SITA 14.09.2011 EN

Responsible for the arbitrations is also the original 2004 statute

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj/403038-clanok.html

FOTOSITA: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
SITA, September 14, 2011;  9:00 a.m.

Interview with attorney Jana Martinková, who is dealing with the issue of profit for health insurance companies.

BRATISLAVA September 14, 2001 (WEBNOVINY) –

The Constitutional Court decided, that the "ban on profit" of the health insurance companies has been unconstitutional. Did it thereby confirm, that the health insurance companies do have the right, within the public health insurance,  to retain the profit?

Attorney Jana Martinková from law firm Advocatus Martinková: That is partially true. The Constitutional Court also expressed an opinion regarding the legislative "imperfection" of the original 2004 Health insurance companies Act, and concerning it's insufficient legislative compatibility with another legal regulations (e.g. the act on budgetary rules, or the act concerning health insurance). It was these imperfections, that might have led the health insurance companies to a feeling, that they had a commercial character, that the insurance premiums of the insurees are assets of the shareholders of these companies, and that the main objective of the operation of health insurance companies is the generation of profit with an entitlement of the shareholders for it's free disposal. The concerned 2007 amendment on the other hand was found by the court to not be rationally bound with the legitimate objective and that it tried to change the in 2004 set public health insurance system,  but didn't carry out the change in the constitutionally provided limits. Simplified said, the objective of the amendment was right, but not the means. It wanted to turn the insurance companies oriented towards profit into nonprofits without having gotten rid of the legislative imperfections, including those interpretation, of the original health insurance act. Such inconsequence of the amendment led to its constitutional unacceptability. The Constitutional Court actually confirmed those weak points of the concerned amendment, that I designated in a 2009 article.

The health insurance companies may once again pay put their profit to their shareholders, if they fulfil two conditions. The first one of them is the obligatory use of profit for the creation of a reserve fund up to the amount of 20 percent of the paid up basic capital. The second one is the obligatory creation of technical reserves for the payments for the planned healthcare for the insurees included in the waiting lists. Do you consider this a good solution?

Attorney Jana Martinková from law firm Advocatus Martinková: I consider it rational, that there was a change concerning the "absolute ban on profit," as this legislative measure popularly is known;  at least it improved the situation on the arbitration proceedings with the healthcare insurance companies. These conditions I consider however only a surface solution, furthermore for the health insurance companies they do not represent a hard-to-overcome obstacle to get to the profit. The basic capital can be lowered and there are not many healthcare performances for which the health insurance companies must create waiting lists either.

Why do you think, that it is just a surface solution?

Attorney Jana Martinková from law firm Advocatus Martinková: Because the first mistakes were done as soon as in 2004, when the form of organization of the public health insurance was being set  as the legal basis for the realization and guarantee of the basic constitutional right for the protection of health and for a free healthcare based on the health insurance. Inconsequently set legal regulations can not be a basis for another partial legislative changes leading towards an actual improving of the effectiveness of the healthcare,  not at all to the improvement of its quality. Presently, the formula of operation of an insurance company is set too simply:  the cheaper healthcare I buy, the more money I make. Up to now, every legislative change (and I'm afraid also those prepared) only formally declares the aiming towards the good of the patient,  but also the practice has already shown, that business took over the constitutional right for the protection of health,  the premiums burden escalades, also rising are the surcharges of the patients;  but the extent of healthcare paid from the insurance is shrinking.

So its share in the commencing of the arbitration also has the 2004 statute?

Attorney Jana Martinková from law firm Advocatus Martinková: I think so, yes;  also from the reasons included in the reasoning of the finding of the Constitutional Court SR.

 

Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj/403038-clanok.html

Autor: SITA, 14. septembra 2011 9:00

Rozhovor s advokátkou Janou Martinkovou, ktorá sa venuje problematike zisku zdravotných poisťovní.

BRATISLAVA 14. septembra (WEBNOVINY) –

Ústavný súd označil „zákaz zisku“ zdravotných poisťovní“ za protiústavný. Potvrdil tým, že zdravotné poisťovne majú pri verejnom zdravotnom poistení právo nechať si zisk pre seba?

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: To je čiastočná pravda. Ústavný súd totiž tiež vyslovil názor o legislatívnej „nedokonalosti“ pôvodného znenia zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2004 a o jeho nedostatočnej legislatívnej skĺbenosti s inými právnymi predpismi (napr. zákonom o rozpočtových pravidlách, či zákonom o zdravotnom poistení). Práve tieto nedokonalosti mohli viesť zdravotné poisťovne k pocitu, že majú komerčný charakter, že poistné príspevky poistencov sú majetkom akcionárov týchto spoločností, a že hlavným cieľom činnosti zdravotných poisťovní je dosahovanie zisku s nárokom akcionárov na jeho voľné použitie. Napadnutej novele z roku 2007 zase vyčítal, že nie je racionálne previazaná s legitímnym cieľom a že sa pokúšala o zmenu v roku 2004 nastaveného systému verejného zdravotného poistenia, no nerealizovala ju v ústavou ustanovených limitoch. Zjednodušene povedané, cieľ novely bol správny, ale spôsob nie. Z poisťovní orientovaných na zisk chcela spraviť neziskovky bez toho, aby odstránila legislatívne nedostatky, vrátane tých interpretačných, pôvodného zákona o ZP. Takéto nedôslednosti novely viedli k jej ústavnej neakceptovateľnosti. Ústavný súd potvrdil v podstate tie slabé miesta napadnutej novely, ktoré som označila v článku z roku 2009.

Zdravotné poisťovne zase môžu vyplácať zisk svojim akcionárom, ak splnia dve podmienky. Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 percent splateného základného imania. Druhou je povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Považujete to za dobré riešenie?

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: Považujem za rozumné, že došlo k zmene ohľadne „absolútneho zákazu zisku“, ako sa toto legislatívne obmedzenie ľudovo nazýva, minimálne to zlepšilo situáciu v arbitrážnych sporoch s poisťovňami. Tieto podmienky však považujem len za povrchné riešenie, navyše pre poisťovne nepredstavujú ťažko prekonateľnú prekážku ako sa dostať k zisku. Základné imanie sa dá predsa znížiť a výkonov, na ktoré musia zdravotné poisťovne tvoriť čakacie zoznamy, nie je veľa.

Prečo si myslíte, že je to len povrchné riešenie?

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: Pretože prvé chyby sa urobili už v roku 2004, keď sa nastavovala forma organizácie verejného zdravotného poistenia ako právny základ realizácie a garancií základného ústavného práva na ochranu zdravia a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Na nedôsledne postavených právnych základoch nemôžu ďalšie čiastkové legislatívne zmeny viesť k reálnemu zefektívneniu zdravotníckej starostlivosti a už vôbec nie k jej skvalitneniu. Momentálne je vzorec správania sa poisťovne nastavený príliš jednoducho: čím lacnejšie zdravotnícku starostlivosť nakúpim, tým viac zarobím. Každá doterajšia legislatívna zmena (obávam sa, že aj tie pripravované) len formálne deklaruje smerovanie ku prospechu pacienta, ale už i prax ukázala, že biznis prevládol nad ústavným právom na ochranu zdravia; odvodová záťaž sa stupňuje, rastú aj doplatky pacientov, ale rozsah zdravotnej starostlivosti, hradenej z poistenia, sa zmenšuje.

Takže svoj podiel na vzniku arbitráží má aj zákon z roku 2004?

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: Podľa mňa áno, aj z dôvodov spomenutých v odôvodnení nálezu ÚS SR.Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004

Autor: SITA

BRATISLAVA 14. septembra (WEBNOVINY) -

Ústavný súd označil „zákaz zisku“ zdravotných poisťovní“ za protiústavný. Potvrdil tým, že zdravotné poisťovne majú pri verejnom zdravotnom poistení právo nechať si zisk pre seba?

Advokátka Jana Martinková, Advocatus Martinková s. r. o.
Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: To je čiastočná pravda. Ústavný súd totiž tiež vyslovil názor o legislatívnej „nedokonalosti“ pôvodného znenia zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2004 a o jeho nedostatočnej legislatívnej skĺbenosti s inými právnymi predpismi (napr. zákonom o rozpočtových pravidlách, či zákonom o zdravotnom poistení). Práve tieto nedokonalosti mohli viesť zdravotné poisťovne k pocitu, že majú komerčný charakter, že poistné príspevky poistencov sú majetkom akcionárov týchto spoločností, a že hlavným cieľom činnosti zdravotných poisťovní je dosahovanie zisku s nárokom akcionárov na jeho voľné použitie. Napadnutej novele z roku 2007 zase vyčítal, že nie je racionálne previazaná s legitímnym cieľom a že sa pokúšala o zmenu v roku 2004 nastaveného systému verejného zdravotného poistenia, no nerealizovala ju v ústavou ustanovených limitoch. Zjednodušene povedané, cieľ novely bol správny, ale spôsob nie. Z poisťovní orientovaných na zisk chcela spraviť neziskovky bez toho, aby odstránila legislatívne nedostatky, vrátane tých interpretačných, pôvodného zákona o ZP. Takéto nedôslednosti novely viedli k jej ústavnej neakceptovateľnosti. Ústavný súd potvrdil v podstate tie slabé miesta napadnutej novely, ktoré som označila v článku z roku 2009.

Zdravotné poisťovne zase môžu vyplácať zisk svojim akcionárom, ak splnia dve podmienky. Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 percent splateného základného imania. Druhou je povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Považujete to za dobré riešenie?

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: Považujem za rozumné, že došlo k zmene ohľadne „absolútneho zákazu zisku“, ako sa toto legislatívne obmedzenie ľudovo nazýva, minimálne to zlepšilo situáciu v arbitrážnych sporoch s poisťovňami. Tieto podmienky však považujem len za povrchné riešenie, navyše pre poisťovne nepredstavujú ťažko prekonateľnú prekážku ako sa dostať k zisku. Základné imanie sa dá predsa znížiť a výkonov, na ktoré musia zdravotné poisťovne tvoriť čakacie zoznamy, nie je veľa.

Prečo si myslíte, že je to len povrchné riešenie?


Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková: Pretože prvé chyby sa urobili už v roku 2004, keď sa nastavovala forma organizácie verejného zdravotného poistenia ako právny základ realizácie a garancií základného ústavného práva na ochranu zdravia a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Na nedôsledne postavených právnych základoch nemôžu ďalšie čiastkové legislatívne zmeny viesť k reálnemu zefektívneniu zdravotníckej starostlivosti a už vôbec nie k jej skvalitneniu. Momentálne je vzorec správania sa poisťovne nastavený príliš jednoducho: čím lacnejšie zdravotnícku starostlivosť nakúpim, tým viac zarobím. Každá doterajšia legislatívna zmena (obávam sa, že aj tie pripravované) len formálne deklaruje smerovanie ku prospechu pacienta, ale už i prax ukázala, že biznis prevládol nad ústavným právom na ochranu zdravia; odvodová záťaž sa stupňuje, rastú aj doplatky pacientov, ale rozsah zdravotnej starostlivosti, hradenej z poistenia, sa zmenšuje.

Takže svoj podiel na vzniku arbitráží má aj zákon z roku 2004?

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková:
Podľa mňa áno, aj z dôvodov spomenutých v odôvodnení nálezu ÚS SR.

 

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj/403038-clanok.html

 
http://www.aktuality.sk/clanok/193783/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/

http://www.s24.sk/sk/Ekonomika/Ekonomicke-spravy/Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004.alej

http://www.24hod.sk/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004-cl173368.html

http://www.plusky.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-mze-aj-pvodny-zakon-z-r-2004/

http://spravy.pozri.sk/clanok/Za-arbitraze-s-poistovnami-m%C3%B4ze-aj-p%C3%B4vodny-zakon-z-r.-2004/154820

http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=KRIZA&messageid=23165&messagetitle=Za+arbitr%E1%9Ee+s+pois%9Dov%F2ami+m%F4%9Ee+aj+p%F4vodn%FD+z%E1kon+z+r.+2004&date=201109140900&lid=614&page_messages=4&category=&which=&dt=&text=&kriza=1

 

http://www.enovinky.sk/2011/09/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/


http://www.pravnarevue.sk/domov/pravo-legislativa/1151-za-arbitrae-s-poisovami-moe-aj-povodny-zakon-z-r-2004.html

http://www.narodnaobroda.sk/ekonomika/ekonomicke-spravy/61910-za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004

http://www.fuu.sk/2011/09/103742-za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/

http://www.financeportal.eu/2011/09/14/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/


http://dnes.atlas.sk/slovensko/768507/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004


http://www.bohati.sk/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/2011/09/14/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004

http://xnovinky.cz/za-arbitraze-s-poistovnami-mze-aj-pvodny-zakon-z-r-2004-521598/

http://www.balunet.eu/spravy_spravodajstvo/search.php?Titul=35022-Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r.-2004

http://www.onlinednes.sk/76042-za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004.html

http://www.c-controll.comein.sk/aktuality/7931/Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r.-2004/?mail

http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004

http://spravy.slowo.sk/index.php/ekonomika/ekonomicke-spravy/403038-Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004

http://www.bizovo.sk/main.php?page=13-sk-Spravy&c=69886

http://www.novinynawebe.sk/clanok.aspx?article=13744&s=21

http://www.pojnt.sk/sita/403038/

http://www.smahu.com/spravy/sprava-4099127/Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r.-2004/

http://www.finance.sk/spravy/finance/68308-za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/

http://www.novinynawebe.sk/clanok.aspx?article=13744&s=21

http://www.zeliezovcan.sk/ekonomika/ekonomicke-spravy/403038-Za-arbitraze-s-poistovnami-m%5Eoze-aj-p%5Eovodny-zakon-z-r-2004

http://www.dennikrelax.sk/Na-temu/Ekonomika-a-marketing/Za-arbitre-s-poisovami-me-aj-pvodn-zkon-z-r-2004/

http://www.financnik.sk/financie.php?did=277&sprava=23165

http://stodni.sk/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004/

http://www.i15.cz/za-arbitraze-s-pojistovnami-muze-i-puvodni-zakon-z-r-2004/

http://spravy.slowo.sk/index.php/ekonomika/ekonomicke-spravy/403038-Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004

http://www.comein.sk/aktuality/7931/Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r.-2004/

http://dev.tvoravia.sk/clanok/sk/Za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj-povodny-zakon-z-r-2004

http://pred10rokmi.webnoviny.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj/403038-clanok.html

http://slovakaid.webnoviny.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj/403038-clanok.html

http://mshokej.webnoviny.sk/ekonomika/za-arbitraze-s-poistovnami-moze-aj/403038-clanok.html

http://www.plusky.sk/?submit.x=16&submit.y=14&s=advokatka+jana+martinkova