Pravda.sk 05.09.2011

The healthcare system reform during Dzurinda's government was allegedly corrupted

TASR | September 5, 2011

Source http://spravy.pravda.sk/pri-reforme-zdravotnictva-sa-vraj-za-dzurindovej-vlady-korumpovalo-1ij-/sk_domace.asp?c=A110905_155231_sk_domace_p12 [1]

 

WIKILEAKS Dzurinda: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Dispatch of the US embassy in Bratislava, published by the WikiLeaks portal, points out the suspicions of corruption in the Slovak parliament during the process of adoption of the 2004 healthcare system reform. The diplomatic message designates the financial group Penta as the source suspicious of buying the votes of independent deputies.

 

The confidential information dated April 21, 2005 analyses the reform pushed through by then the Minister of Healthcare Rudolf Zajac. As the six reform statutes went through the parliament with the support of independent deputies rather smoothly, "there are speculations that these votes have been bought".

 

"The source suspicious of buying the votes was the financial group Penta," states the dispatch signed by the head of the US embassy Scott Thayer. The document states, that Penta and its companies network controls three of the five health insurance companies, plans on buying 100 pharmacies and is also trying to buy hospitals. The amount of money flowing through the healthcare system in SR makes it a potentially very lucrative sector, according to the message.

 

"Should this information turn out to be true, then it could have an effect on the arbitration dispute of Slovakia with HICEE. Certainly that being subject to that HICEE will not be satisfied with the failure and will try to continue with the dispute by an appeal," said today for TASR the attorney Jana Martinková, who is dealing with the issue of profit of health insurance companies. The dispute with the Dutch shareholder HICEE is developing well for Slovakia, although, the attorney thinks, Penta can still appeal before the London court.

 

To the question, whether Slovakia can expect a similar development also in the arbitration dispute with Eureko, she stated: "Concerning the legal basis of the dispute, that is similar, the investor exercises their claims on the ground of the same bilateral treaty,  but the origin of the investment is different from the HICEE case. It also must be remembered, that arbitration proceedings do have their specialties, that can make the case more complicated, or otherwise speed it up. Therefore it depends in great extent on the chosen procedural tactics and of course, the choice of relevant argumentation, which is always chosen by the attorney."

 

Martinková has in the past stated, that Eureko will not obtain any compensation, as up to now it only has had a loss but no profit. "That is my prognosis, subject to the dispute being from the side of Slovakia conducted legally, tactically and technically right;  and subject to that Slovakia will be able to disprove inter alia also the likely argumentation of Eureko, that it's financial losses in the Union health insurance company are a consequence of the 2007 legislative actions", she further said.

 

"Probably the first mistake did Slovakia do in the beginning of the dispute concerning the objection of incompatibility with the EU law, as we know, that the merits are already being assessed. No Slovakia can not afford doing a mistake. Arbitration is more dynamic than a classic judicial proceedings, does not allow for multiple tries. At this moment, Slovakia should focus on a relevant and sound argumentation, aimed at the most relevant arguments reflecting in favor of Slovakia,  so that the less relevant facts would not undesirably draw attention of the arbitration court away from the essence;  in the present case a rule less is more applies. What also needs to be disproved are an existence of a causality between the losses of Union in the last years and the health insurance act amendment must be disproved  and their legitimate expectations. Also a right timing is important, because should the argumentation not be sufficient and the claim of Eureko will settle, only the amount of damages would be assessed and it wouldn't be possible to supplement the argumentation towards the claim itself. So, should another mistake be made, there is a threat to Slovakia, that it will pay the claimed damages and maybe also the costs of the arbitration proceedings. Furthermore, if Eureko has a legal representation aware of the nuances of the English legal environment, it has an advantage compared to Slovakia," the attorney added in conclusion.

 

A part of the Zajac's reform was also a change, after which pharmacies could be owned not anymore only by natural persons-pharmacists, but also by legal persosn. A "credible source with contacts to Penta" according to the above mentioned dispatch stated to a diplomat of the embassy, that "the company paid per two million crowns to an undisclosed number of independent deputies, in order to ensure the adoption of the reform legalizing the franchising of pharmacies."

 

According to the same source, Penta wanted to use the amendments in the statute and the ownership of health insurance companies to direct the clients to their pharmacies and to squeeze out the competing drug stores from the market, states the WikiLeaks portal.

 

Thayer in conclusion despite the possible corruption within the one statute appreciates the overall healthcare reform as an endeavor to make the healthcare system more transparent and more effective. He states, that it probably will need the next government also to "adopt courageous steps within the support of the healthcare sector".

 

[reaction of Penta, excerpts from another article available at http://hnonline.sk/slovensko/c1-52762120-kupovanie-poslancov-preveri-policia]

"Certainly, we categorically refuse any indications that our investment group would influence through a financial motivation the deputies of the National Council SR," reacted the spokesman of Penta Martin Danko.

 


Pri reforme zdravotníctva sa vraj za Dzurindovej vlády korumpovalo

 

TASR | 5. septembra 2011

http://spravy.pravda.sk/pri-reforme-zdravotnictva-sa-vraj-za-dzurindovej-vlady-korumpovalo-1ij-/sk_domace.asp?c=A110905_155231_sk_domace_p12

 

Na podozrenia z korupcie v slovenskom parlamente pri schvaľovaní zdravotníckej reformy v roku 2004 poukazuje depeša veľvyslanectva USA v Bratislave, ktorú zverejnil portál WikiLeaks. Diplomatická správa ako zdroj podozrivý z kupovania hlasov nezávislých poslancov uvádza finančnú skupinu Penta.

 

Dôverná informácia z 21. apríla 2005 analyzuje reformu presadenú vtedajším ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. Keďže v parlamente prešlo šesť reformných zákonov s podporou nezávislých poslancov vcelku hladko, "existujú dohady, že tieto hlasy boli kúpené".

 

"Zdrojom podozrivým z kupovania hlasov bola finančná skupina Penta," uvádza depeša podpísaná vedúcim veľvyslanectva USA Scottom Thayerom. Dokument pritom konštatuje, že Penta a jej sieť spoločností kontroluje tri z piatich zdravotných poisťovní, plánuje skúpiť 100 lekární a pokúša sa odkúpiť aj nemocnice. Suma peňazí prúdiaca cez systém zdravotnej starostlivosti v SR z neho podľa správy robí potenciálne veľmi lukratívny sektor.

 

"Ak sa ukáže táto informácia ako pravdivá, tak môže to mať vplyv na arbitrážny spor Slovenska s HICEE. Samozrejme za predpokladu, že sa HICEE neuspokojí s neúspechom a pokúsi sa pokračovať v spore cestou odvolania," zareagovala dnes pre TASR advokátka Jana Martinková, ktorá sa zaoberá problematikou zisku zdravotných poisťovní. Spor s holandským akcionárom HICEE sa vyvíja pre Slovensko dobre, aj keď, podľa názoru advokátky, sa Penta ešte môže odvolať na londýnsky súd.

 

Na otázku, či môže Slovensko očakávať podobný vývoj aj v arbitrážnom spore s Eurekom, uviedla: "Čo sa týka právneho základu sporu, ten je síce podobný, nároky si investor uplatňuje z titulu tej istej bilaterálnej dohody, ale pôvod investície je odlišný od prípadu HICEE. Tiež treba pamätať na to, že arbitrážne konanie má svoje osobitosti, ktoré môžu prípad skomplikovať alebo naopak urýchliť. Vo veľkej miere teda záleží na zvolenej procesnej taktike a samozrejme aj výbere relevantnej argumentácie, čo je vždy v réžii právneho zástupcu."

 

Martinková v minulosti uviedla, že Eureko nedostane žiadne odškodné, keďže malo doteraz len stratu a nie zisk.

"To je moja prognóza za predpokladu, že spor bol zo strany Slovenska vedený právne, takticky a technicky správne, a že Slovensko bude vedieť vyvrátiť okrem iného aj tú pravdepodobnú argumentáciu Eureka, že jeho finančné straty v Union poisťovni sú v príčinnej súvislosti s legislatívnymi opatreniami z roku 2007," povedala ďalej.

 

"Zrejme prvú chybu urobilo Slovensko v začiatku sporu ohľadne námietky nezlučiteľnosti s právom EÚ, keďže vieme, že sa už rieši matéria. Teraz si už Slovensko chybu nemôže dovoliť. Arbitráž je dynamickejšia ako klasický súdny proces, neposkytuje viacero pokusov. V tomto momente by sa malo Slovensko zamerať na relevantnú a fundovanú argumentáciu, zameranú na tie najzávažnejšie argumenty svedčiace v prospech Slovenska, aby menej významné fakty nežiaduco neodkláňali pozornosť arbitrážneho súdu od podstaty, v danom prípade platí pravidlo menej je viac. Treba tiež vyvrátiť existenciu príčinnej súvislosti medzi stratami Union-u v posledných rokoch s novelou zákona o zdravotnom poistení a vyvrátiť tiež ich legitímne očakávania. Dôležité je aj správne načasovanie, pretože ak nebude argumentácia dostatočná a ustáli sa nárok Eureka na odškodné, bude sa už prejednávať len výška odškodnenia a doplnenie argumentácie k nároku ako takému nebude možné. Ak sa teda urobí ďalšia chyba, Slovensku hrozí, že zaplatí požadované odškodné a možno aj náklady arbitrážneho konania. Navyše, ak má Eureko zástupcu znalého nuáns anglického právneho prostredia, má oproti Slovensku veľkú výhodu," dodala na záver advokátka.

 

Súčasťou Zajacovej reformy bola zmena, podľa ktorej lekárne už mohli vlastniť nielen fyzické osoby - lekárnici, ale aj právnické osoby. "Hodnoverný zdroj s kontaktmi na Pentu" podľa vyššie spomínanej depeše uviedol diplomatovi veľvyslanectva, že "spoločnosť zaplatila po dva milióny korún nezverejnenému počtu nezávislých poslancov, aby zaistila schválenie reformy legalizujúcej franchising lekární".

 

Podľa rovnakého zdroja chcela Penta využiť zmeny v zákone a vlastníctvo zdravotných poisťovní, aby nasmerovala klientov do svojich lekární a vytlačila konkurenčné predajne liekov z trhu, uvádza portál WikiLeaks.

 

Thayer na záver napriek možnej korupcii pri jednom zákone oceňuje celkovú zdravotnícku reformu ako snahu sprehľadniť a zefektívniť systém zdravotnej starostlivosti. Konštatuje pritom, že zrejme si bude vyžadovať, aby aj budúca vláda "prijala ďalšie odvážne kroky pri podpore sektora zdravotnej starostlivosti".


 

 [1] Different articles dealing with the same subject were published also in other media, e.g. the following:

http://www.sme.sk/c/6042670/depese-hovoria-aj-o-sponzoroch-smeru-pente-ci-dialniciach.html "Dispatches speak of sponsors of Smer, Penta, or the highways"

http://www.topky.sk/cl/100535/1286156/Zajacova-reforma-bola-spinava--Penta-vraj-kupovala-poslancov- "Zajac's reform was dirty- Penta allegedly was buying deputies!"

http://hnonline.sk/slovensko/c1-52762120-kupovanie-poslancov-preveri-policia "Police will investigate the buying of deputies"