hnonline.sk, 1.6.2011

The Arbitration court's decision in favour of Slovakia is not final

http://hnonline.sk/slovensko/c1-51993400-rozhodnutie-arbitrazneho-sudu-v-prospech-slovenska-nie-je-konecne
TASR, 16:28 1. 6. 2011

Arbitration: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Albeit the Slovak republic won the arbitration concerning €750 million in the dispute with HICEE, the Dutch shareholder of health insurance company Dôvera; this decision can be appealed at the relevant court in London.

The reasoning in writing shall be delivered to the legal representatives of both concerned parties- HICEE and the Slovak republic- in the upcoming days. "Desptie this decision being a great success for Slovakia, HICEE can appeal against this decision at the respective court in London; but I believe, with a small chance for success. I see there better chances for HICEE before a domestic court," Jana Martinková of the law office Advocatus Martinková stated today for TASR. She is also dealing with the issue of the health insurance companies' legislation.

The second biggest arbitration with Eureko, the shareholder of health insurance company UNION is presently pending. "Albeit this dispute has the same factual basis, it is not identical. Also the course of the dispute, also concerning the approach chosen from the Slovak side, could have been more diligent. There are however two facts favorable for Slovakia. First, soon the opportunity for the health insurance companies to keep their profit will be implemented once more; second, UNION in the time of effectiveness of the health insurance companies' act, as amended by act no. 530/2007, only shown losses. Therefore, should the arbitrators proceed to deliberate upon the amount of damages, it is possible, that Eureko will  most likely not sue out any damages, or only marginal," the attorney added.

The arbitration court will not anymore be assessing the claim concerning the ban on profit of health insurance companies, presented by the mentioned Dutch shareholder of health insurance company Dôvera, which belongs under the financial group Penta. "The said decision does not mean, that the 2007 health insurance companies' act amendment was right, neither does it mean, that this amendment didn't breach the bilateral treaty between the Netherlands and SR. The Tribunal decided, that the assessing of the dispute between HICEE and SR  does not fall under it's jurisdiction," the PR manager of Penta Group Martin Danko informed the media on May 8.

He claims the dispute concerning damages incurred by the adoption of the said amendment is not finished by this decision. Back then he advised, that the decision of the arbitration tribunal shall be delivered to the company in the upcoming weeks, and the following approach will be decided upon afterwards, after the lawyers have gotten acquainted with it.

"SR won the arbitration. Albeit the claim was refused on the ground of the court's jurisdiction, or based on that the claim of HICEE is not protected by the Investment protection treaty; we are convinced, that we would also win, even if the claim should be further dealt with," said last week the director of the Viennese branch and a partner of the American law firm Skadden, Rainer Wachter. Skadden represented SR.

Legislative change prohibiting health insurance companies from generating profit was introduced in 2008 by the foremer government led by Robert Fico (Smer-SD). Following that, company HICEE in January 2009 sued Slovakia before an international arbitration court, claiming damages in the amount of approximately €0.5 billion, for the frustration of it's investment before the arbitration. The state then refused an extra-judicial settlement agreement.

Constitutional Court SR this January ruled, that the legal norm is not in compliance with the Constitution SR. Government of Iveta Radičová (SDKÚ-DS), which in it's program theses advised a recreation of profit generation under clear rules, reacted with an amendment of the concerned statute. Health insurance companies should so from August be allowed again to create profit; under two conditions. The first one is the compulsory use of the profit for creation of a reserve fund in amount of 20% of the paid basic capital. The second one is creation of technical reserves for the provision of planned healthcare for the insurees on the waiting lists.

 
Rozhodnutie arbitrážneho súdu v prospech Slovenska nie je konečné

http://hnonline.sk/slovensko/c1-51993400-rozhodnutie-arbitrazneho-sudu-v-prospech-slovenska-nie-je-konecne
TASR, 16:28 1. 6. 2011


Aj keď Slovenská republika vyhrala arbitráž o zaplatenie 750 miliónov eur v spore s holandským akcionárom HICEE poisťovne Dôvera, možno sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať na príslušnom súde v Londýne.

Písomné zdôvodnenie by mali advokátske kancelárie oboch sporných strán - HICEE a Slovenskej republiky - dostať v najbližších dňoch. "Napriek tomu, že toto rozhodnutie je pre Slovensko veľkým úspechom, HICEE sa môže proti rozhodnutiu odvolať na príslušnom súde v Londýne, ale myslím si, že s malou pravdepodobnosťou na úspech. Väčšie šance pre HICEE vidím na vnútroštátnom súde," uviedla dnes pre TASR Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, ktorá sa zaoberá aj problematikou legislatívy zdravotných poisťovní.

V súčasnosti prebieha druhá najväčšia arbitráž s Eureko, akcionárom poisťovne UNION. "I keď tento spor má rovnaký skutkový základ, nie je identický. Taktiež priebeh sporu aj s ohľadom na postup zvolený zo slovenskej strany, mohol byť dôslednejší. Pre SR sú však výhodné dve objektívne okolnosti. Prvá, že v najbližšej dobe dôjde k opätovnému zavedeniu možnosti pre zdravotné poisťovne ponechávať si zisk a druhá, že UNION v čase účinnosti zákona o zdravotných poisťovniach v znení novely 530/2007 vykazoval iba stratu. Takže, ak arbitri pristúpia k rozhodovaniu o výške odškodného, je možné, že Eureko nevysúdi s najväčšou pravdepodobnosťou žiadne odškodné, alebo len minimálne," dodala advokátka.

Arbitrážny súd nebude ďalej posudzovať žalobu súvisiacu so zákazom zisku zdravotných poisťovní spomínaného holandského akcionára poisťovne Dôvera, ktorá patrí pod finančnú skupinu Penta. "Uvedené rozhodnutie neznamená, že novela zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007 bola správna, rovnako ako to neznamená, že touto novelou nedošlo k porušeniu bilaterálnej dohody medzi Holandskom a SR. Tribunál rozhodol o tom, že posudzovanie sporu medzi HICEE a SR nespadá pod jeho jurisdikciu," informoval 8. mája médiá PR manažér skupiny Penta Martin Danko.

Spor o náhradu škody spôsobenej prijatím spomínanej novely nie je podľa neho týmto rozhodnutím ukončený. Už vtedy avizoval, že rozhodnutie arbitrážneho tribunálu spoločnosti doručia v najbližších týždňoch a po tom, ako sa s ním oboznámia právnici, rozhodne sa o ďalšom postupe.

"SR vyhrala arbitráž. I keď bola žaloba odmietnutá z dôvodu príslušnosti súdu, respektíve z dôvodu, že nárok HICEE nie je chránený Dohodou o ochrane investícií, sme presvedčení, že by sme vyhrali, i keby sa prípad bol ďalej prerokúval," uviedol minulý týždeň riaditeľ viedenskej pobočky a partner americkej advokátskej spoločnosti Skadden - Rainer Wachter. Skadden zastupoval SR.

Legislatívnu úpravu zakazujúcu zdravotným poisťovniam tvorbu zisku zaviedla od roku 2008 predchádzajúca vláda pod vedením Roberta Fica (Smer-SD). Spoločnosť HICEE následne v januári 2009 zažalovala Slovensko na medzinárodnom arbitrážnom súde, pričom žiadala za zmarenie svojej investície ešte pred arbitrážou odškodné vo výške okolo 0,5 miliardy eur. Štát vtedy výzvu na dohodu o mimosúdnom vyrovnaní odmietol.

Ústavný súd SR v januári tohto roku rozhodol, že právna norma nie je v súlade s Ústavou SR. Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ-DS), ktorá vo svojich programových tézach avizovala obnovenie tvorby zisku za jasne stanovených pravidiel, na to reagovala novelizáciou dotknutého zákona. Zdravotné poisťovne by tak od augusta mali dostať možnosť opätovne tvoriť zisk, a to s dvoma podmienkami. Prvou je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu do výšky 20 percent splateného základného imania. Druhou je tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch.

http://www.monitorujem.sk/ekonomika/733875/rozhodnutie-arbitrazneho-sudu-v-prospech-slovenska-nie-je-konecne
http://www.news.sk/rss/clanok/2011/06/1182379/rozhodnutie-arbitrazneho-sudu-v-prospech-slovenska-nie-je-konecne/
http://www.prestavka.sk/2-39800/SUDY:-Voci-rozhodnutiu-arbitrazneho-sudu-sa-mozno-odvolat.xml