Hospodárske noviny, 4.6.2012

Zákon narúša rovnosť podnikateľských možností firiem

Analýza zákona. Osobitné odvody firmám môže nám Brusel „spočítať“. Nie je vylúčené, že   sa budú brániť aj podniky

Bratislava - Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý ukladá vybraným firmám odvádzať štátu „zvláštnu,“ 4,2-percentnú daň z hospodárskeho výsledku (zisku), môžu postihnuté podniky, prípadne Európska komisia napadnúť na súde. Problémy s takouto legislatívou už majú viaceré európske štáty. Napríklad Maďarsko. „Obávam sa, že tento spôsob získania verejných zdrojov Európska komisia vítať nebude,“ povedala HN advokátka Jana Martinková.
Návrh zákona sa týka viacerých regulovaných sektorov, pričom ich regulácia zo strany európskeho práva je rôzna. „V telekomunikáciách ustanovuje európske právo osobitné podmienky na dane a odvody, čo bol aj dôvod, pre ktorý Európska komisia napadla podobné odvody v iných štátoch, napríklad v Maďarsku,“ upozornila advokátka Zuzana Šimeková.

Peniaze sú inde
Peniaze na vykrytie schodku verejných financií by sa Martinková snažila získať reformou dôchodkového systému, zlepšením výberu DPH, zamedzením daňových únikov, efektívnejším využívaním environmentálnej dane a hlavne znížením výdavkov štátu a zefektívnením štátnych investícií. Dočasné opatrenia na naplnenie štátnej kasy (spomínaný zákon má platiť od septembra 2012 do konca roku 2013) by mohol Brusel akceptovať vtedy, ak by Slovensko vedelo hodnoverne zdôvodniť, prečo ozdravenie verejných financií nemôže riešiť iným spôsobom, že osobitný odvod je primerané opatrenie a všeobecný záujem prevyšuje záujem chránený komunitárnym právom. „Považujem za nevyhnutné, aby bol návrh zákona pred jeho schválením v parlamente, prerokovaný s Európskou komisiou,“ zdôraznila Martinková. Konflikt návrhu zákona s pravidlami EÚ nemožno podľa nej vylúčiť aj preto, lebo „osobitné zdaňovanie“ je viazané na pokrývanie nákladov na reguláciu daného odvetvia

Zákon je mimo...
Potenciálna hrozba arbitráže závisí od rozsahu ochrany stanovenej bilaterálnymi dohodami o podpore a ochrane investícií uzatvorenými so zahraničnými investormi. Keďže tieto dohody im zaručujú stále vyššiu miery ochrany ako právo EÚ a návrh zákona zasahuje do mnohých odvetví podnikania, riziko arbitráže je pomerne veľké. Vo všeobecnosti však možno povedať, hovorí Martinková, že dane bývajú zväčša vyňaté z ochrany investícií za predpokladu, že by sa nejednalo o diskriminačné opatrenie štátu, alebo skryté vyvlastnenie. „Predpokladám, že ak by akcionári dotknutých podnikov (napríklad SPP, Slovenských elektrární a ďalších - pozn. HN), mali záruku, že prostriedky získané z osobitného odvodu štát nasmeruje späť na rozvoj sektora v ktorom podnikajú, predpokladám, že by od úmyslu začať arbitráž upustili,“ hovorí Martinková. Urobili by tak aj s ohľadom na to, že zákon o osobitnom odvode z podnikania má mať obmedzenú platnosť. „Nebezpečenstvo týchto mimoriadnych opatrení je však v tom, že sa niekedy stávajú trvalými,“ upozorňuje právnik Marek Benedik. Zákon je podľa neho „mimo štandardných sadzieb“ a narúša rovnosť podnikateľských príležitostí firiem. „Slovensko môže očakávať, že Európska komisia nám túto legislatívu vytkne,“ predpokladá aj Benedik. Výhrady k nemu má tiež preto, lebo mimoriadne odvody sú vlastne mimoriadnou daňou, ktorá je „mimo štandardných sadzieb“.

Sú v ňom nejasnosti
Okrem tejto 4,2-percentnej „dane“ vzratie regulovaným podnikom, tak oko aj ostatným, daň z príjmov právnických osôb. A to z 19 na 23 percent. Niektorí právnici hovoria, že slabinou zákona je aj to, že vymedzuje okruh firiem, ktoré majú tieto zvýšené odvody platiť. Jedným z kritérií je, že to budú firmy s ročným ziskom minimálne tri milióny eur. Prečo práve tieto a prečo nie iné? Zákon obsahuje aj viaceré nejasnosti. Upresniť by sa mala napríklad definícia základ odvodu s väzbou na výsledok hospodárenia regulovaného podniku.

Vladimír Turanský
 Citát
Považujem za nevyhnutné, aby bol návrh zákona pred jeho schválením, prerokovaný s Európskou komisiou
                             Jana Martinková, advokátka

Hospodárske noviny, Advokátka Jana Martinková

Hospodárske noviny, Advokátka Jana Martinková