Báječná žena, Mama Servis, 3.3.2014

 

Báječná žena, číslo 10, 3.3.2014:

MAMA SERVIS: Exmanžel mi neplatí na dcéru

Vy máte rodičovský problém, my nájdeme riešenie.

Som rozvedená. Bývalý manžel mi neplatí na dcéru výživné, je nezamestnaný. Už som aj podala na súd oznámenie, že mi neplatí. Má právo sa aj za takýchto okolností stretávať s našou dcérou? Nijako mi na ňu neprispieva.
Katarína, Bratislava

Radí Jana Martinková, advokátka, Advokátska kancelária Advocatus Martinková s.r.o., Bratislava
Keďže ste rozvedená, budem vychádzať z toho, že styk dieťaťa s otcom po rozvode, ako i výška výživného boli upravené súdnym rozhodnutím. Vás zaujíma, či môžete uprieť právo otcovi stretávať sa s dcérou preto, že neplatí výživné. Moja odpoveď je nie. 

Dieťa má právo na otca
Starostlivosť a výchova detí je právom rodičov a možno ho obmedziť len rozhodnutím súdu, a to len v nevyhnutných prípadoch, napríklad pri zneužívaní, alebo zanedbávaní dieťaťa, a vždy len v záujme dieťaťa.  I keď to tak vzhľadom na spôsob života vášho exmanžela takto nevidíte, každé dieťa má právo na udržiavanie kontaktu a zachovanie vzťahu s oboma rodičmi. Takže neplatenie výživného nie je samo o sebe dôvodom na zamedzenie styku s tým rodičom, ktorý si vyživovaciu povinnosť neplní, napríklad pre nezamestnanosť, ale o dieťa prejavuje záujem.
Na základe obmedzených, vami uvedených informácií, nie je možné zhodnotiť, či vo vašej situácii neexistujú aj iné okolnosti, ktoré by odôvodňovali, aby súd nanovo rozhodol o úprave styku otca s dieťaťom, respektíve o obmedzení, či zakázaní tohto styku. Kým súd nevydá nové rozhodnutie, respektíve predbežné opatrenie, no na základe iných okolností, nielen pre neplatenie výživného, bude mať váš manžel i naďalej právo sa v stýkať so svojou dcérou v súlade s rozhodnutím súdu, v ktorom mu súd toto právo styku určil. Ak by ste sa predsa len rozhodli, styk s dcérou otcovi uprieť, mohol by si ho vymôcť i súdnou cestou. 

3x ako vymôcť výživné
Právny poriadok vám priznáva možnosti, ako sa domôcť nezaplateného výživného: 
1 Jednou z možností je cestou súdneho exekútora na základe už vydaného právoplatného rozhodnutia súdu o výške výživného a to podaním návrhu na výkon exekúcie v zmysle Exekučného poriadku. Ak váš ex-manžel dobrovoľne nezaplatí dlžné výživné, súdny exekútor bude môcť siahnuť na jeho majetok, napríklad na bankový účet, hnuteľné i nehnuteľné veci, prípadne i vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu, čo mnohých motivuje zaplatiť. 

2 Navyše ak podáte návrh na vykonanie exekúcie a váš exmanžel ani po troch mesiacoch od začatia exekúcie nezačne platiť dlžné výživné, vzniká vám, po splnení zákonných podmienok, nárok na náhradné výživné a za týmto účelom sa môžete obrátiť so žiadosťou na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v zmysle Zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

3 Taktiež máte možnosť podať trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy v zmysle § 207 Trestného zákona v prípade, ak by otec dieťaťa neplnil výživné aspoň 3 mesiace počas dvoch rokov, hoci i z nedbanlivosti. I keď výživné od exmanžela touto cestou priamo nevymôžete, oprávnene podaným trestným oznámením bude mať váš ex-manžel v dôsledku hrozby trestnoprávneho postihu silnú motiváciu prostriedky na výživné získať a i v budúcnosti riadne platiť. Ak sa takéhoto radikálneho postupu obávate, dodávam, že trestnosť takéhoto činu zanikne, teda nebude predstavovať pre Vášho exmanžela trestno-právny postih, ak zaplatí dlžné výživné skôr ako sa trestný súd odoberie na záverečnú poradu, za predpokladu, že nezaplatením výživného neboli spojené trvalé nepriaznivé následky. Podanie trestného oznámenia a podanie návrhu na výkon exekúcie môžete urobiť i súčasne.

322-Báječná žena, Mama servis, advokátka Jana Martinková


322-Báječná žena, Mama servis, advokátka Jana Martinková, Advocatus Martinková s.r.o.