Feminity.sk, 13.09.2010

Advokátka Jana Martinková
Moja žena chce všetko!

FEMINITY vám ponúka právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sme vybrali dve otázky, ktoré sa týkajú rozvodov. Dozviete sa ako riešiť bezpodielového spoluvlastníctva manželov a čo robiť v prípade, keď chce jeden z partnerov všetko.

OTÁZKA: Som rozvedený 15mesiacov. S ex manželkou stále nie sme vysporiadaní majetkovo. Súd jej pridelil 3 deti zo spoločného manželstva. Máme rodinný dom v bez podielovom spoluvlastníctve. Najprv sme ho chceli predať z iniciatívy ex, mali sme aj kupca, ktorého neskôr zrušila. Dal som to na súd. Na prvom pojednávaní to stopli so svojim právnym zástupcom, že sa chcú dohodnúť. Súd nám dal lehotu 2 mesiace. Ex to naťahuje a tvrdí, že mi nedá žiadne peniaze. Chce ostať bývať v rodinnom dome. Väčšinu prostriedkov na kúpu a prestavbu domu som investoval ja. Chcem sa spýtať, ak sa nedohodneme mimosúdne, akú časť zo spoločného majetku môžem očakávať súdnou cestou? Ďakujem Juraj

Pri dohode sa všetko riadi snahou o konsenzus. Ak sa vedia strany dohodnúť, kľúč pri vysporiadaní nie je dôležitý, na rozdiel od súdneho konania, ktoré sa riadi istými pravidlami. Napríklad súd pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) vysporiadava  všetok spoločný majetok existujúci ku dňu zániku manželstva, vychádza sa pritom z tej jeho hodnoty, ktorú má majetok v čase rozhodovania súdu, pričom sa prezumuje, že podiely  manželov sú rovnaké.

Taktiež sa zohľadňuje samozrejme aj právo každého z manželov požadovať úhradu toho, čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na spoločný majetok a povinnosť každého z manželov nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo zase na jeho osobný majetok. Súd berie do úvahy zásluhy manželov, resp. jedného z nich  o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku, potreby maloletých detí a v neposlednom rade aj zásluhy manželov pri starostlivosti o rodinu a o domácnosť.

Snaha vašej manželky ponechať si rodinný dom vo svojom výlučnom vlastníctve je jedna vec, ale či ho v súdnom konaní dostane, záleží od mnohých faktorov:

    * do akej miery, akým spôsobom ste sa vy (resp. ona) zaslúžili o nadobudnutie resp. udržanie predmetného domu,
    * kto z vás je na dom väčšmi odkázaný, kto má aké bytové pomery,
    * kto z vás dom potrebuje naliehavejšie, vzhľadom na splnenie účelu, na ktorý bol dom obstaraný
    * kto je dostatočne solventný vzhľadom na povinnosť vyplatiť ex manžela/ex manželku
    * kto sa o dom stará, uhrádza náklady spojené s jeho užívaním a je schopný zabezpečiť riadnu prevádzku domu aj v budúcnosti
    * či bude dom slúžiť viacerým členom rodiny.

Tvrdíte, že väčšinu prostriedkov na kúpu a prestavbu domu ste investovali vy. Otázka znie, či sa jednalo o vaše výlučné prostriedky (nadobudnuté pred manželstvom, alebo prostriedky získané darom, dedičstvom, reštitúciou a pod.). Ak ste investovali prostriedky, ktoré netvorili BSM, váš nárok na získanie domu pri vysporiadaní BSM je silný, rovnako v prípade, ak vaša manželka nie je dostatočne solventná, aby vás vyplatila.

„BSM, do ktorého patrí aj rodinný dom, môže byť výnimočne vysporiadané aj tým spôsobom, že súd prikáže rodinný dom do podielového spoluvlastníctva účastníkov.“ (sp. zn. 4Co 313/1969)

Ak však nemáte záujem bojovať o výlučné vlastníctvo domu, máte nárok min. na vyplatenie polovice jeho hodnoty (s prihliadnutím na vaše zásluhy o jeho nadobudnutie), ktorú má v súčasnosti, ako aj náhradu tých investícií, ktoré boli vo vašom výlučnom vlastníctve. Zohľadnenie potrieb detí môže byť za istých okolností jazýčkom na váhach pri určení vlastníka domu, ale rozhodne nemôže mať vplyv na váš nižší podiel na spoločnom majetku.


OTÁZKA: Ahoj, s manželom sa budeme v najbližšej dobe rozvádzať a chcem sa spýtať: Byt v ktorom sme žili, bol mojej mamy, ktorá ale žije Nemecku. Po našej svadbe byt mama prepísala na mňa. Bude predmetom delenia aj tento byt, keďže som ho vlastne nadobudla až počas nášho manželstva? A ako je to napr. s plastovými oknami, bezpeč. dverami a inými nehnuteľnými investíciami do tohto bytu? Ďakujem za radu.

Predmetom vysporiadania BSM po rozvode je len spoločný majetok manželov. Ak vám vaša mama uvedený byt darovala, je irelevantné, že sa tak stalo počas manželstva. Veci získané darom (pokiaľ neboli darované obom manželom) netvoria BSM a teda po zániku manželstva zostávate i naďalej jeho výlučnou vlastníčkou, bez akýchkoľvek nárokov bývalého manžela. Iná by bola situácia, ak by sa jednalo o odplatný prevod (píšete „prepísala na mňa“ – neidentifikujete teda presne titul nadobudnutia bytu). Ak by vám byt mama predala a na jeho kúpu by ste použili prostriedky BSM, bol by aj byt súčasťou masy BSM, ktorá by sa po rozvode vysporiadavala.

Čo sa týka investícií do bytu, tieto boli hradené predpokladám zo spoločných prostriedkov. V tom prípade bude mať váš „budúci ex manžel“ právo, aby ste mu vynahradili to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na investície do Vášho osobného majetku – bytu.  Pre posúdenie výšky tejto náhrady je irelevantné, o čo sa váš byt zhodnotil, dôležitá je suma, ktorá sa na tieto investície použila. Polovicu tejto sumy ste povinná bývalému manželovi uhradiť.

Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/798061/moja-zena-chce-vsetko?obrazok_id=301412