Feminity.sk, 07.3.2011

Žalujte Sociálnu poisťovňu!

Advokátka Jana Martinková
Aneta Paríšková, ale i mnoho ďalších ľudí sa ocitli na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne? Právom alebo len „chybou v systéme“? Ak ste sa tam našli aj vy a máte pocit, že neprávom, v dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková poradí, ako sa môžete brániť.

OTÁZKA: Dobrý deň, ocitol som sa na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne aj napriek tomu, že mám všetky platby v poriadku. Vďaka tomu som prišiel o jednu zákazku. Ako sa môžem brániť?

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam svojich dlžníkov ( fyzické aj právnické osoby), ktorých dlh presahuje 3,23 Eur. Hlavnou motiváciou je vymôcť nedoplatky od povinných subjektov. Nikto nie je rád dlžníkom, no ešte menej poteší, ak sa o tom z verejne prístupného zdroja dozvie verejnosť, vrátane blízkych, priateľov, či obchodných partnerov. Na tento zoznam sa však môžu dostať nielen neplatiči, ale aj osoby, ktoré pravidelne platia odvody, pričom poisťovňa ich platbu správne neidentifikuje ( napr. v dôsledku chyby softvéru poisťovne). Negatívom je, že ak niekto platí, nekontroluje zoznam neplatičov, a tak sa často krát až z blízkeho okolia dozvie, že v takomto zozname figuruje. O to trpkejšie je jeho sklamanie, ak časom zistí , že práve jeho meno v zozname zapríčinilo zmeny v správaní sa jeho okolia k nemu, napr. odradilo obchodných partnerov. Tí predsa nemohli vedieť, že sa nejedná o reálneho dlžníka. Aj keby mala verejnosť pochybnosť o aktuálnosti, či pravdivosti tohto zoznamu, podozrenie voči osobe, ktorej meno sa tam raz objavilo, zostáva. Priebežné odstraňovanie tých dlžníkov, ktorí sociálnej poisťovni preukážu, že nemajú nedoplatky a teda na zoznam nepatria, však nemusí byť postačujúcim satisfakčným prvkom.

Prvým krokom by malo byť požiadať Sociálnu poisťovňu, aby Vás okamžite vymazala zo zoznamu (nie v mesačnej aktualizácii, tá by mala platiť pre dlžníkov, ktorí sa nimi stali z vlastnenej viny a následne dlh uhradili). Tým preukážete, že je pre Vás táto nepravdivá informácia skutočne poškodzujúca a chcete predísť ďalšej potenciálnej škode.  Samozrejme, že poisťovňa bude očakávať Vašu iniciatívu prie preukazovaní, že ste uhradili všetky zákonné platby, neurobí to za Vás. Najlepšia je písomná korešpondencia s poisťovňou, aby ste mali dôkaz pre súd vrátane výzvy na odškodnenie. Následne sa môžete so svojim nárokom o náhradu škody obrátiť na súd, pretože ťažko predpokladať, že by Vám poisťovňa nahradila škodu dobrovoľne, je to štátna inštitúcia, ktorá na to, aby plnila, potrebuje právny titul, najlepšie rozsudok.

V konaní na ochranu osobnosti pre poškodzovanie dobrého mena a cti môžete od poisťovne požadovať nielen ospravedlnenie (ktoré nemusí byť postačujúce), ale aj náhradu nemajetkovej ujmy  v peniazoch. Za zásah do osobnosti fyzickej osoby sa považuje len určité konkrétne správanie subjektu zásahu a v rámci neho jeho písomný alebo ústny prejav (v danom prípade verejne prístupný zoznam dlžníkov), ak takýto prejav vzhľadom na všetky okolnosti bol objektívne spôsobilý zasiahnuť do chránených práv. Údaj o tom, že si čestný a bezúhonný človek neplní odvodovú povinnosti, teda je dlžníkom, je bezpochyby difamujúcej povahy. Súd bude v tomto konaní skúmať pravdivosť údajov o skutočnostiach tvrdených v danom písomnom prejave (zozname) a okolnosti, ktoré by mohli vylúčiť tvrdenú neoprávnenosť zásahu do občianskej cti a dobrého mena (dôvodom vylučujúcim neoprávnenosť zásahu je spravidla skutočnosť, že difamujúce tvrdenie je pravdivé). Pravdivosť údajov v zozname bude musieť preukazovať poisťovňa.

Ak Vám však v dôsledku protiprávneho konania poisťovne bola spôsobená aj majetková škoda, môžete žiadať aj náhradu škody v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu a ustanovení o spôsobe a rozsahu náhrady škody. Tu dôkazné bremeno nesiete výlučne Vy. Musíte vedieť preukázať, že v príčinnej súvislosti s nepravdivými údajmi v zozname s Vami nebol uzatvorený uvedený obchodný kontrakt. V tejto súvislosti musíte preukázať aj rozsah škody – teda hodnotu plnenia, o ktoré ste bol v dôsledku porušenia práva zo strany poisťovne ukrátený. Pritom máte právo na náhradu všetkých očakávaných čistých príjmov, ktoré by ste získal, ak by nedošlo k zverejneniu nepravdivej informácie, tzn., že v dôsledku náhrady škody by ste sa mali dostať do rovnakého finančného postavenia, v akom by ste boli v prípade, ak by bola zmluva uzavretá.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Foto: Peter Frolo
Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/855308/rucitelia-pozor-na-zmenky?obrazok_id=302470
http://feminity.zoznam.sk/g/855308/rucitelia-pozor-na-zmenky?obrazok_id=302472
http://feminity.zoznam.sk/g/855308/rucitelia-pozor-na-zmenky?obrazok_id=305420