Hospodárske noviny, 3.12.2012

Hospodárske noviny, 3.12.2012, Príloha Podnikanie

Čo očakávate od nových pravidiel pre živnostníkov, ktoré začnú platiť od januára 2013?

Jana Martinková, advokátka, kancelária Advocatus Martinková (autorizovaná verzia)

Ktorú zmenu(y) považujete za pozitívnu(e) a prečo?

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o., Hospodárske noviny, Čo očakávate od nových pravidiel pre živnostníkov
Ak nehovoríme o všetkých opatreniach štátu na ozdravenie verejných financií, ale len o tých týkajúcich sa živnostníkov, nie toho veľa, čo by sa mohlo hrdiť prívlastkom pozitívna zmena. Objektívne však považujem za spravodlivú zmenu ohľadne obmedzenia paušálnych výdavkov na mesačné maximum 420 eur (resp. ročné maximum 5 040 eur) , i keď z pohľadu živnostníka je to citeľný zásah. Paušálne výdavky v doterajšej forme vytvárali veľký priestor špekulácie pre tých, ktorí nemali reálne podnikateľské výdavky. Napriek tomu mali z môjho pohľadu nie celkom oprávnenú  výhodu odrátať si z daní vysokú fiktívnu položku a ako bonus navyše ušetrili aj náklady na  vedenie účtovníctva. Naproti tomu iní podnikatelia museli o každú výdavkovú položku „bojovať“ s mašinériou daňových úradníkov. Čiastočne a z určitého uhla pohľadu by som aj nevyhnutnosť bezhotovostných platieb nad limit 5000 Eur označila za pozitívum. Táto zmena by mohla byť prínosom pri verifikácii platieb v obchodnom styku a zamedzila by fiktívnemu prelievaniu finančných prostriedkov vo veľkom rozsahu. Prehľadnosť a verifikovateľnosť realizovaných platieb je dôležitá v daňovom i trestnom konaní. Otázkou len zostáva, či v slovenských podmienkach bude slúžiť svojmu účelu.

Ktorú(é) za negatívnu(e) z pohľadu živnostníka (podnikateľa) a prečo túto zmenu takto hodnotíte? 

Najvýznamnejším negatívom je logicky zvýšenie ich daňového a odvodového zaťaženia. Postavenie živnostníka je v spoločnosti iné ako postavenie zamestnanca. Každý deň bojuje o prácu, nemá zamestnanecké istoty a z tohto pohľadu je neadekvátne, aby jeho odvodové povinnosti boli vzájomne porovnateľné. Mnohí sa stali živnostníkmi práve v dôsledku neuspokojivej ekonomickej situácie a nedostatku pracovných možností. Nechceli sa zaradiť k vrstve, ktorá si urobila živobytie zo sociálnych dávok. Samozrejme, že sa našli aj takí, ktorí doteraz výhodný odvodový systém zneužívali, ale v tomto prípade by mohli byť postačujúce nevyhnutné zmeny zákonníka práce a riziko potenciálnych nízkych dôchodkov živnostníkov by mohlo byť eliminované zavedením minimálneho sociálneho odvodu na zabezpečenie minimálneho dôchodku.

Čo si celkovo myslíte o zmenách, ktoré od 1. jan. 2013 čakajú SZČO? Môžete vypichnúť niečo zaujímavé ?

Celkovo zmeny týkajúce sa SZČO považujem za neúčelnú diskrimináciu poctivých podnikateľských subjektov. Štát chce eliminovať legitímnu daňovú optimalizáciu, pretože nevie alebo len citeľne nerieši skutočný problém štátneho rozpočtu (nesprávne a drahé politické rozhodnutia, neefektivita štátnej správy a vynakladania štátnych prostriedkov okrem iného aj na nesystémové stimuly a dotácie) a slovenskej ekonomiky ( daňové úniky a nekalé podnikanie) a s tým súvisiaci právny stav. K určitým legislatívnym zmenám v tejto oblasti síce došlo, samozrejme len smerom k subjektom súkromného práva, ale len čas ukáže, do akej miery neboli formálne a či sa budú uplatňovať celoplošne alebo len na bezvýznamné prípady. Ak by štát veril, že prijaté legislatívne zmeny proti daňovým únikom a podvodom prinesú želaný efekt, nemusel by zdevastovaný verejný rozpočet liečiť tým najjednoduchším, ale z hľadiska fungovania slovenskej podnikateľskej mentality aj najrizikovejším spôsobom – zvyšovaním daňového zaťaženia poctivých podnikateľov, ale naopak mohol by si dovoliť dane a odvody znížiť. Je veľký predpoklad, že zvýšením zaťaženia živnostníkov sa tí s vyšším príjmom budú transformovať na jednoosobové s.r.o., ktoré však v mnohých prípadoch pre štát a iných podnikateľov môžu predstavovať ďalšie riziká. Ten koho zvýšené daňové a odvodové zaťaženie skutočne trápi, sú tí ktorí si daňové a odvodové povinnosti plnili a plnia. Smutné je, že táto časť podnikateľov bude znášať negatívne dôsledky nekalého konania zvyšnej časti tzv. podnikateľov, napriek tomu, že štát neurobil nič, aby im poskytol ochranu napr. vo forme kvalifikovanejšieho výkonu zákonných povinností orgánov verejnej moci, reálnych možností dôslednejšieho uplatňovania existujúcich právnych inštitútov bez ich deformácie zdĺhavými a nepredvídateľnými súdnymi rozhodnutiami.

 http://hnporadna.hnonline.sk/c1-58872830-anketa


Hospodárske noviny, Čo očakávate od nových pravidiel pre živnostníkov