of free movement of capital,” stated then the spokesman of the Commissioner for Internal Market, Oliver Drewes. The Ministry of Health however insisted that by the introduction of the ban on profit of the health insurance companies it was doing so in compliance with the present legislation.

The Constitutional Court SR in this January ruled, that the legal norm is in breach of the Constitution SR. The administration of Iveta Radičová (SDKÚ-DS), which in it’s program theses advised a recovery of generation of profit under clear rules, reacted to that by an amendment of the concerned Act. The health insurance companies should so since August be given an opportunity once more to generate profit, that under two conditions. The first one is an obligatory use of the profit for formation of a reserve fund up to 20 percent of the paid basic capital. The second one is the creation of technical reserves for the reimbursement of a planned healthcare for the insurees on waiting lists. The legislative framework is yet to be passed through the Parliament and to be signed by the President.J. MARTINKOVÁ: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110509TBB00295

Bratislava 9. mája (TASR) - Napriek tomu, že arbitrážny súd nebude ďalej posudzovať žalobu súvisiacu so zákazom zisku zdravotných poisťovní holandského akcionára poisťovne Dôvera, ktorá patrí pod finančnú skupinu Penta, môže Penta vysúdiť sumu 50 miliónov eur.
"Penta má veľkú nadej uspieť na vnútroštátnom súde, ale už nie s čiastkou požadovanou v arbitráži, teda 750 miliónmi eur, ale maximálne celkovo do 50 miliónov eur, pričom z toho najvýznamnejšia časť nepredstavuje pre štát výdavky, nakoľko je uložená na účte zdravotnej poisťovne. Zvyšok môže predstavovať odškodné za to, že tieto prostriedky nemohli dané obdobie použiť," zdôraznila dnes pre TASR Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, ktorá sa zaoberá aj problematikou legislatívy zdravotných poisťovní. V minulosti tvrdila, že Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech.
Rozhodnutie arbitrážneho súdu pokladá Martinková za veľký úspech pre Slovenskú republiku, ministerstvo financií a jeho právneho zástupcu - renomovanú americkú advokátsku spoločnosť Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Podľa jej slov výhra v spore Slovenska s HICEE nemá žiadny vplyv na ďalšie prebiehajúce arbitráže. "Výhra v spore s HICEE nemá žiadny vplyv na spor proti Eureko a Euram. Výsledok týchto arbitráží je v hlavnej miere závislý od právneho zastúpenia a postupu, ktorý zvolili," objasnila.
Na otázku, prečo si advokátka myslí, že arbitrážny súd rozhodol, že spor nespadá pod jeho jurisdikciu, uviedla: "Myslím si, že arbitrom mohla prekážať zásadná skutočnosť, že HICEE vstúpila do Dôvery Holding až v septembri 2006, kedy sa už diskutovalo o legislatívnych zmenách ohľadne zdravotných poisťovní. Takýto postup mohol arbitrážny súd posúdiť ako nepovolený "treaty shopping", resp. "špekulatívnu investíciu", ktorá nie je chránená zmluvou o ochrane investícií. Tento fakt pravdepodobne využil právny zástupca SR v prospech Slovenska.
Arbitrážny súd nebude ďalej posudzovať žalobu súvisiacu so zákazom zisku zdravotných poisťovní holandského akcionára poisťovne Dôvera, ktorá patrí pod finančnú skupinu Penta. "Uvedené rozhodnutie neznamená, že novela zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007 bola správna, rovnako ako to neznamená, že touto novelou nedošlo k porušeniu bilaterálnej dohody medzi Holandskom a SR. Tribunál rozhodol o tom, že posudzovanie sporu medzi HICEE a SR nespadá pod jeho jurisdikciu," informoval v nedeľu 8. mája PR manažér skupiny Penta Martin Danko.
Spor o náhradu škody spôsobenej prijatím spomínanej novely nie je podľa Danka týmto rozhodnutím ukončený. Avizoval, že rozhodnutie arbitrážneho tribunálu spoločnosti doručia v najbližších týždňoch a po tom, ako sa s ním oboznámia právnici, rozhodne sa o ďalšom postupe.
Legislatívnu úpravu zakazujúcu zdravotným poisťovniam tvorbu zisku zaviedla od roku 2008 predchádzajúca vláda pod vedením Roberta Fica (Smer-SD). Spoločnosť HICEE následne v januári 2009 zažalovala Slovensko na medzinárodnom arbitrážnom súde, pričom žiadala za zmarenie svojej investície ešte pred arbitrážou odškodné vo výške okolo 0,5 miliardy eur. Štát vtedy výzvu na dohodu o mimosúdnom vyrovnaní odmietol.
V súvislosti s touto legislatívnou úpravou začala v novembri 2009 voči Slovensku konanie aj Európska komisia. "Zdá sa, že rozhodnutie o absolútnom zákaze používania zisku súkromných zdravotných poisťovní na iné účely než je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, predstavuje neodôvodnené obmedzovanie slobody pohybu kapitálu," uviedol vtedy hovorca komisára pre vnútorný trh Oliver Drewes. Ministerstvo zdravotníctva však trvalo na tom, že pri zavedení zákazu zisku zdravotných poisťovní postupovalo v súlade s platnou legislatívou.
Ústavný súd SR v januári tohto roku rozhodol, že právna norma nie je v súlade s Ústavou SR. Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ-DS), ktorá vo svojich programových tézach avizovala obnovenie tvorby zisku za jasne stanovených pravidiel, na to reagovala novelizáciou dotknutého zákona. Zdravotné poisťovne by tak od augusta mali dostať možnosť opätovne tvoriť zisk, a to s dvoma podmienkami. Prvou je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu do výšky 20 percent splateného základného imania. Druhou je tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Legislatívny rámec musí ešte odobriť parlament a podpísať prezident.