Feminity.sk, 15.8.2011 EN

Sexual orientation is not an obstacle for adoption

Sexual orientation: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Today your questions in the legal advisory service will be answered by attorney Jana Martiková (36) of the law office Advocatus Martinková s.r.o.  You will find out, that a sexual orientation is not an obstacle within adoption.

 QUESTION: Hello, I'm a single woman, I don't have a boyfriend, but I very much long to have a child.  I live alone, but I make enough money to support myself and the child.  How could I adopt a child without a husband?  Could my sexual orientation pose a problem?  Will I be asked about that?  What would I need to go through?

 The Family Act foresees mainly acquirement by spouses, i.e. a joint acquirement or one from the side of one of the spouses, who lives with the parent of the child in a marriage;  or from the side of the bereaved spouse after the parent or acquirer of a juvenile child.  However in special cases, should the adoption be in the interest of the child, the statute allows also adoption of the child by a single person.  The legislator therefore obviously realizes, that also an incomplete family created by a man or a woman with a child is for the universal development of the adopted child better than an institutional care.

 

In the first phase pf the process of acquirement of a juvenile you will have to request an inscription into the list of applicants for adoption.  Custodian of records of such applications is and the list of applicants is the determined body of the social and legal protection of children and social care (the Central Office of Labor, Social Affairs and Family and the Offices of Labor, Social Affairs and Family).  In the application, you will need to provide your personal data- name, surname, date and place of birth, permanent residence, birth number;  furthermore data needed to issue an excerpt from your criminal records, i.e. the personal data of your parents.  You will need to append a filled in questionnaire, report on your health state and a proof of your financial status for the sake of proving an adequate material basis for the fulfillment of the economical-supporting function of the family.  A social worker will then further personally inspect your living, family and social conditions;  also a standpoint on the way of life of yours and of your family will be requested form the municipality.

 

Following that, you will undergo a preparation, which is a prerequisite for the decision of the body of social and legal protection of children and social care that you will be incorporated into the list of applicants.  The sexual orientation of the applicant is not an evaluated criterion and therefore it should neither be a ground for dismissal of an application for inscription into the list.  The following step is a mediation of a contact with the particular child, with an opportunity to constitute a personal relation with them and finally the first meeting with the child, after which you will be able to submit to a court a motion for the adoption of the child.  The adoption itself is therefore decided upon by a court based on the motion of the adoptive parent, only after you have had the child in your care for nine months.  The court will asses, whether you are a person with legal capacity in full extent, who is fit for the adoption mainly concerning the health, personal, moral aspects, whether you are in the list of applicants for adoption and whether you by the way of your life and the way of life of the persons sharing a household with you do ensure, that the adoption will be in the interest of the juvenile child.  An adequate age difference between the child and the adopting parent is also being assessed, as well as whether the health state of the child and the adopting parents is not in contradiction to the purpose of the adoption.

 

Should a court dismiss the motion for adoption based on the sexual orientation of the petitioner and these would turn to the European Court of Human Rights (ECHR), there is a strong assumption that they would be successful.  ECHR has already dealt with similar cases and state a breach of the rights of the homosexual adoption parent, in particular of the right for personal and family life and a breach of the prohibition of discrimination.

 We have already dealt with the topic of civil partnership in the past:

"Civil partnership v. Christianity"

 The most famous gays and lesbians (editor's note )

Fairytale-writer Hans Christian Andersen, actresses Marlene Dietrich, Jodie Foster, Portia De Rossi, Ellen DeGeneres, US Army colonel Dr. Margarethe Cammermeyer, Elton John, Boy George, Freddie Mercury, Andy Warhol, Gianni Versace, poet Ján Smrek, Jimmy Sommerville, George Michael, Aneta Langerová, Martina Navrátilová, Sergei Yesenin and Nikolai Gogol.

 Sexuálna orientácia nie je prekážkou adopcie

Dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, že sexuálna orientácia nie je prekážkou pri adopcii.

OTÁZKA: Dobrý deň, som slobodná, nemám ani priateľa, ale veľmi túžim po dieťati. Žijem sama, ale zarábam dosť na to, aby som uživila seba i dieťa. Ako by  som si mohla adoptovať dieťa i bez manžela? Mohol by byť problém v mojej sexuálnej orientácii? Budú sa ma na to pýtať? Čo by som musela podstúpiť?

Zákon o rodine predpokladá v hlavnej miere osvojenie manželmi, teda osvojenie spoločné  alebo osvojenie zo strany jedného z manželov, ktorý žije s rodičom dieťaťa v manželstve, alebo zo strany pozostalého manžela po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Avšak vo výnimočných prípadoch, ak by osvojenie bolo v záujme dieťaťa zákon umožňuje aj osvojenie dieťaťaosamelou osobou. Zákonodarca si teda evidentne uvedomuje, že aj nekompletná rodina tvorená mužom alebo ženou s dieťaťom, je pre všestranný vývoj osvojeného dieťa priaznivejšia ako ústavná výchova.

 

V prvej fáze procesu osvojenia maloletého musíte požiadať o zápis do zoznamu žiadateľov o osvojenie. Evidenciu  týchto žiadostí a zoznam žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny). V žiadosti budete musieť uviesť Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, ďalej údaje potrebné na vydanie odpisu z registra trestov t.j. osobné údaje Vašich rodičov. Budete musieť priložiť vyplnený dotazník, správu o zdravotnom stave a doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny. Sociálny pracovník bude ďalej osobne prešetrovať Vaše bytové, rodinné a sociálne pomery  a od obce si vyžiadajú vyjadrenie o Vašom spôsobe života a Vašej rodiny . 

 

Následne podstúpite prípravu, čo je predpokladom na to, aby Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodol o tom, že budete do zoznamu žiadateľov zapísaná. Sexuálna orientácia žiadateľa nie je posudzovaným kritériom a preto by ani nemala byť dôvodom na zamietnutie žiadosti o zápis do zoznamu. Nasledujúcim krokom je sprostredkovanie kontaktu s konkrétnym dieťaťom, s možnosťou nadviazať s ním osobný vzťah  a napokon  prvé stretnutie s dieťaťom, po ktorom môžete podať návrh na súd na zverenie dieťaťa.O samotnom osvojení teda rozhoduje súd na návrh osvojiteľa, ale  až potom ako budete mať dieťa najmenej 9 mesiacov v starostlivosti. Súd bude skúmať, či ste osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá má pre osvojenie osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné, morálne, ste zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie a či spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s Vami žijú v domácnosti, zaručujete, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Skúma sa aj primeraný vekový rozdiel medzi osvojencom a osvojiteľom a či zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov nie je v rozpore s účelom osvojenia.

 

Ak by súd osvojenie zamietol z dôvodu sexuálnej orientácie osvojiteľaa tento by sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) je veľký predpoklad, že by bol úspešný. ESĽP už podobné spory riešil a konštatoval porušenie práv homosexuálneho osvojiteľa, konkrétnepráva na súkromný a rodinný život a porušenie zákazu diskriminácie.

 

 

 

Téme registrovaného partnerstva sme sa venovali v už aj v minulosti:

„Registrované partnerstvo versus kresťanstvo“

 

 

Najznámejší gayovia a lesbičky (poznámka redakcie):

Rozprávkar - spisovateľ Hans Christian Andersen, herečky Marlene Dietrich, Jodie Foster, Portia De Rossi, Ellen De Generes, plukovníčka americkej armády Dr. Margarether Commermeyer, Elton John, Boy George, Fredie Mercury, Andy Warhol, Gianni Versace, básnik Ján Smrek, Jimmy Sommervill, George Michael, Aneta Langerová, Martina Navrátilová, Sergej Jesenin a Nikolaj Gogoľ