Hospodarske noviny, 11.11.2013

 

Hospodárske noviny, 11.11.2013
PODNIKANIE

Môžem si ako majiteľ firmy dať medzi výdavky aj náklady za výrobky, ktoré som nakúpil v rámci tzv. náhradného plnenia z chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí s telesným postihnutím?

Odpovedá:
Jana Martinková, advokátka, Advokátska kancelária Advocatus Martinková s.r.o.

Advokátka Jana Martinková, Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Na túto otázku treba odpovedať obšírnejšie, keďže jednoznačne áno alebo nie sa nedá.
Zamestnávateľ, zamestnávajúci min. 20 zamestnancov, je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti povinný zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím, za predpokladu, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie takýchto občanov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Ak si zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, teda nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Tento odvod je v zmysle ust. §19 ods.3 písm. m) zák. o dani z príjmu daňovým výdavkom.

Pre zamestnávateľa je však za ideálnych podmienok finančne výhodnejšie ako zaplatiť uvedený odvod, zvoliť si náhradné plnenie a to zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie takýchto občanov alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Pri zadávaní zákazky by mal mať však zamestnávateľ (daňovník) na zreteli, že nie každá zákazka, teda tovar, či služba prijatá od chránenej dielne je daňovo uznateľným výdavkom v plnej výške a podľa toho vyberať predmet zákazky. Ak výdavok daňovníka na zadanú zákazku nebol vynaložený v súvislosti s činnosťou daňovníka na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, možno ho uplatniť ako daňový výdavok len do výšky odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.
Alebo inak povedané, ak výdavok daňovníka na zadanú zákazku bol vynaložený v súvislosti s činnosťou daňovníka na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (v prípade chránených dielní pripadá do úvahy zákazky napr. na pracovné odevy, kancelárske pomôcky, pečiatky, grafické práce, reklamu, propagáciu a pod. )a bol preukázateľne vynaložený a zaúčtovaný v účtovníctve, možno ho uplatniť ako daňový výdavok v plnej výške.  Rovnako, ak daňovník (zamestnávateľ) poskytuje zamestnancovi na základe takejto zákazky rekondičné pobyty, rehabilitačné pobyty, kondičné rehabilitácie a preventívnu zdravotnú starostlivosť v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vynaložené náklady sú daňovým výdavkom v plnej výške.

podnikanie, zamestnávanie, hospodárske noviny,  Jana Martinková, advokátka, Advokátska kancelária Advocatus Martinková s.r.o.