6.12.2012, Téma: problematika osobitný odvod z podnikania pre právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v regulo

Téma: problematika osobitný odvod z podnikania pre právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach (energetické, dopravné, poisťovacie spoločnosti ...).

6.12.2012

Na osobitný odvod z podnikania pre právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach sa treba pozerať zjednodušene ako na dočasnú extra daň zo zisku. Tak k tomu budú pristupovať aj povinné subjekty, teda tie, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach, ich hospodársky výsledok dosahuje alebo predpokladajú, že dosiahne aspoň 3 mil. eur a zároveň majú povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie.

Každá firma je jedinečná, preto nemožno vopred odhadnúť, aký model optimalizačného riešenie využije. V podstate sa dá očakávať, že okrem obvyklých „klasických" optimalizačných postupov na zníženie daňového zaťaženia, resp. základu dane sa budú snažiť využiť i osobitosti tohto odvodu, ktorými sú jeho dočasnosť (1,5 roka) a nastavené podmienky (výška zisku, jeho pôvod v regulovanom odvetví....). Najväčší priestor na ovplyvnenie finančných tokov s cieľom minimalizovať zisk dosiahnutý na Slovensku umožňuje samozrejme obchodovanie s energetickými komoditami - na burze, od iných sprostredkovateľov, či od výrobcov. Iste sa firmy budú snažiť prostredníctvom transakcií so zahraničnými subjektmi a rôznymi typmi obchodných zmluvných vzťahov „podliezť" 50% hranicu celkových výnosov v regulovaných odvetviach, resp. časť zisku „preliať" mimo regulovaného odvetvia. Keďže sa jedná len o dočasný odvod, budú sa snažiť na potrebnú dobu znížiť hosp. výsledky krátkodobými finančnými operáciami. Treba pamätať i na to, že viac ako široká štruktúra nielen energetických spoločností im v tom tiež bude nápomocná. Mnohé majú toľko dcér, že by bol div, keby ich pri prerozdeľovaní nákladov a výnosov nevyužili.

Pokiaľ viem, podobné sektorové dane boli zavedené v Španielsku, Francúzsku, či Maďarsku a sú s nimi spojené žaloby EK na Súdnom dvore EÚ z dôvodu rozporu s pravidlami EU.

Martinková