HNONLINE 24.01.2011

hnonline.skHealth insurance: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.

Profits of health insurance companies: The final decision will be taken by the Constitutional Court
Should the Constitutional Court at its public meeting on Wednesday, January 26 rule that there is a discrepancy between the contested provisions of the act on health insurance companies regarding the restrictions of profit and the articles of the Constitution of the Slovak republic, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the EC Treaty, these provision will be rendered void.

Within six months, the Ministry of Health is required to reconcile any incongruencies with both the Slovak Constitution and international treaties. "If this does not occur, the provisions will expire.", says attorney Jana Martinková. According to her, the ongoing arbitration dispute regarding the health insurance company profits is derived from the same legislative changes that will be decided by the Constitutional Court in two days.

"The claimants are separate entities with different demands and diverse origins. Furthermore, their assessment will also be governed by other bilateral agreements. Thus it is impossible to say that the ruling of unconstitutionality before the Constitutional Court will necessarily have a negative impact on arbitrations. There still exists some leeway for positive effects. If the income insurance act is amended, the trust continuously stored in insurance companies can be used to pay their shareholders, thereby annulling their claims against the Slovak Republic.

Consequently, they are not entitled to any compensation in the HICEE abitration dispute. A similar development could occur in the Eureko arbitration, which indicates their effort towards a possible agreement. As a Eureko spokesman recently confirmed: "Eureko is prepared to discuss the settlement of arbitration, as soon as the Slovak Republic resumes the business environment for health insurance companies to 2004 standards."

"It is possible for the arbitration of HICEE versus the Slovak Republic to be decided independently of Constitutional Court’s decisions. Since it is a matter of indirect investment, which may not be covered by bilateral agreements, the ruling could occur even before the arbitrators proceed to the merits of the case. If this occurs, the claimant would have to sue the Slovak Republic and the Slovak courts and their right to compensation would, in accordance with the annual report of the insurance company, be narrowed from a potential €750 million to roughly €40 million," Martinková told TASR, responding to what compensation could be expected in the largest ongoing arbitration dispute.

"After the government committed to enable healthcare insurance companies to profit only under very specific conditions, I was surprised that they failed to do so in the first amendment to the broader health laws, which was presented to the parliament in September 2010. Perhaps they have simply chosen the easier way out by waiting for the ruling of the Constitutional Court, and seeing whether they have the same expectations as me. With time taken into consideration, continued non-compliance with the policies allows an option for significantly higher compensation," she added.

Martinková says that, "there are strong arguments for the contested income restriction provisions to be in line with the Constitution of the Slovak Republic. For example, mandatory charges are considered a public resource, and just like taxes their amount is to be determined by law. As a direct result, they absolutely cannot be property of a private party. Public health insurances are not enterprises and remain unaffected by the rules of economic competition. "

"The Constitutional Court, however, will have to deal with potential retroactivity, the proportionality of interference with property rights, and principles of legal certainty. All of which are weaknesses of the 2007 amendment. In such a collision of the fundamental rights of citizens and the rights of shareholders, I wouldn't be surprised if the Constitutional Court would veer favorably towards the shareholders. Personally, I expect a ruling of unconstitutionality.", Martinková concluded.


Zisky zdravotných poisťovní: Definitívu vysloví ústavný súd
V prípade, že Ústavný súd (ÚS) SR na svojom verejnom zasadnutí v stredu 26. januára rozhodne tak, že medzi napadnutými ustanoveniami zákona o zdravotných poisťovniach týkajúcich sa obmedzenia zisku je nesúlad s článkami Ústavy SR, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmluvy o založení ES, strácajú tieto ustanovenia účinnosť.

Ministerstvo zdravotníctva je do šiestich mesiacov povinné zosúladiť ich s ústavou a s medzinárodnými zmluvami. Ak sa tak nestane, stratia platnosť," objasnila pre TASR advokátka Jana Martinková. Podľa nej sú prebiehajúce arbitrážne spory ohľadom zisku zdravotných poisťovní odvodené od tej istej legislatívnej zmeny, o akej bude rozhodovať o dva dni ÚS.

"Žalobcovia sú rôzne subjekty s rôznymi nárokmi, s rôznym pôvodom investícií a ich posudzovanie sa spravuje inými bilaterálnymi dohodami. V zásade však nemožno povedať, že nález ÚS o protiústavnosti by mal mať nevyhnutne negatívny vplyv na arbitráže. Môže mať dokonca pozitívny vplyv. Ak sa na základe takéhoto nálezu novelizuje zákon, zisk poisťovne, napr. Dôvery, ktorý je za posledné roky stále uložený v poisťovni, sa bude môcť vyplatiť akcionárom a ich nároky voči SR budú nulové. Teda, v arbitrážnom spore HICEE nemusia dostať žiadne odškodné. Podobný vývoj by mohol byť aj v arbitráži Eureko, čo potvrdzuje ich snahu o možnú dohodu. Hovorca Eureka sa nedávno vyjadril: "Eureko je pripravené diskutovať o urovnaní arbitráže, hneď ako SR obnoví podnikateľské prostredie pre zdravotné poisťovne na úroveň z roka 2004".

"Arbitráž HICEE verzus SR by sa nezávisle od rozhodnutia ÚS SR mohla skončiť ešte skôr, ako arbitri pristúpia k meritu veci, keďže ide o nepriamu investíciu, ktorá nemusí byť krytá bilaterálnou dohodou. V takom prípade by žalobca musel SR žalovať na slovenskom súde a jeho nárok na odškodnenie by sa s ohľadom na výročné správy poisťovne zúžil z potenciálnych 750 miliónov eur na cca 40 miliónov eur," odpovedala Martinková na otázku TASR, aké odškodné by predpokladala v najväčšom arbitrážnom spore.

"Po tom, ako sa vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala umožniť zdravotným poisťovniam tvorbu zisku za presne stanovených podmienok, ma prekvapilo, že tak neurobila pri prvej rozsiahlejšej novele zdravotných zákonov, ktorú v septembri minulého roka predložila do parlamentu. Možno si len zvolila tú jednoduchšiu cestu, počkať na nález Ústavného súdu, ak majú rovnaké očakávanie ako ja. V dôsledku nesplnenia programového vyhlásenia sa z hľadiska času zdravotným poisťovniam rozširuje priestor na možné vyššie odškodné, povedala ďalej.

Martinková sa domnieva, že "sú silné argumenty na to, aby napadnuté ustanovenia o obmedzení zisku boli v súlade s Ústavou SR. Napríklad, že povinné odvody sú súčasťou verejných zdrojov, rovnako ako dane ich výšku stanovuje zákon, preto nemôžu byť majetkom súkromných subjektov, že zdravotné poisťovne vo verejnom poistení nie sú podnikmi, na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže".

"ÚS sa však bude musieť vysporiadať aj s potenciálnou retroaktivitou, proporcionalitou zásahu do vlastníckeho práva, princípom právnej istoty, teda slabými miestami novely z roku 2007. Neprekvapilo by ma, keby sa pri kolízii základných práv občanov a práv akcionárov Ústavný súd priklonil na stranu akcionárov. Osobne teda očakávam nález o protiústavnosti," dodala na záver Martinková.