Feminity.sk, 27.09.2010

Ako zobrať majetok ex manželovi

Advokátka Jana Martinková
FEMINITY vám ponúka právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes je v poradí opäť otázka týkajúca sa vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

OTÁZKA: Pekný deň pani doktorka, ja mám veľa osobných skúseností s vyporiadaním BSM, resp. toto trvá už dva roky a stále sa neviem pohnúť ďalej. Môj bývalý manžel sa rozhodol, že jediná možnosť ako prísť k peniazom je zákonnou cestou okradnúť mňa a moju rodinu, ale s tým som sa už zmierila. Viem už, že počas manželstva darovať nehnuteľnosť, znamená po rozvode vyplatiť časť trhovej hodnoty....ale to nie je moja otázka, potrebovala by som sa poradiť, ako je to s predbežným opatrením? Od rozvodu októbra 2008 používa osobné motorové vozidlo výlučne môj bývalý manžel. Násilím mi zobral kľúče aj osvedčenie o evidencii, čo som niekoľkokrát nahlásila na Polícii, vyzvala som ho aj písomne - bez odpovede, podala som na Okresný súd návrh na predbežné opatrenie s tým, že neustále znižuje opotrebúvaním jeho hodnotu a neumožňuje mi jeho používanie, aby mu súd nariadil umožniť jeho používanie.

Vzhľadom k tomu, že vozidlo je písané na moje meno, musím platiť aj povinné zmluvné poistenie.... A zamietli to! Toto trvá už takmer dva roky a ja sa nedokážem žiadnou normálnou cestou dostať k možnosti používať toto vozidlo. Všetci mi vravia, že mám na to nárok a že si ho mám zobrať kedy chcem, len to mi už nikto nepovie ako. Veď fyzicky na neho ako on na mňa nestačím... To naozaj žijeme v takom bezprávnom štáte, kde platí iba hrubá sila?.... Tým že mi polícia a aj súdy odmietajú pomôcť som vyčerpala všetky možnosti? Este som zabudla spomenúť, že môj návrh na vypriadanie BSM je podaný už od novembra minulého roku, ešte nevytýčili ani prvé pojednávanie. Vopred ďakujem za odpoveď.

V prvom rade si treba uvedomiť jednu základnú skutočnosť. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zaniklo síce rozvodom manželstva, avšak až do času, kedy bude BSM právoplatne vyporiadané sa na majetok tvoriaci BSM (v tomto prípade aj automobil), analogicky prihliada ako na BSM. Inak povedané kým nedôjde k dohode alebo k súdnemu rozhodnutiu o vyporiadaní spoločného majetku, spravuje sa výkon vašich vlastníckych práv ustanoveniami o BSM. Vy i váš manžel ste teda úplnými vlastníkmi auta, pričom vlastnícke právo jedného manžela je obmedzené vlastníctvom druhého manžela.  Váš manžel je pri výkone svojho práva povinný dbať aj na to, aby neznemožnil či nerušil výkon vášho práva.

Výkon práv a povinností nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Automobil máte právo užívať spoločne, rovnako ako aj spoločne uhrádzať náklady spojené s jeho užívaním a udržiavaním. Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Správne ste sa teda obrátili na súd, otázka je len, čo ste od súdu konkrétne žiadali.

I keď ste podali návrh na vyporiadanie BSM, máte možnosť podať i žalobu na určenie spôsobu užívania veci patriacej do BSM. Na základe takéhoto návrhu by súd musel upraviť, kto a kedy (napr. vy každý párny týždeň, váš manžel každý nepárny týždeň) bude auto užívať. Takéto rozhodnutie by stratilo účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyporiadaní BSM. V takomto konaní by ste mohli požiadať i o vydanie predbežného opatrenia s odôvodnením, že je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov a do 30 dní by malo byť auto „u vás“. Takéto rozhodnutie  súdu by sa v prípade, že ho ex manžel nebude rešpektovať, stalo nielen podkladom na výkon rozhodnutia, ale i pádnym argumentom – neodškriepiteľným dôvodom konať - pre políciu. Navyše ochranu vášho práva by vám musela poskytnúť napr. i obec, nakoľko správanie vášho manžela by zasahovalo do pokojného stavu v dôsledku vykonateľného súdneho rozhodnutia.

Ak súd ohľadne vášho návrhu nepostupuje bez prieťahov, môžete podať predsedovi súdu sťažnosť na postup súdu proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ktorá musí byť vybavená do 30 dní, prípadne sa obrátiť na Verejného ochrancu práv, ktorý má možnosť vyzvať súd k náprave. Navyše prieťahy v konaní zakladajú oprávnenie podať na Ústavný súd sťažnosť  na základe čl. 127 Ústavy za porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy -  práva na prerokovanie bez zbytočných prieťahov, kde súd môže priznať i primerané zadosťučinenie v peniazoch.

Ak sa chcete dozvedieť o Jane Martinkovej viac, prečítajte si rozhovor Od mníšok k advokácii, ktorý nájdete v septembrovom čísle FEMINITY MAGAZÍNU.

Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/806539/ako-zobrat-majetok-ex-manzelovi?obrazok_id=301408
http://feminity.zoznam.sk/g/806539/ako-zobrat-majetok-ex-manzelovi?obrazok_id=305419
http://feminity.zoznam.sk/g/806539/ako-zobrat-majetok-ex-manzelovi?obrazok_id=305420