Hospodárske noviny, 10.5.2011

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Penta is paying for it's own decision
http://hnonline.sk/slovensko/c1-51808870-pente-sa-vypomstilo-vlastne-rozhodnutie
Financial group Penta, which owns the health insurance company Dôvera is paying for it's own decision. The step, by which it's tried to protect it's domestic investment, that is to transfer the shares in the insurance company to a foreign owner, didn't work out.
In the dispute before an arbitration court, the financiers encountered a problem with the majority owner of the insurance company – a Slovak joint stock company Dôvera Holding. That remained to be a link between the insurance company registered in Slovakia and the Dutch shareholder, company HICEE.

A fuse against ban on profit
Due to the Slovak joint stock company the arbitration court can not assess, whether there was a breach of the bilateral treaty between the Netherlands and Slovakia, as the direct shareholder of the insurance company is not the Dutch company. "The Tribunal ruled that the assessment of the dispute between HICEE and the Slovak republic does not fall within it's jurisdiction," stated for the shareholder the spokesman of Penta, Martin Danko.
Their following approach is dependent on the decision of the court. The official standpoint from the Hague is not known yet. The involved parties were only informed about the outcome orally yet. "The arbitration court probably decided, that it was a prohibited speculative investment," thinks attorney Jana Martinková, who is dealing with the issue.
She thinks the entry of the Dutch company HICEE into Dôvera in 2006 was prepared by Penta as a fuse even before the adoption of an amendment prohibiting the profit from the health insurance companies. It thereby took advantage of a very broadly and liberally conceived bilateral treaty of Slovakia and the Netherlands, which protects foreign investment in a very above the standard manner. The Ministry of Finance as the other party to the dispute welcomes the decision of the arbitration court. "This is now the third arbitration dispute that Slovakia has actually won," the spokesman of the Ministry of Finance, Martin Jaroš commented on the present progresss.

The fight is not won yet
Even despite this win, the fight with Penta is not over for Slovakia yet. According to our information, the shareholders of Dôvera are claiming damages also before Slovak courts, and that in the same amount as before the arbitration court - €750 million. The shareholders have filed a lawsuit to the first Bratislava county court as soon as January last year. The dispute, adjourned due to the deliberation of the Constitutional Court, will now proceed.
The proceedings will, according to the spokesman Pavol Adamčiak, be held on October 17. According to our findings, the finance department has an even greater fear of the proceedings before a Slovak court, due to the decision of the Slovak Constitutional Court, which has already declared the insurance companies right and ordered the Act to be amended.
That has been already done by the government, which passed an amendment following which the health insurance companies will since August under certain condition will once more be allowed to partially create profit. The amendment will now be deliberated upon by the MPs.
The controversial statute from the Robert Fico's government however still can cause the state problems behind the borders also despite the refusal of the Dôvera dispute. The arbitration with shareholder of insurance company Union, Eureko is still in the game. They are also using a bilateral treaty like Penta, but the advancement in their case is different;  as the shareholder is directly a Dutch company. "In the case of Eureko v. the Slovak republic the arbitration court decided that it is in it's jurisdiction to deal with the claim," confirmed to us yesterday the spokesman of an international company registered in the Netherlands, Bert Rensen. Eureko wants to sue Slovakia for approximately €160 million. Also in this dispute will the Minsitry according to Jaroš do everything necessary for the "interest of the citizens" to be taken into account and "for the public resources to be protected."
 
Pente sa vypomstilo vlastné rozhodnutie
http://hnonline.sk/slovensko/c1-51808870-pente-sa-vypomstilo-vlastne-rozhodnutie
Finančná skupina Penta, ktorá je vlastníkom zdravotnej poisťovne Dôvera, zrejme doplatila na svoje vlastné rozhodnutie. Krok, ktorým sa pokúsila ochrániť svoju domácu investíciu, a to preniesť akcie poisťovne na zahraničného majiteľa, sa im nevydaril.
V spore na arbitrážnom súde sa finančníkom totiž vypomstil majoritný vlastník poisťovne – slovenská akciovka Dôvera Holding. Tú ponechali ako medzičlánok medzi poisťovňou registrovanou na Slovensku a holandským akcionárom, spoločnosťou HICEE.

Poistka pred zákazom zisku
Kvôli slovenskej akciovke arbitrážny súd nemôže posúdiť, či došlo k porušeniu bilaterálnej dohody medzi Holandskom a Slovenskom, keďže priamym akcionárom poisťovne nie je holandská spoločnosť. „Tribunál rozhodol o tom, že posudzovanie sporu medzi HICEE a Slovenskou republikou nespadá pod jeho jurisdikciu,“ skonštatoval za akcionára hovorca Penty Martin Danko.
Ich ďalší postup bude závisieť od rozhodnutia súdu. Oficiálne stanovisko z Haagu zatiaľ nie je známe. O výsledku boli zainteresované strany informované iba ústne. „Arbitrážny súd to zrejme vyhodnotil tak, že šlo o neprípustnú špekulatívnu investíciu,“ predpokladá advokátka Jana Martinková, ktorá sa problematikou zaoberá.
Vstup holandskej spoločnosti HICEE do Dôvery pripravila podľa nej Penta v roku 2006 zrejme ako poistku ešte pred prijatím novely zakazujúcej zisk zdravotným poisťovniam. Využila pritom veľmi široko a liberálne koncipovanú bilaterálnu dohodu Slovenska s Holandskom, ktorá nadštandardne ochraňuje zahraničné investície. Ministerstvo financií ako druhá strana sporu rozhodnutie arbitrážneho súdu víta. „Je to už tretí arbitrážny spor, ktorý Slovensko v podstate vyhralo,“ reagoval na aktuálny vývoj hovorca ministerstva financií Martin Jaroš.

Dobojované ešte nie je
Aj napriek tejto výhre Slovensko zatiaľ nemá s Pentou dobojované. Podľa našich informácií totiž akcionári Dôvery žiadajú odškodné i pred slovenskými súdmi, a to v rovnakej výške ako na arbitrážnom súde – 750 miliónov eur. Akcionári podali žalobu na prvý okresný bratislavský súd už vlani v januári. Spor, ktorý bol prerušený kvôli rozhodovaniu Ústavného súdu, bude teraz pokračovať.

Pojednávanie sa podľa informácie hovorcu Pavla Adamčiaka uskutoční 17. októbra. Z konania pred slovenským súdom má rezort financií podľa našich zistení dokonca väčšie obavy, vzhľadom na to, že slovenský Ústavný súd sa už priklonil na stranu poisťovní a sporný zákon prikázal zmeniť.

To už vláda spravila a schválila novelu, podľa ktorej budú môcť zdravotné poisťovne od augusta za určitých podmienok opäť čiastočne tvoriť zisk. O zmene zákona budú teraz rozhodovať poslanci.

Kontroverzný zákon z dielne vlády Roberta Fica však ešte môže štátu spôsobiť problémy za hranicami aj napriek odmietnutiu sporu s Dôverou. V hre je totiž stále arbitráž s akcionárom poisťovne Union, Eurekom. Aj oni sa odvolávajú na bilaterálnu zmluvu ako Penta, v ich prípade je však vývoj iný, keďže akcionárom je priamo holandská firma. „V prípade Eureko verzus Slovenská republika arbitrážny súd rozhodol, že je v jeho súdnej právomoci sa žalobou zaoberať,“ potvrdil nám včera hovorca medzinárodnej spoločnosti registrovanej v Holandsku Bert Rensen. Eureko chce od Slovenska vysúdiť asi 160 miliónov eur. Aj v tomto spore spraví podľa Jaroša rezort všetko pre to, aby sa „prihliadalo na záujmy občanov a ochránili sa verejné zdroje“.