Feminity.sk, 14.3.2011

Advokátka Jana Martinková
Ako na zdravotné odvody?

FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sa dozviete viac o odvodoch do poisťovní.

OTÁZKA: Existuje možnosť v pracovno-právnom vzťahu znížiť odvody, ktoré sa tento rok dosť výrazne zvýšili?

V súvislosti s novelou zákona o zdravotnom poistení sa rozširuje okruhu príjmov, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti . Vymeriavací základ zamestnanca  je vyšší o všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, preto bude vyššie odvody platiť zamestnanec i zamestnávateľ. Sadzba odvodov sa však nemení (zamestnanec odvádza za verejné zdravotné poistenie 4 %, jeho zamestnávateľ 10 %), odvodové zaťaženie vzrástlo, pretože odvody bude musieť platiť viac ľudí a z väčšieho rozsahu príjmov.

Dá sa povedať, že takmer každý zdaniteľný príjem zamestnanca bude zahrnutý pod odvodovú povinnosť, vrátane odmeny za výkon funkcie, príplatku za pracovnú pohotovosť, odchodného, odstupného, príspevkov zo sociálneho fondu, príjmu za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely, príjmu za používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely, časti zamestnaneckej opcie, podielu na zisku, odmena pre zamestnanca v súvislosti s pracovným alebo životným výročím a pod.

Od zdravotných odvodov však i naďalej zostávajú oslobodené príjmy vyplývajúce z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a príjmy plynúce za výkon osobného asistenta zdravotne postihnutej osoby.

Medzi dohody mimo prac. pomeru patria:

1. Dohoda o vykonaní práce, pri ktorej predpokladaný rozsah prác alebo pracovnej úlohy na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa však započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Preto by prípadná ďalšia dohoda mala byť už s iným zamestnávateľom

2. Dohoda o brigádnickej práci študentov, kde je podmienkou štatút študenta a rozsah vykonávanej práce by nemal prekročiť v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.

3. Dohoda o pracovnej činnosti , v rámci ktorej možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Zamestnávateľ musí počas trvania dohody platiť za tohto zamestnanca z jeho vymeriavacieho základu len odvody do sociálnej poisťovne - na garančné poistenie (0,25 %) a úrazové poistenie (0,8 % ) a zrážať mu 19 % daň (tá však zaťažuje zamestnanca).

Pri pracovnej zmluve sa však platí z vymeriavacieho základu zamestnanca okrem úrazového a garančného poistenia aj nemocenské aj starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti , do rezervného fondu a samozrejme zdravotné poistenie.

Foto: Peter Frolo
Zdroj: Jana Martinková


http://feminity.zoznam.sk/g/855391/ako-na-zdravotne-odvody?obrazok_id=301940
http://feminity.zoznam.sk/g/855391/ako-na-zdravotne-odvody?obrazok_id=302470
http://feminity.zoznam.sk/g/855391/ako-na-zdravotne-odvody?obrazok_id=302472
http://feminity.zoznam.sk/g/855391/ako-na-zdravotne-odvody?obrazok_id=305420