HN poradna 29.1.2014

 

Podklady pre článok uverejnený v Hospodárskych novinách 29.1.2014 Odpovede na otázky Hospodárskych novín vypracovala
Advokátska kancelária Advocatus Martinková s.r.o.
Jana Martinková, advokátka


Zamestnanci musia do 15. februára podpísať žiadosť o ročné zúčtovanie dane. V praxi sa však môže stať, že mu zamestnávateľ odmietne ročné zúčtovanie urobiť. Čo by mal zamestnanec urobiť z právnej stránky, keďže je to zo zákona povinnosť firmy?

Najvhodnejšie by bolo, aby si zamestnanec nechal svoju žiadosť o ročné zúčtovanie zamestnávateľom potvrdiť. V prípade odmietnutia, si vyžiadať odôvodnenie a poučiť zamestnávateľa, že je to jeho zákonná povinnosť, ktorej nesplnenie je sankcionované. Ak nedôjde k náprave, môže zamestnanec túto skutočnosť ohlásiť daňovému úradu (správcovi dane), ktorý potom voči zamestnávateľovi bude postupovať v zmysle § 38 Zákona o dani z príjmov, t.j. ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky zákonné podmienky, uloží mu pokutu najmenej 15 eur za každého takéhoto zamestnanca.
Zamestnanec môže postupovať i tak, že si na základe potvrdenia o príjme od zamestnávateľa podá daňové priznanie sám.

 

Ako má postupovať zamestnanec, ak mu firma odmietne vystaviť napríklad potvrdenie o príjme, pokiaľ si chce robiť daňové priznanie sám?

  1. Môže to nahlásiť správcovi dane, rovnako ako v prípade, ak zamestnávateľ neurobí ročné zúčtovanie dane na žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľovi totiž hrozia tie isté sankcie od správcu dane aj v prípade, ak nevystavil a v zákonnej lehote nedoručil napr.  doklad o ročnom zúčtovaní, ktorý doručí tiež zamestnancovi alebo potvrdenie o príjme (potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti ).
  2. Aj v takomto prípade, teda bez potvrdenia o príjme, musí zamestnanec podať daňové priznanie a to na podklade jeho mesačných výplatných pások, pričom do daňového priznania zahrnie súčet všetkých týmto spôsobom zdokladovaných príjmov. Súčasne je vhodné priložiť vyhlásenie zamestnanca, z akého dôvodu nemá od zamestnávateľa (spolu s presnou identifikáciou zamestnávateľa) potvrdenie o zdaniteľných príjmov.

 

Čo by mal urobiť zamestnanec, ktorý pracoval v minulom roku vo firme, ktorá zanikla alebo je v konkurze?
Zamestnanec môže požiadať správcu konkurznej podstaty o:
vystavenie dokladu o súhrnných údajoch rozhodujúcich na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň a dane a na priznanie daňového bonusu alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, s údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku, alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania a potvrdenie o zaplatení dane na účely použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. V prípade, že to správca KP neurobí, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý mu hrozia sankcie v zmysle ust. § 154 ods. 1 písm.  j) daňového poriadku a ak nevykoná ročné zúčtovanie, hrozia mu sankcie rovnako ako zamestnávateľovi (viď. prvá otázka).

Ak si zamestnanec neurobí DP včas alebo riadne, môže za to dostať aj nemalú pokutu.
Zodpovednosti za správny delikt sa môže zamestnanec zbaviť, ak  preukáže, že k nesplneniu povinnosti došlo zo závažných zdravotných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohol svojim konaním ovplyvniť.